Werkerswelzijn: socialistisch weekblad voor het arrondissement Brugge

276 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 24 Mai. Werkerswelzijn: socialistisch weekblad voor het arrondissement Brugge. Accès à 27 septembre 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/fn10p0xk3f/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Ons Tooneel Hoe aangenaam soms en weleens treurig is het voor den aanschouwer wanneer hij, dààr voor zich, van een gebeurtenis, van een ge-dacht van een droom, eene afbeelding bewon-deren kan. Somwijlen wordt die afbeelding zoo nauw-keurig weergegeven, dat men waarlijk meent zich voor de werkelijkheid te bevinden. Dan kan men ook gemakkelijk genoeg begrijpen hoeveel moeite, hoeveel studie het vergt aan dezen die1 de tooneelspeelkunst be-oefenen.Niet alleen moet men door de natuur een zekere bedeelheid hebben, maar men mag ook niet onderhevig zijn aan schaamte of spotter-nij. Want hoe vaak wordt een tooneelspeler — tôt in zijn bijzonder leven, gehouden voor een muilentrekker, een huichelaar, enz. Nochtans hoe hoog verheven is zijn taak, want hij tracht aan hen die hem begrijpen willen of het niet willen, de edele gevoelens benevens de lage driften van het menschdom aan te toonen. Wel is waar verschaft he^ tooneelbeoefenen aan sommigen ee<n zeker bestaan, maar bij velen is het anders, zooals bij ONS tooneel bijvoorbeeld, dat enkel bestaat uit liefhebbers, zooals men zegt, uit werkjongens, die soms na gansch den dag zwaren ai b hebben, zich des avonds, om niet te zeggen des nachts, nog komen den kop breken om repetitiën of vergaderingen bij te wonen en maanden op maanden zich voor te bereiden om eene vertooning te kunnen geven. Thans is het vijf en twintig jaar dat onze kring « De Vrijheidsliefde » werd gesticht. — Wie zal bevroeden kunnen wat al opoffei >*1-gen men zich heeft moeten getroosten, wat al moeilijkheden men heeft moeten uit den weg ruimen met zooveel jaren bestaan? Op 31 Mei aanstaande vieren wij dus jubelfeest. Allen die ons streven genegen zijn zul-len meefeesten. Het zal een aanmoediging zijn aan onze jongens, om onzen kring te verster-ken en onze pogingen te huldigen. DUS OP SINXENDAG ALLEN NAAR DEN STADSSCHOUWBURG. CAM. Waarom moet de werkman allijd schooier gemaakt worden en krijoen ? « Door ons eigen werk moet hij er »*komen, dan ten minste moet hij » voor geenen burger meer be-» schaamd staan, met 't gedacht : ik » moet ailes krijgen. » Bo.venstaande epistel knippen wij uit een -artikel van 't Srugsche Volk van 16 1.1. geti-ield: 'T PESIOEN VOOR DEN OUDEN DAG. Iedereen zal zich nog herinneren dat tijdens den kiesstrijd van 1912 de katholieken het over de daken uitschreeuwden, dat: wanneer de katholieken aan het bewind bleven, de oude, afgesloofde arbeiders EEN FRANK DAAGS PENSIOEN, ZONDER STORT1NG, zouden bekomen hebben. Eens de kiezing voorbij, was die belofte ver- 1| geten, en waren de arbeiders, voor de zooveel-l ste maal, door de brave kristene, katholieken, bedrogen geweest. s In de kamerbesprekingen nopens het r pensioen aan de arbeiders, werd er door de oppositieleden met allen ijver gewerkt, om die belofte der katholieken er door te krijgen. Zij hadden wel schoon te praten en aan te toonen dat ze dit stellig beloofd hadden vôôr de kiezing aan hunne kiezers, indien zij baas bleven, ailes bleef vruchteloos. Die hartelooze christene menschen, die hun naasten moeten beminen als hun eigen zel-ven, hebben eenparig het pensioen van één frank daags voor de ouderlingen verworpen. a Zulk schandaal is alleen waardig van ©en katholieken rweeper ! En nu, schrijven diezelfde- huichelaars, dat r de arbeiders altijd tôt geen schooiers "en krij-r gers moeten gemaakt worden, dat ze door eigen werk er moeten komen en ten minste > voor geenen burger moeten onderdoen. 1 Schaamteloozer kan mén toch niet zijn ! s VVaarom worden dan zooveel pensioenen 1 kosteloos, zonder storting, gegeven aan bur-gers, zooals generaals, kolonels, kapiteins, } officieren, bisschoppen, pastoors, onderwij-J zers, kardinaals, procureurs, rechters en wat 1 weet ik al meer ! Zijn die dan geene schooiers? En let wel op, dit zijn geene pensioenen van 9 cens daags, maar er zijn er bij van 25 a 30 frànken daags ! En dit is niet aan den ouderdom van 65 jaren, maar meestal op 55 jarigen ouderdom of nog vroeger ! ! Door eigen stortingen moeten de arbeiders er toe komen een pensioen te kunnen ontvan-" gen dat redelijk is, zeggen onze paapkens, en " ze halen hun systeem aan, als heel voortref-^ felijk en vol edele werkmansfierheid. ' Wat willen nu eigenlijk die katholieke wer-kers(!?)vrienden met hunne nieuwe pensioen-wet door eigen storting ? « Rijke menschen die maar eenige uren daags werken, krijgen een pensioen van eenige duizende franken op 55jarigen ouderdom, zonder iets daarvoor te moeten storten. « Gij, brave en neerstige werklieden, die geheel uw leven dag en nacht hebt moeten sjouwen en wroeten voor een droog stukje brood, hebt moeten betalen voor een pensioen van 9 cens daags en de katholieke heeren willen dat gij blijft betalen. « 'Een pensioen geven, maar jaarlijks moet gij 6 fr. storten ; dus een huisgezin van 6 leden zal jaarlijks 36 fr. moeten storten. Wat zegt gij daarvan werklieden ? «En zult gij daarvoor één frank daags trek-ken ? « Neen zulle 1 « Als gij 17 jaren 6 fr. hebt gestort en als gij BLIJFT LEVEN, zult gij op 65jarigen ouderdom 168 fr. trekken. Na 25 jaren storting 191 fr. Na 30 jaren storting 206 fr. Na 45 jaren storting 254 fr. Na 49 jaren storting 286 fr. « Hebt gij het ongeluk te sterven dan is uw geld verloren en uw naastbestaanden trekken niets. « Ziedaar werklieden hoe de katholieken u bedriegen. en oem het flppondissement Oo5tendç=0i£muidç«(?çupne Derde Jaargang — !Mr 40 5 CENTIEMEN Zondag 24 Mei 1914. OPSTELRAAD ZBIS3 BEKEEKr Voor 't Arrondissement Broie Voor 't Arronûissemeni Oostende-Diimnide-Teurne Lokaal : WERKERSWELZIJN, Kleine Kuiperstraat, 3i, Brugge. Lokaal : DE N00R0STAR, 3h Veldstraat, 31, Oostende. Abonnementsprijs S 3 fp. per jaar. ' Drukster-Uitgeefster, Sam. Maatsch. DE ONTWAKING ARBEIDERS, Vereenigt U daarin ligt uwe redding! Wij socialisten willen één frank daags, zonder storting ! En zullen ervoor wedijveren tôt wij het be-komen hebben ! Er ontbrak niet anders bij dit artikel van ons Brugsch Sloortje, alsdat de arme wroe-ters, om de gelegenheid te hebben van te kunnen sparen voor hun pensioen, zich een heel fijn en srnakelijk noenmaal kunnen bereiden met 10 CENTIEMEN VET. Dan zou- de kroon eigenlijk perfect op uw werk geplaatst zijn geworden I Zulke huichelaars dienen telkens ontmas-kerd te worden, door aile eerlijke en deftige werkers. Een strooper welke u op den openbaren weg aanrandt en besteelt, vraagt toch nog eerst uw geld, maar de katholieke regeering handelt nog veel slechter dan een baanstroo-per ! Pouah ! A. V. ZONDAG 24 MEI, van 5 ure 's namiddags tôt middernacht, zullen in het Volkshuis (Keersken), al de UITSLAGEN DER KIE-ZINGEN toekomen en bekend gemaakt worden.Partijgcnooten, er allen heen ! Op 31 Mei (Sinxen) moet de Schouwburg van Brugge te klein wezen Die barbaren, die moordenaars, die brand-stichters, die Bonnot's, die familieschenders, enz., enz. jubelen ditmaal hun'25e verjaring van hunnen kring De Vrijheidsliefde, welke steeds onafgebroken, halve nachten gewerkt heeft tôt grootwording van het socialisme,, tôt ontvoogding en opheffing der verdrukte' massa uit den poel der onwetendheid, Wij jubelen in de Stadsschouwburg, velen der onzen kunnen maar niet begrijpen, hoe het mogelijk is dat v^ij zulks bekomen hebben.Daartoe hebben zij niet het recht dit te weigeren. Verleden jaar werd hij geweigerd omdat Sinxen dan te midden der Meimaand kwam en het dan nog voile foor was. Waarschijnlijk meende het schepenencol-legie, dat wij daarmede te paaien waren en dan er zouden van afgezien hebben. Neen jongens, ge kent ons nog niet al te best ! Wij hebben gezegd : Uitgesteld is niet verloren en bleven verduldig het volgende jaar afwachten. Nauwelijks het jaar 1914 ingetreden zijnde, richtte wij opnieuw onze aanvraag aan het schepenencollege. Nu kwam Sixen niet in het midden der Meimaand en hun antwoord die luidde : « Alsdat wij ingeschreven waren op de de lijst der tooneelmaatschappijen die tijdens de gemeentefeesten vertooningen geven. » Om de toelage der stad te bekomen, is het noodig dat het programma der op te voeren stukken bij voorbaat aan de goedkeuring van het schepencollege onderworpen worde. » Ziedaar hun antwoord. Wij moeten er bij voegen dat in dezelfden brief voor de tweede maal gevraagd werd om ook ingeschreven te worden, ten einde de toelage der stad te bekomen tijdens de gemeentefeesten. Op onze vraag voor de vertooning in den schouwburg werd dus niet geantwoord. Waarom ? Omdat ze schrik hebben dat die verdoemde socialisten den schouwburg zouden gebruiken om er het roode spook in zijn voile daglicht te stellen. Er tverd opnieuw een schrijven gestuurd en op £3 februari werd ons geantwoord : « dat de stukken moesten laten kennen die wij ter gelegenheid van het jubelfeest schikten op te voeren ». Dan werd er aan het college voorgesteld In de -Haven en Een Huis met eommensaals op te voeren. Op 5 maart kregen wij opnieuw antwoord : « dat wij verzocht werden den tekst dezer stukken te laten geworden ». Op 14 maart kregen wij bericht dat In de Ilaven geweigerd werd en niet mocht opge-voerd worden. Ze hadden dus schrik om de waarheid te ?ÎSn ten tooneele brengen in hunnen schouwburg (later geven wij meer nieuws nopens dit stuk). Wij stelden dan Winterslaap voor en gaven het terzelfdertijd in lezing, welke toegestaan werd. Ditmaal wilden wij ons niet laten afschepen en de aanliouder heeft toch gewonnen. Aan u dus, gezellinnen en gezellen, om dit jubelfeest zijn voile waarde te geven. Al wie kan moet dien avond in den Schouwburg aanwezig zijn om mede te feesten met onzen moedigen tooneelkrng « De Vrijheidsliefde ». Geene achterblijvers dus ! A. V. In den brugsehe gemeenteraad is çene bespreking aanhanging over de namen der straten. Van de herschildering der naamplaten maakt men gebruik, om te weten of die pla-ten moeten tweetalig zijn, ofwel alleen in 't A laamsch. De verledene week werd zelfs eene Ylaamsche meeting gehouden om die zaak te bespreken, temeer dat er Franschgezinden zijn die willen olie op het vuur gieten, door II, met inschrijflijsten rond te gaan, om de fran-schk..namen te behouden. De Vlaamsche zaak staat bij ons op het voorplan niet, omdat wij andere katten hebben af te rossen, doch wij willen toch ook ons gedacht zeggen en vragen ons terstond af, met we)k recht Pranschgezindén, Pransche namen willen geven aan onze door en door Vlaamsche straten, waarom ook niet in het Duitsch en Engelsch vermits men er het vreemdeingenbeziek beoogt ? Worden Amsterdam, Londen, Parijs, Vene-tië, Munchen, Rome niet evenveel en meer bezocht, en leest men daar de straatnamen in meer dan ééne taal ? Waarom dan voor Brugge uitzondering maken ? Als de gemeenteraad de straatnamen alleen in 't Vlaamsch doet, voldoet hij de groote meerderheid der bevolking en dat is genoeg t De Katholieke kiesvervalschers ! ! Ongehoord is het kiesschandaal welke ge-pleegd werd tijdens de laatste kiezing in Frankrijk, alwaar te Rijsel twee belgische broeders en twee katholieke propagandisten zijn aangehouden. Het parket van Rijsel is te weten gekomen dat 60 valsche kiezers den dag der kiezing naar Rijsel zijn gegaan. Het was gansch het personeel der bisschop-pelijke drukkerij van Doornijk, welke bestaat

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Werkerswelzijn: socialistisch weekblad voor het arrondissement Brugge appartenant à la catégorie Socialistische pers, parue à Brugge du 1911 au 1932.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes