Vrij België

1435 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 29 Octobre. Vrij België. Accès à 22 janvrier 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/599z02zv4w/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

No. 10. VRIJDAG 29 OCTOBER 1915. EERSTE JAARGANG. VRIJ BELGIË ONDER LEIDING VAN FRANS VAN CAUWELAERT EN JULIUS HOSTE JR. PRIJS PER NUMMER: NEDERLAND 10 cent. ENGELAND 2 pence. FRANKRIJK en BELGIË 0.20 fr. VERSCHIJNT ELKEN VRIJDAG. ABONNEMENTSPRIJS PER KWARTAAL: NEDERLAND / 1.— ENGELAND 2 sh. FRANKRIJK en BELGIË 2.50 fr. ALLE STUKKEN BETREFFENDE REDACTIE EN ADMINISTRATIF TE ZENDEN: VAN LOOSTRAAT 89, DEN HAAG. Het Concept van België's Neutraiiteit door de Geschiedenis heen. Na 1830. Ilet Koninkrijk der Vereenigde Nederlan-den werd vernietigd door de Belgische om-wenteling van 1830. Den 4e November 1830 vergaderden de vertegenwoordigers der mogendheden te Londen om zicli met de Belgische kwestie bezig te liouden. Het is dank zij de motie van den Engelsehen afgevaardigde, Lord Palmerston. dat België als een onafhankelijke Staat werd erkend. Bij de Londener protokols van Januari 1831 werd het dan ook, op aandringen van Engeland en ook van Pruisen, die er vooral op uit waren om elken aanval van Frankrijk door het inrichten van den Belgisclien ,,bufferstaat" te voor-komen, als blijvend neutraal verklaard. De intei'nationale status van België en de regeling der grenzen werd défini tief be-paald door het traktaat /an Londen (18 April 1839), door België en de mogendheden, Frankrijk, Engeland, Oostenrijk, Pruisen en Rusland onderteekend. Dat is het beruchte ,,Scrap of paper", waarvoor von Bethmann-Hollweg zooveel misprijzen toonde in zijn historiscli onderhoud met den Engelsehen gezant. Laat ons nu even stilstaan bij het arti-kel van het traktaat van Londen, waar-door de Belgische neutraiiteit geschapen wordt. Artikel YII van dit traktaat zegt: .,België, binnen de grenzen gespecifieerd in artikel I, II en IV, zal een onafhanke-lijken en eeuwig neutralen Staat uitmaken. Het is verplicht die neutraiiteit tegenover aile andere staten te beliouden." Er dient een onderscheid gemaakt tus-sc-hen de neutraiiteit door voornoemd artikel aan België opgelegd en de o c c a s i o-n e e 1 e neutraiiteit van een Staat, die, gedurende een oorlog tussclien andere Staten, vrijwillig een neutrale houdingi aan-neemt. Blijvende neutraiiteit, zooals die van België, is heel wat anders. De geschiedenis leert ons, dat er zekere landen, zekere aardrijkskundige streken bestaan, welke, door hunne ligging zelve, min of meer er toe voorbestemd zijn dik-wijls het schouwtooneel van internationale oorlogen te worden. De af h ank el i jkh ei d van zulke streek of zulk land van één enkele grootmacht lieef altijd rechtstreeks geleid tôt het overslaan der weegschaal van het Europeesch evenwicht. De gedachte is dan opgerezen, die streken of landen buiten elk internationaal conîlict te houden en, zoo-doende, een vredesregiem in te stellen op de grondvesten van wederzijdsche en vrij-willige onthouding van actie op dit grond-gebied. Van dit standpunt uit wordt neu-tralisatïe bij essentie een vredeselement. En zoo wordt het dan ook duidelijk, dat de Staat, die blijvend neutraal wordt verklaard, ni et alleen zijn eigen individueele beteekenis en onafhankelijke zending heeft, maar daarenboven een belangrijk element wordt in de internationale politiek. Disraeli zei in 1870 in het Engelscli Parlement, dat ,,de traktaten, waarop de onafhankelijkheid en de neutraiiteit van België gegrondvest zijn, gesloten werden in het algemeen belang van Europa " en Koning Leopold I Hchreef in 1852 aan Koifingin Victoria, ..dat het Nationaal Congres van 1831 de neutraiiteit niet gewensclit had, maar a ad moeten o n d e r g a a n". België heeft ziieh dus zelf niet neutraal verklaard: het werd geneutraliseerd. tegen wil en dank. in het belang van Europa, en tmdat de theorie van het Europeesch evenwicht het zoo eischte. Dit is een punt van allergrootst belang om de volgende be-schouwingen beter te verstaan. Tusschen den geneutraliseerden Staat en le ontwerpers zijner neutraiiteit ontstaan latuurlijjk wederzijdsche verplichtingen. De ■ontracieerende groolmachten nemen onder -[ing de verbin.tenissen aan, waardoor den çeneu t rali seer den Staa* blijvende vrede tvordt geschonken. terwijl zijnerzijds de ^eneutraliseerde Staat, die plichten op zich neemt. die tôt het behoud van het Europeesch evenwicht kunnen dienen. EIk der borgstaande mogendheden mag len geneutraliseerd en Staat niet aanvallen, iioch hem tôt het verbreken van zijn vrede-[îoudingi verleiden; ziji moeten ook dien 3taat tegen elke andere mogendheid, zij moge borg zijn of niet, die hem zou willen aanvallen o" tôt onneutrale daden verlei-len, beschermen . Da' daarbij, de onscliendbaarheid van het neutraal grondgebied vast staat. is bewe-zen door de beschouwing, dat elke sclien-:ling van dit grondgebied door den geneutraliseerden Staat als een schending zijner eigene onzijdigheid moet aanzien worden. Wat anderzijds de verplichtingen van len neutralen Staat betreft, die onderstellen eerst en vooral. dat hij zelf zijn neutraiiteit verdedigen en daartoe al de noodige maatregelen, zooals het inrichten van een sterk leger en het bouwen van versterkin-gen. nemen moet. Juist omdat hij daartoe verplicht is, kan volgens het Volkenrecht zulk een Staat, wanneer hij door de macht der Avapens een aanval op zijn neutraiiteit bestrijdt, niet aanzien worden als in oorlog zijnde met de aanvallende mogendheid. Een tweede verplichting van den neutralen Staat geldt het beletten, dat troepen van een oorlogvoerende mogendheid over zijn grondgebied trekken. Eindelijk moet de Siaat waarlijk onaf-hankedijk blijiven, want komt hij te staan onder den rechtstreekschen invloed eener grootmacht, dan brengt hij 't Europeesch evenwicht in gevaar, waarop zijn bestaan eigenlijk berust. Sommige autoriteiten op gebied \an Volkenrecht. en namelijk Despaguet. De Boeck. Descamps, Ilagerup en Bluntsclili. houden staan, dat wanneer het neutraal grondgebied door een oorlogvoerende mogendheid wordt geschonden, de borgstaande grootmachten niet alleen het recht. maar ook den plicht hebben ex officio tus-schen te komen en door de macht der wapens den neutralen Staat te verdedigen. zelfs zonder zijn toestemming. Dat was voorzeker de opvatting van den Engelsehen militairen attaché Bridges, toen hij aan den Belgisclien stafoverste liet liooren, dat, in geval Duitschland de Belgische neutraiiteit zou schenden, Engeland troepen zou landen zonder onze toestemming. Maar op dp, punt zijn de autoriteiten op het gebied van het volkenrecht het geens-zins eens. Nu rijst de vraag: Bezit de neutrale Staat het recht een verbond te sluiten met andere mogendheden in tijd van vrede"? Die vraag is zoo gemakkelijk niet te be-antwoorden, want de meeningen desaan-gaande zijn uiterst verdeeld. De ware op-lossing kan nôchtans gevonden worden, als' men de volgende beschouwingen laat gelden. Ieder verbond heeft noodzakelijk in het zicht de mogelijkheid van een oorlog. Daaruit volgt heel logisch, dat :t eventueel recht van een neutralen Staat om verbon-den te sluiten in enge betrekking staat tôt zijn recht oorlog te voeren. Van dit standpunt uit is het duidelijk, dat de neutrale Staat geen verbond mag sluiten, dat rechtstreeks of onrechtstreeks zou leiden tôt deelneming aan een oorlog tusschen andere mogendheden. Maar even onbetwistbaar schijnt het dan ook, dat aan dien Staat het recht niet kan ontzegd worden elk verbond te sluiten, dat alleen tôt doel heeft bescher-ming te zoeken tegen vreemden inval. Zoo is dan een defensief verbond, dat voor doel heeft den neutralen Staat de zending te vergemakkelijken, die hem is opgelegd in verband met zijn roi in de internationale politiek. niet alleen toegelaten, maar ook nog. onder zekere omstandigheden, wen-schelijk. b.v.. wanneer de neutrale Staat te zwak schijpt om den eventueelen aanval ; van een grootmacht met eigen krachten te bekampen. Het staat natuurlijk vast, dat die Staat nooit een offensief verbond kan sluiten. zelfs niet een defensief, waarbij hij zou geclwongen zijn desvoorkomend aan 1 » et vc-rdedigen van cen vreemd grondgebied deel te nemen. Zôô moet het concept van de blijvende neutraiiteit, door het traktaat van Londen aan België opgelegd, verstaan en toege-past worden. De toepassing van het traktaat, zooals ze in 1870 gebeurde, zal dien theoretischen uitleg nog duidelijker maken. Dit jaar, op den vooravond van den Fransch-Duitschen oorlog, publiceerde Bismarck. met de bedoeling de sympathie der neutrale landen van Frankrijk af te keeren, een geheim projekt, naar 't schijnt door den ambassadeur van Napoléon III eigen-handig opgesteld en aan den Duitschen kanselier overhandigd, waarin Benedetti. voornoemd ambassadeur, de annexatie van België door Frankrijk voorstelde en daar-voor de eventueele hulp der Pruisiscbe troepen zou verkregen hebben. Die bekendmaking verwekte een lievige EEN VERNIELD DORP IN WEST-VLAANDEREN. Links: De ingang der Kerk te Oude-Capelle. Midden: Zijzicht op de Kerk met het Kerkhof te Oude-Capelle. Rechts: Een stukgeschoten grafgedenkteeken ".op het KerkJjof te Oude-Capelle.1]

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Vrij België appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Scheveningen du 1915 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes