Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

265 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 14 Juin. Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België. Accès à 07 juillet 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/rf5k932n5z/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

- ms — Gesetz-und Verordnungsblatt , for die okkupiertssi Gebiete Belgiens, Wet- en Yerordeningsbîad vofir de bezelle slreken van België. Ilisllelin officiel des Lois ei Arrêt és pour le territoire belge occup Oitgegeven door de politieke afdeeling bij den Generaalgou-lerneur in Beigié. Gedruktin de drukkerij van het Wet- en Veror-deningsblad. Brussel, Leuvensc'ne strsat 40. Het Wet- en Verordentngsblad ts in lielgiê verkrijghaar bij bovengenoemde JnikKeriJ, in I'uitscliland en in liet onzijd;ge buitenland bij de Duitsche post-kan toron tetren een kwartaal-abonnement van 2, "A mark. En-kele nummers kosten 20 Pfennig per stuk. De doorloorends toe-tcnding van het bijblad tôt tiet Wet- en Verordeningstilnd kan de voornoemdf drukkerij tcgen 4e aan 't eiude vun elk kwartaal le innen soin van 4 Pfennig per van ieder uuminer besteld wordea. Herausgegeben von der Politisohen Abteilunc bel dem Generalgouverneur In Belgien. Gedruckt in der Druckerei des Gesetz- tind Verordnungsblattes zu BrUssei. Lôwenerstrasse 40. Das Gesetz- und Verordnungsblatt kann in lielgien durcli die genannte Druckerei, in Deutschland und im neutralen Ausland durch die deutsclien Postanstalten fur 2,50 M. vierteljahrlich regelmâs-sig bezogen werden. Die einzelne Nummer kostet 50 Pfennig. Die fortiaufende Zusendung des Beiblattes zum Gesetz- und Verortfhungshiatt kann bei der genannten Druckerei gegen die ara Ende jeden vierteljahres erazuzietienden Betrage von 4 Pfennig fllr ein Blatt der einzelnen Nummer beantragt werden. Publié par le département politique près le gouverneur général en Belgique; imprimé àBruxelles dans l'imprimerie du Bulletin des Lois et Arrêtés, rue de Lou-vain 40. On peut s'abonner au Bulletin, en Belgique, à la susdite imprimerie, en Allemagne et dans les pays neutres, par l'intermédiaire de l'administration des postes, au prix de 2,50 M. pour un abonnement trimestriel. Vendu séparément le numéro coûte 20Pfeu-nig. La susdite imprimerie sa charge également, sur demande, de l'envoi reguliei- de l'annexe au Bulletin des Lois et Arrêtes, contre paiement, à la tin de chaque trimestre, de 4 Pfennig par feuille de chaque numéro, BRUSSEL. N° 228. 14. JUNI 1916. OFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN. — AMBTELIJKE BERICHTEN. — AVIS OFFICIELS. Aiimwci* tics Noteiideparicincnts der Société Gùn«>ral<; «le Itelgiffiie vom S. •Itini 191 ft. Aktiva. Positiva. Metallbestand und deutsches Geld . . Franken. 256081480,OS Betrag der umlaufenden Noten . . . Franken. 701765415,— Guthaben im Auslande 11820824,— Giroguttiaben 147818771,47 Oarlehne gegen Guthaben im Auslande . . . . 61808162,03 Sonstige Passiven 12837273,96 Darlehne gegen Schatzscheine ausIandischerStaaten. 1560000,— Darlehne- gegen Schatzscheine der belgischen Pro- vinzen (gemass Art. 6 Ziff. 7 der Vorschriften) . 480000000,— Wechselund Schecks auf belgische Plâtze . . . 53912567,12 Darlehne gegen inlar.dische Wertpapiere . . . 4149991,55 Sonstige Aktiven 8246655,85 Gesaintsumme. . Franken. 862459460,45 Gesaratsumme. . Franken. 862459460,45 iSlaai van het Ueparteincnt van Otgifte der Société Générale de Belgique op H .Sun! 1916. Actief. j Passief. Metaalvoorraad en Duitsch geld . . . . frank. 256,081,480,08 Bedrag der in omloop zijnde bankbrieven . frank. 701,765,415— Te goed in den vreemde 11,820,824,— Te goed in overdrachtsrekeningen 147,818,771,47 Leeningen op tegoed in den vreemde .... 64,^68,162,05 Verscheidenepassieven 12,857,275,96 Leeningen op Schatkistbons van vreemde Staten . 1,560,000 — Leeningen op bons der Belgische provinciën (luidens — art. 6. § 7 der voorschriften) 480,000,000 — Wissels en chèques op België 55,912,567,12 Leeningen op inlandsche waarden 4,149,991,33 Verscheidene actieven 8,246,635,85 Samen. frank. 862,459,460,45 Samen. fnnk. 862,459,460,45

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Brussel du 1914 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes