Werkerswelzijn: socialistisch weekblad voor het arrondissement Brugge

838 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 10 Mai. Werkerswelzijn: socialistisch weekblad voor het arrondissement Brugge. Accès à 27 janvrier 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/r20rr1qg2g/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

en ocm het flppondissement Oostendç=Di£muidç»Qçupne Derde Jaargang — Nr 38 5 CENTIEMEN Zondag 1Q Mei 1914 OPSTELRAAD JE2 3SJ BEHEER : Voor 't Arrondissement Brnip Lokaal : WERKERSWELZIJN, Kleine Kuiperstraat, 31, Brugge. Yoor 't Arroniissemeai OBStenfle-Diimuide-Tenrae Lokaal ; DE NOORDSTAR, 31, Veldstraat, 31, Oostende. Abonnera sntsprijs : 3 fr. per jaar. Drukster-Uitgéefster, Sam. Maatsch. DE ONTWAKING Vriendinnen en Vrienden, Op 31 IMei (zijnde Slnxen), geeft de Soc. Tooneelkring " Oe Vrigheidsliefde als herinnering voor haar jubelfeest eene Pracbtige Tooneelvertooning met de medewerking van twee vreeemde actrissen in den Stadsschouwburg. Uw pEicht is daar naartoe te gaan om de Stadsschouwburg proppens vol te hebben. Koopt kaarten van heden af bij de bedienden der partij. © © © HET PETITIONNEMENT VOOR A. S. © © © (© Op 5 Mei, hadden wij 668 plaatse- i© (© lijke komiteiten waarvan er 234 aan © © het Nationaal Komiteit 169.311 hand- © © teekens hadden overgemaakt, © © © De verdraagzaamheid en vrijheid van denkwijze Reeds - menigmaal hebben wij aangetoond hoe verdraagzaam de katholieken handelen tegenover andersdenkende personen, en welke dus ook niet dansen willen zooals zij schui-felen.Ongehoord is het toch in hunne bladen te stoefen en te boffen dat bij de katholieken eenieders gedacht geëerbiedigd wordt en zij met niemand spotten. En terwijl Het Brugsche Volk van 25 April nog zulke lofartikelen afkondigt, was men in eene zeer kristelijke werkplaats op denzelfden oogenblik bezig een werkman te broodrooven.. Reeds menigmaal hebben wij de' namen van zulke heeren verzwegen, maar ditmaal kan iedereen oordeelen over het liefdewerk van zulke schijnheilige kristene menschen en wij geven ze ter verachting van aile eerlijke, weldenkende en goed opgevoede personen. Dit kristelijk en godvruchtig pilaarbijter-ken is niemand anders dan de patroon uit den « Bond » van buiten de Smedepoort, of het Landbouwsyndikaat, die zoo een gedienstig en medelijdend man wil genoemd worden. En weet ge, beste lezers, welke misdaad de betrokkene persoon misdreven had om aan de hongerkrampen met vrouw en kinderen over-geleverd te worden? Die eerlijke, naarstige zwoeger verdiende in het zweet zijns aanschijns drie voile fran-ken per dag, om daarmede in het onderhoud van vrouw en kinderen te voorzien. Daarvoor werkte hij van 's morgens 6 1/2 ure tôt 's avonds 7 ure, met 1 1/2 uur rustpoos 's middags, of 27 centiemen per uur voor over-dreven zwaren arbeid te verrichten. Hij had de overtuiging opgedaan, — door onze bladen te lezen, — dat de socialistische partij een rechtvaardigen strijd voerde voor de lotsverbetering der arme werkende klasse. Hij wist dat de verlossing en de opheffing van de werkende klasse haar eigen werk moest zijn, dat daardoor elk overtuigde ar-beider het zij ne moest bijbrengen om mede te helpen aan onze vrijwording. Daarom had-hij het zich als plicht gerekend ' zijne vrije zondaguren te offeren aan het welgelukken van het Pètitionnem.ent voor het Zniver Algemecn Stcmrecht. Deze zwoeger die dit apostelwerk vervult met een engelengeduld, heeft in de oôgen van zijn kristenen, verduldigen patroon eene misdaad bedreven waarvoor hiij moest gestraft worden. Zulke arbeiders die medehelpen aan de ver-wezenlijking van een recht welk sinds lang in de Grondwet geboekt staat, moeten aange-rekend worden als behoorende tôt diegenen die de maatschappij willen vervormen ; tôt de opstandelingen, zooals onze doorbrave kristene en verdraagzame heeren ze betitelen. Jezus de Nazarener werd ter dood veroor-deeld omdat hij het volk wilde verlossen uit de slavernij der hel. Zijne vervolgens waren de rijke Pharisëers, die het volk gekneld hielden onder hun juk, hunne uitbuiting, of beter gezegd, — volgens de kristelijke leering, — de slavernij der hel. De opvolgers der rijke Pharisëers zijn onze hedendaagsche rijke kapitalistische uitbui-ters, gesteund door de gansche geestelijke roomsche kerk, welke aile middelen gebrui-ken om de strijdende arbeiders voor meer recht onder hunnen hiel te houden en over hen den scepter te zwaaien. Wat baat het hen als de arbeiders moeten honger lijden, als zij maar een gevulden buik hebben ? Wat baat het hen als de bouwers van rijke kasteelen in krotten wonen, als zij maar frisch en gezond wonen, en hunne beesten goed verzorgd worden ? Wat baat het hen als de wevers in !>»:pen gehuld naar het fabriek gaan, een prooi aan koude, regen en wind, als zij maar goed ge-doffeld zijn in pelsen ? Wat baat hen de hemel hiernamaals, welke alleen aan dezen toebehoort die hun brood in het zweet, huns aanschijns hebben moeten eten, als zij dien hemel hier op aarde kunnen bezitten ? Wat baat hen, in een woord, die gansche strijdende massa hongerlijders, tôt het beko-mën van betere werkerswetten, wanneer zij 3 à 4 maal meer waard zijn aan de stembus en daardoor aile rechtvaardige eischen dezer hongerlijders kunnen in den grond boren ? Boven dit ailes willen zij de heerschers zijn en blijven. En daarvoor is geen middel laag genoeg om dit te behouden. In den tijd van Jezus de Nazarener bracht men zulke menschen, die dierven spreken van meer recht en meer menschenwaarde, kortom van het leven. Onze huidige verdraagzame kristenen hebben het nog beter uitgevonden : zij passen de hongerkrampen toe op het gansche huisgezin, de onschuldige wezens zijn bij hen van geen tel. En voor zulke kristelijke heeren zoo men moeten eerbied gevoelen ! Pouah voor zulke barbaren, Iedere werkman zou moeten den adem dezer verachterlijke kerels ontvluchten, want die stinkt naar het werkersbloed wel zij uitge-zogen hebben. Gansch de omgeving dezer uitbuiters is ver-derfelijk. Schuwt die gelijk de pest. Wie onmeedoogend een armen zwoeger aan zijn lot overlaat, zou ook moeten door iedereen veracht en verstooten worden, en vele werkers kunnen zulke uithongeraars van het-zelfde laken een broek geveh. Aan die arme zwoegers zeggen wij : Houdt moedig vol; uwe strijd is een rechtvaardige strijd en is tevens ook de onze. Wij laten geen hond buiten en zullen nog min dulden dat zulke wakkere strijders voor die heilige zaak aan hun lot zouden moeten overgelaten worden. Wij, uwe medestrijders, staan aan uwe zijde, en in plaats van u te kunnen doen buk-ken door dwang, zult gij met den dag harder om harder worden in uwen rechtvaardigen strijd. De uithongeraars zullen er ditmaal aan zijn voor hunne moeite. Leve de solidariteit aller loonslaven ! A. V. Havennieuws Wij lezen in de Gazette van Brugger een artikel over onze dokwerkers, en ware het niet dat bovengenoemd blad wijd gekend is, zijne leugens en laffelijke aanvallen tegenover alîe eerlijke en deftige menschen zouden wij er wel een en ander over zeggen, maar uit een olievat kan men toch geen wijn tappen. Dit blad schrijft « den ondergang der rood-knopjes die te veel schitterden in de oogen onzer tegenstrevers, drie honderd gesyndi-keerde werklieden die durfden toonen dat zij vrij waren, 300 werkers die durfden zeggen : wij moeten niet leven van de aalmoesen van pastoor of weldadigheid ! Dat was te veel voor onze fanatieke paapkens ; onze mannen zullen nu meer dan ooit, hun rood knopje dr&-gen om wel aan te toonen aan de bevolking van Brugge, dat ze nog niet ten onder ge-gaan zijn en de lezers van die oude sloore van Brugge altoos bedrogen worden. Maar waar-om maakt die zelfde gazette de zuivere toe-stand niet bekend op de brugsche haven ? Zij durft niet, want dit zou tegen haar keeren ; wij werkjongens zullen dat aan de bevolking zeggen. Vier jaar geleden stichtten de brugsche dokwerkers eene vereeniging en daarmee kwamen talrijke verbeteringen : het nacht-werk werd bijkans afgeschaft, voor wat de kolen betrof werd nacht- en zondagwerk met 50 per honderd meer betaald. De dokwerkers vonden een man die aan zijn huis een eigen lokaal deed bouwen welke de dokwerkers in gebruik mochten hebben voor hunne loonen te ontvangen, vergaderingen te houden, enz. Niemand was verplicht daar een centiem te verteeren. Het leven van den brugschen dokwerker was in enkele weken veel verbeterd : men ging naar hoogere loonen en betere werk-voorwaarden.Maar de dokwerkers hadden gerekend 1 zonder den waard. Al met eens kwam een pater te voorsctfijn, die zegde : « Deze dokwerkers wil ïk onder mijn gebied hebben, anders bevecht ik hen met al mijne macht en geld. » De dokwerkers, over deze woorden ver-ontwaardigd, raadpleegden hunne werkge-vers en deze zegden : « Liever dan u aan te sluiten bij dien pater, sluit u aan bij de socialistische partij». Dit werd in algemeene vergadering met algemeene stemmen aangenomen en van den dag af was de wraak van dezen kriste-lijken man ontembaar. Hij liep ailes af, oefende druk op de werklieden, ook op de stevedors, liep de kantoren uit en in, onderkroop aile prijzen, hielp zondag- en nachtwerk in stand houden ; in een woord, hij deed concurrentie aan de bestaan-de stevedors. Geene enkele boot, geen enkel werk heeft deze pater naar de haven van Brugge weten te lokken. Al het werk dat hij doet is het werk van M. Hermans afloopen, dus het werk van de socialistische dokwerkers. Die schaamtelooze kerël, die het brood van onze dokwerkers ontnam en niet slaagde in zijnen- droom om de Socialistische Dok-werkersvereeniging te breken, is nu een an-deren weg opgegaan. Vroeger was hij een hevige vijand voor M. Hermans en zwoer hem van hier te doen wegloopen, maar de socialistische dokwerkers stonden aan de zijde van M. Hermans, zij leverden goed werk en was er een geschil tusschen baas en werkman dit werd oogenblikkelijk m der minne gere-geld.M. Hermans heeft geluisterd naar hem die beloofd heeft zijnen coffre-fort te vullen. M. Hermans is een liberaal en de pater een verdrukker van den werkman, een coffre-fort-verdediger, en nu hebben zij samen het plan gesmeed om den Socialistischen Dok-werkersbond in den grond te boren. Zal liun dat gelukken ? ,M. Hermans heeft voor een begin te maken 80 rhannen uitgestoken, hun vei'bod opgelegd nog mede te doen in hunne vereeniging. Hij sticht een soort van bond — in Antwerpen noemt men zulken bond « hoerenbonden >>. Maar hoe lang zal die hoerenbond duren ? Enkele weken want niemand zou kunnen ra-den welke mannen het bestuur vormen : een meestergast,contrôleur, een foreman, schatbe-waarder, en de andere verdwaalde menschen die hunne medemakkers al menigmaal ver-kocht hebben, eerst onafhankelijk en weldra ingelijfd bij den patei. Arme verdwaalde broeders, die voor een dag werk u verkoopt aan den duivel, weldra zult gij geketend en geboeid staan. Al de verbeteringen welke gij eens bekomen hebt zullen u langzaam aan ontnomen worden, waar is uwen moed en wilskracht, gijdie altoos snaaktet naar de vrijheid, ontloop nu uwen stal en werpt u in den muil van den wolf. Hoort ze lachen in de ba-rakken, de oude sloor zegt « de nederige kloosterling heeft zijn doel bereikt. Verre van waarheid want onder de christene dokwerkers zelve zijn er die de handelwijze van de pater en Hermans afkeuren, maar niet ge-aarzeld mannen, de socialistische dokwer-kersvereeniging Willen is Kunnen blijft be-staan, en zal meer dan ooit op de bres sprin-gen om al de schanddaden van pater en Ste-vedoor aan de bevolking van België kenbaar te maken. Vooruit kloekmoedige mannen, blijft getrouw aan de vereeniging die strijd voor verbetering van loon en rechten en zendt aile zeeveraars naar de maan. E. V.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Werkerswelzijn: socialistisch weekblad voor het arrondissement Brugge appartenant à la catégorie Socialistische pers, parue à Brugge du 1911 au 1932.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes