Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

332 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 26 Mai. Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België. Accès à 27 janvrier 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/np1wd3rd3z/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

2f&> Gesetz- und Verordnungsblatt for die okkupierten Gebiete Belgiens. 8Jtt*eferen door de »olittek« '.'Jeeling t>ij den Generaalgou-çemeur in België. Gedrukt in de Srukkerij van het Wet- en Veror-àeningsblad, Brussel, Leuvensche straat 40. Het Wet- en Verordeningsblad te in België verkrijgbaar bij sovengenoemde drukkerij, in Duitschland en in het onzijdige Kitenland bij de Duitsche post-ntoren tegen een kwartaal-ibonnement van 2,50 mark. En-keie nummers kosten 20 Pfennig jer stuk. De doorloopende toe-gnding yan het bijblad tôt het wet- en Verordeningsblad kan te Yoornoemde drukkerij tegen êe aan 't einde van elk kwartaal fe innen som van 4 Pfennig per tel van ieder nummer bestrid bordas. Wet- en Terordeningsblad voor de bezette streken van Beîgiè. ButleliQ officie! des Leis et Arrêtés pour le territoire belge occupé. Herausges :ben von der Politisohen Abteilun* bel dem Generalgouverneur in Belgien. Gedruekt in der Druci-jrei des Gesetz- und Verordnungsblattes zu Brtlssel. Lôwenerstras&e 40. Das Gesetz- und Verordnungsblatt kann in Bel&ien durch die genannte ftruckerei, in Deutschland ■ind im neutralen Ausland durch die deutschen Postanstalten fur 2,30 M. vierieljahflich regelmâs-sig bezogen werden. Die einzelne Nummer kostèt 20 Pfennig. Die fortlaufende Zusendung des BeiWattes zum Gesetz- und Verordnungsblatt kanh bei der genannten Druckérei gegen die am Ende jeden Vierteljahres einzuziehenden Betriige von 4 Pfennig far ein Blatt der einzelnen Nummer beantragt werden. Publié par le département politique près le gouverneur général en Belgique ; imprime à Bruxelle« dans l'imprimerie du Bulletin des Lois et Arrêtés, rue de Lou-vain 40. On peut s'abonner au Bulletin, en Belgique, à la susdite imprimerie, en Allemagne et dans les pays neutres, par l'intermediairo de l'administration des postes^ au prix de 2,00 M. pour un abonnement trimestriel. Vendu sepa-rement le numéro coûte-20Pfennig. La susdite imprimerie «e charge également, sur demande, de l'envoi regulier de l'annexa au Bulletin des Lois et Arrêtes, contre paiement, à la fin d« chaque trimestre, de 4 Pfenni» par feuille de chaque numéro. BRUSSEL. 215. 26. MAI 1916. INHALT: Bekanntmachung, betr. Festsetzung von Hôchstpreisen fur den Verkauf von erdrosclienem Brotgetreide, Mehl, Kleie und Brot, S. 2185. INHOUD : Bekendmaking betreffend het vaststellen derlioogste prijzen voor den verkoop van gedorscht koren, meel, zemelen en brood, bl. 2186. OUMAIRE : Avis établissant des prix-maxima pour les ventes de blé battu, farine, son et pain, p. 2186. BEKA NNTMA CHUNG. Auf Grund meiner Verordnungen vom 30. Juni und 23. Juli 1915 (Ziffer 5), betreffend die Brotgetreideernte 1915, sowie meiner Verordnung vom 28. Àugust 1915, betreffend Brotgetreide und Mehl fruherer Erntejahre, habe ich auf Vorschlag der Zentral Ernte Kommission die Hôchstpreise fur den Verkauf von erdroschenem Brotgetreide, Mehl, Kleie und Brot bis auf weiteres wie folgt fest-gesetzt : fur Weizen ab Lager oder Miihle geliefert Franken 42.0i fiir 100 kg » Roggen » » » » » » 27.19 » » » Mengekorn » » » » » 29.20 » » » ungeschâlten Spelz » » » » 25.12 » » » Weizenkleie ab Miihle geliefert » 22.— » » » Mengekornkleie » » » 20.— » » » Roggenkleie » » » » 18.— » » » Weizenmehl den Biickern oder Verbrauch. geliefert .... » 52.79 » » » Roggenmehl » » » » » » 35.53 » » » Mengekornmehl » » » » » 36.46 » » » Weizenmehl zu 60 % od. feiner ausgemahl. den Kuchen- bàckern geliefert » 80.— » » n Roggenmehl zu 60 %' od. feiner ausgemahl. den Kuchen- bàckern geliefert ... : » 65.— » » » Weizenbrot den Verbrauchern geliefert —.46 » 1 kg. Diese Hôchstpreise treten am 1. Juni in Kraft. Den Provinzial Ernte Kommissionen wird die Befugnis erteilt, fiir den Bezirk einzelner Gemeinden auf Antrag oder nach Anhôrung der Biirgermeister je einen niedrigeren Hôchstpreis fiir Weizenbrot, sowie Hôchstpreise fiir Brot, zu dessen Zubereitung Roggenmehl verwandt wird, festzusetzen. Fiir die Verkiiufe der Erzeuger von Weizen und Roggen an das Comité National de Secours et d'Alimentation bleiben die in meiner Bekanntmachung vom 10. August 1915 (Ziffer 4a) festgesetzten Hôchstpreise in Geltung. Briissel, den 23. Mai 1916. Der Generalgouverneur in Belgien, Freiherr von Bissing, Z. E. K. 3266. Generaloberst. Bei den mit drei Sternen bezeichueteu Verordnungen fet Bekanntgabe aueh durch Maueransclilag beabsiclitïgt. Die Ubrigen sind durcli die GemeindebehOrden in ortstib-licher Weise insbesondere an die Interessenten bekann. tu geben. De met drie sterretjes gemerkte Verordeningen worden ook door middel van aanplakbrieven bekend gemaakt. Aile andere Verordeningeu moeten door de gemeente-overheïd volgens de gebruikelijke nijze van bekendmaken vooral aan de belanghebbendeo medegedeeld wordes Les arrêtés marqués de trois astérisques seront affichés. Les autres doivent être portés à la connaissance du public et spécialement des intéressés par les administrations communales, qui procéderont ainsi qu'elles ont coutumt de le faire.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Brussel du 1914 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes