Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

745 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 26 Juin. Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België. Accès à 20 octobre 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/8s4jm24q40/4
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

27 J U N i 1918 587 Gesetz-und Verordnungsblatt für Flandern llerausgegeben von dëm Ver ■waltungsclief fiir Flandcru. Bestel lungen zum Preise von 2.50 Jlar "vierteljalirlich nimmt jede l'ost anstalt entgegen. Einzelnummeri kiinnen bei der Gcscliuftsslelle de Gesetz- und Verordnuiigsblatte ftlr Flandern in Brtissel (Staat-druekerei) bestellt werden (Prei 20 Pfennig). Uei dieser kann auc die fortlaufende Zusendung de aBeiblattesi bestellt werden, des sen viertd jiih ri ich nac h t raglich z bezahlender Preis 4 Pfennig fu jedes einzelne Blatt betrâgt. WET- EN VERORDENINGSBLAO VOOR VLMIOEBEN Beï den mit dz*ei Sternen bezeiclmeten Yerorcî-nungen ist Bekanntgabe auch durch Maueranscfcikig beabsichtigt. Die ûbrigen sind durch die Gemeinde-behôrden in ortsûbliclier "Weise insbesondere an die Interessenten bekannt zu geb£n. Do met drie sterrcijes gemerkté Verordeniiige worden ook door middeî van aanplakbrieven l.e\em g;"m \ «\f Aile andere Vérordeningen moeten door d <îem«■c-meoverbeid volgeûS de gebruikelij '*e w ijze va bekt!ndmakenvooralaaud.e belangliebbenden mede gedeold worden. l ugogèvcn duor liet lioofd van liet iurgerlijk bestunr (Yerwal-hiiîgochcf) Yuor Ylaaiideren. leder posikantoor neemt beslellingcn aan tegen den nrijs van 2,-jO mark per drie maanuen. Voor afzonder-lijko nummers Vende men zicii tôt - liet dienstkanfoor van liet Wet-6'n Verordeningsblad voor Vlaan-, deren, teBrussel(StaatsdrukLerij) (prijs per numnier 20 pfennig). Dit kantoor bezorgt eveneens liet «Bijblad»; de prijs voor liet «Bij-1 bl a d » bed ra a g f \ p fen nig per num-mer en is aile drie maanden achter-af te liefalen. BRUSSEL. IV 62, 26. JUNI 1918. INHALT : Verfiigungbetreffend die Festsetzung der Unterhaltssatze fur die in M ohltàtiykeitsanstalteny Irrénliauserri usw. untergebrachten Personen fiir das Jalir 1!)18, S. .'>87. — \ erordnung betreffend Aenderung des Eingangszolls fiir Salz, S. 588. - Bekanntmachungbetreffend Hoehst»reise fiir Brotgetreide, Kleie, Mehl und Brot, S. 589. — Bekanntmachung betreffend Ernennung eines Biirgcrmeisters, S. 589. — Bekanntmachung- betreffend Ernennung cines Polizeikommissars, S. 589. INHOL'D : Beschikking betreffendc het \aststellen der onderhoudskosten voor de in de Weldadigheidsgestichten, Krankzinnigengestichten, enz., ondérgebraclitc personeu, *oor liet.jaar 1918, bl. 588. — Verordening lioudende wijziging van het invôerrecht o'p zciut, bl. 588. — Bekendfiiaking betreffende de hoogste prijzen voor koren, zemele», ineel en brood, bl. 589. — Bek'endmaking betreffende do benoeining van een burgemeesler, bl. 389. — Bekendmaking betreffende de benoeming van eeu politie-kommissaris, bl. 590. \ 1. VERFUGUNG betreffend die Festsetzung der Unter/ialtssâtze fur die in WohltàliylceitsanstaUen, Irrenhdusern usw. unteryebrachten Personen .fur das Jalir 1918. Ârtikel 1. Der Tagessatz fiir den Unterhalt der in Wohltâtigkeitsschulen untergebrachten Personen wird fiir das Jalir 1918 auf 3 Franken fiir Knaben und 2 Franken fiir Màdchen festgesetzt. Der Tagessatz fiir den Unterhalt der in den Bewahranstalten von Merksplas vnd Rekheim untergebrachten franzôsischen Geisteskianken wird fiir das Jahr 1918 auf 2.40 Franken festgesetzt. Die Aufenthaltsentschiidigung fiir Begleiter von Geisteskianken wird auf 6 Franken, 10 Franken und 15 Franken festgesetzt, je nachdem, ob die Rùckkehr am gleichen, anri niiehsten oder ara ùberniiehsten Tage stattfindet. Diese Entschadigung ist unabhiingig von den nach Arlikel 1 der Verordnung vom 30. August 1903 zu zàhlenden Reisekosten. Artikel 2. Der Satz fiir den taglichen Unterhalt der in den Arbeits- und Zuiliiçhtshâusern sowie fiir zeitweilig in Gefângnissen untergebrachten Personen wird fiir das Jahr 1918 dahin erhoht, dass zu zahlen sind : A. In den Arbeits- und Zulluchtshàusern fiir gesunde Manner und fiir gesunde Frauen und fiir solche Kranke, deren Gesundheitszustand keine besondere Pllege erfordert 1,80 Franken B. In den Arbeits- und Zulluchtshàusern : a) fiir kranke Mânner und Frauen, deren Gesundheitszustand eine besondere Pllege erfordert 2,49 » b) fur Kinder im Alter von 3 Monaten bis zu 2 Jahren, die sich bei der Mutter befinden. . 0,7'i » Arlikel 3. Der tâgliche Satz fiir den Unterhalt der in den Hospizen'und Krankenhàusern untergebrachten geistesgesunden Bediirftigen wird fur das Jahr 1918 um 60 Centimen erhoht gegeniiber den in der Kônigliche»Verordnung vom 24. Marz 1914 {Moniteur belne vom 29. Miirz 1914, Nr. 88) bestimmten Siitzen. Artikel 4. Der tiigliche Satz fur den Unterhalt der geisteskranken Bediirftigen, die in den Irrenanstalten, Verwahrasylen, Vorasvlen und Durchgangsasylen anfgenommen sind, wird fiir das Jahr 1918 um 60 Centimen gegeniiber den in der Verordnung vom 25 Marz 1914 (Moniteur belge vom 29. Mârz»1914, Nr. 88) bestimmten Sâtzen erhoht. Der Verwaltungschef fiir Flandern wird mit der Ausfùhrung dieser Verfiigung beauftragt. Brussel, den 6. Juni 1918. Der Generalgouverrieur in Belgien, Freiherr von Falkeniiaus^, C. Fl. VI 6373. Generaloberst.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Brussel du 1914 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes