Vrij België

1138 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 12 Novembre. Vrij België. Accès à 22 janvrier 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/4b2x34nb3c/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

No. 12. VRIJDAG 12 NOVEMBER 1915. EERSTE JAARGANG. VRIJ BELGIE onder leiding van FRANS VAN CAUWELAERT en JULIUS HOSTE JR. PRIJS PER NUMMER: ■ NEDERLAND ( .10 cent. ENGELAND \ . 2 pence. FRANKRIJK en BELG1Ë 0.20 fr. verschijnt elken vrijdag. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND '. . f 1.— ENGELAND . 2 sh. FRANKRIJK en BELGIË 2.50 fr. ALLE STUKKEN BETREFFENDE REDACTIE EN ADMINISTRATIE TE ZENDEN: VAN LGOSTRAAT 89, DEN HAAG. Aan mijn Koning. Op 15 November. België wacht larrgs zijn verlaten Wegen, langs zijn grauwe straten; Het wacht, het hoopt.... Eens komt de dag: Wie rukt van zijn muren de hoonende vlag? Gij, Koning! Belgtë wacht om in klaarte te leven Tôt hem zijn zûnnekind wordt weergegeven; Het wacht, het hoopt.... Eens komt de dag: lVie brengt er aan België zijn kleur en zijn lach Gij, Koning! België's dorpen, België's steden stille luistrai H'ijl uchtends bleeken, middags wegen, nachte. -duistren ; België luistert tôt het — ginds in 't loeiend oora Waar onze kerels weerstaan—het er kloppende hoor Uw hart, Koning! België's molens, België's klokken zwijgen: Geen mokers bonken, geen raadren hijgen; België luistert naar het glorie-woord, Dat het hoog door de luchten weerklinkcn hoort: Uiv n^am. Koninr ' ^ België kijkt door al zijn blanke ruiten; Komt de vijand woest de rarnen sluiten, Bang wellicht voor België's heldre oogen — Toch, ten kant alwaar onze dapperen togen Met U, Koning: België kijkt! De IJzer bloedt. Geen Belg wijkt. De vijand stroomt, beukt; der Belgen dijk dijkt. .. De dood, de dood — ze kleppert boven de velden. Ieder Belg een held —- en de eerste der helden Gij, mijn Koning! België kijkt! en 't kijken al zijn torens en boome. Tôt ze huit Ruiter, hun Ridder, hun Redder zien ■ komen U, mijn Koning, U, met de Jongens — en, in Uw hand, Onze Vlag, het stralende hart van 't Land! TOH. DE MAEGT. Gedenkdag. 15 November, de naamdag van onzen Koning. Mogen anderen houden van een luidruchtige feestviering met zang en mu-ziek. ik zal mijn Koning vieren door de stille wijding van een gedenkdag. Werd er dieper en beter gedacht door veal landgenooten,. die in den vreemde en in het bezet gebied van België verblijven heel wat woorden zouden niet gevallen zijn, die voor onzen Koning moeten klin-ken als een ontheiliging van zijn edelen strijjd. Ontheiliging, de drang, die zoo kleinzie-lig tôt uiting kwam in sommige kringen, (fie zich inbeeldden nu eindelijk aan het Vlaamsche volk den weg te kunnen ver-sperren naar eigen hooger leven. Ontheiliging, die gebiedende eischen ge-steld aan onzen grondwettelijken Vorst, — die ongezonde luidruchtigheid, zwaar aan wanklanken, die slechts konden welgeval-lig zijn aan den overweldiger. Elk woord heeft in oorlogstij.d zijn be-lang; met woorden is het, dat men mis-verstanden opwekt, tweedracht zaait, Oorlogsbeelden in West-VIaanderen. De put door een houwitser geslagen bij Oude-Capelle. Op het Kerkhof te Nieiiw-Capelle. vrienden stelt tegenover vrienden, gedach-■ten uiteen scheurt en aan land en volk Tfip. «pvi vr-orbereidt. Later. in fijden van rustiger inzilcht en grondige bezinning, zal het wel blijken. hoeveel rnisveretanden er in oorlogstijd gewoekerd hebben. die vooral te wijten waren aan opgewondenheid en verkeerde voorlichting. Maar zou het ook anders kunnen wan-neer men bedenkt. in welken toestand de burgers van België zieh beviniden? Een gedeelte leeft onder Duitsch toezicht; Duitsche avonturiers hebben er het veld vrij om uit eigen ingeving of op hooger bevel tendenz-berichlen onder het volk te verspreiden, waardoor ailes in een ver-keerd daglicht geraakt. Wanneer het ge-beurt, dat een Belg uit het bezet gebied in Nederland komt. dan is het opvallend, hoe veel zaken hij anders leert bekijken, juist omdat hij1 onnauwkeurig oî onvolledig werd ingelicht. In Nederland werd door eenige Belgen wat al te lichtzinnig aan provinciaal anti-Vlaamsch journalisme gedaan, opdat veel landgenooten er zieh niet diep zouden door gegrietd voelen. terwijl de dweepzuchtige overmoed van enkele ~V lamlngen —• hoe eerlijk zij het ook meenden — lien deed gaan hand aan hand met vreemde ijveraars voor wie het Belgisch belang van zeer ondergeschikte beteekenis blijkt. In Engeland zijn er zonderlinge dingen gebeurd. Er verbleven daar heel wat Belgen, die de vaderlandsliefde meenden in pacht te hebben enkel en alleen. omdat zij in het bezet gebied niet woonden, terwijl er daar toch ook duizenden landgenooten zijn. die bij elke gelegenlieid blijk geven van de grootste toewijding en de nobelste offervaardigheid. Wanneer men bedenkt, dat een onbekend publieist in een ern-stig tijdschrift als de ,.Nineteenth Century" een stuk geplaatst kreeg, waarin hij tracht te bewijzen, dat gansch België uitsluitend m de Latijusche beschaving moet opgaan! Als men gelooven kan, dat onlangs te Londen aan de afgekeurde soldaten een gedenkpenning werd overhandigd op een pleehtige vergadering, waar ailes in het Franseh gebeurde. zoodat de meerderheid der opgekomen soldaten de hulde-bren-gende redenaars niet eens verstond! En dan in Frankrijk, waar men zoo-\ er van het bezet gebied verblijt't. en dik-wijls — is dat niet menschelijk? — f ir-tijdigi ingelicht wordt door dezen of ge nen vurigen patriot, die in zijn ijver een middel zoekt tôt het bekomen van baan-tjes of lintjes, is er daar ook geen kans, dat men deze zaak te tragisch opneemt. terwijl men aan de andere geen voldoende belang heclit? Wat in Frankrijk vooral (lient bewonderd. is de kieschheid van d« Fransche pers tegenover onze Belgische aangelegenheden: zij geeft blijk van een ridderlijken kijk op onze toestanden; zij i* het niet, die Walen en Vlamingen door uiti'atingen van twijfelachtig allooi zou ver-deelen. Was er hier of daar in 'n Franseh dagblad een wanklank, zoo kwam die nog meestal van een Belgischen publieist! En aan liet front? De verstandhouding. naar veel brieven getuigen, is er alge-meen. Dat op taalgebied niet ailes in orde is, wie zou het betwijfelen. wanneer men de toestanden kent. die vôôr den oor-log heerschten, maar er bestaat ook veel goede wil. en het was met vreugde. dat ik een Waalschen vriend, die van het iront kwam. hoorde vertellen, hoe hij met ver-schillende officieren gesproken had, die door de oorlogsmaanden heen de taal van hun Vlaamsche manschappen aangeleerd liadden, en het thans vreemd vonden. dat het eenmaal anders kon zijn. Een idea'en toestand in dat opzicht kan men noodza-kelijk midden deze bloedige gebeurtenis-sen op één jaar tijd niet in het leven roe-pen, maar met wat goeden wil bereikt men zulke sclioone uitslagen, en die coede Wat er van de Kerk te Reminghe overblijft. .vil is voor allen vaderlandsche plicht. Yan vaderlandschen p'.icht gee't de Ko-îing ons een voorbeekl aan het welk <le-ïen, die jian rechtvaardigheidszin of be-ionnenheld zouden te kort komen, zich nochten spiegelen. Zijn liefde omvat ge-. ' îeel ons volk. zonder oiidcrsche^d van klas îoch taal. Wilde iedereen handelen naar zijn voor-beeld. al duurde de oorlog nog jaren, ,vij maakten hem door tôt het einde toe, )lich'betrachtend. moedig, eensgezind. Ziedaar de overwegingen, die in mij ipkomen naar aanleiding van den Î5en November, een dag. dien aile burgers van 3elgië aan de hoogere gedachten te wij-ien hebben, die ook Hem bezielen. onzen ÎConing. JULIUS IIOSTE Jr.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vrij België appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Scheveningen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes