Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

159 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 29 Novembre. Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België. Accès à 29 mai 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/ht2g738h2t/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Gesetz- und Verordnungsblatt Uitgegeven door de politielte *fdeeling bij den Generaalgou-verneur in Belgié. Gediukt in de drukkerij van het Wet- en Veror-deningsolad. Brussel, Louvensche itr&ât 40. Het Wet- en Verorde'imgsblad ls in België verkrijgbaar bij bovengenoemde drukierij in Duitschland en in het onzijdige buitenland bi) de Duitsclie post-kantoren tegen een iwartaal- ■ abonnement van 2,50 mark. En-kele nummers kosten 5 0 Pfennig per stuk. De doorloopende toe-îending van het bijblad tôt het Wet- en Verordeningsblad kan de voornoemde drukkerjj tegen deaan 't einde van elk kwartaal te innen soin van 4 Pfennig per Tel van ieder nummer best«ld •ardeu. 1 for die okkupierten Gebiete Belgiens. Wet- en VerordeningsMad \oor de bezette streken van België. Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé. Herausgegeben von der Politisc'nen Ab-teilung bei dem Generalgouverneur in Belgien. Gedruckt in der Druckerei des Gesetz- und Verordnungshlattes zu BrUssel, Lôwenerstrasse 40. DasGesetz- und Verordnungsblatt kann in Belgien durch die genannte Druckerei, in Deutschland und im neutralen Ausland durcli die deutschen Postanstalten fur 2.30 M. vierteljâhrlich regelmas-si;J bezogen werden- Die einzelne Nummer kostet 20 Pfennig. Die fortlaufende Zusendung des Beiblattes zum Gesetz- und Verordnungsblatt kann bei der genannten Druckerei gegen die ara Ende jeden Viertsljahres einzuziehenden Betràge von 4 Pfennig fur ein Blatt der einzelaen Nummer beantragt werdeu. Publié par le département politique près le gouverneur général en Belgique; imprimé à Bruxelles dans l'imprimerie du Bulletin des Lois et Arrêtés, rue de Lou-vain 40. Or. peut s'abonner au Bulletin, en Belgique, a la susdite imprimerie, en Allemagt e et dans le» pays neutres, par 1 intermédiaire de l'administration des postes, - au prix de2.5UM. pour un abonnement trimestriel- Vendu séparément le numéro i oûte SU Pfen-■ nig. I,a susdite imprimerie s* charge également, sur demande, de l'envoi réguliei de l'annex* au Bulletin des Lois et Arrêtes, contre paiement, à la fin d« chaque trimestre, le 4 Pfennig par feuille de chaque numéro. BRÙSSEL. Rfo 288. 29. NOVEMBER 1916. OFFENTLIGHE BEKANNTMACHUNGBN. — AMBTELIJKE BERICHTEN. — AVIS OFFICIELS. Ausweis des niotendepartement» der Soeié<é Générale de Belgique vom November 1916. Aktiva. Metallbestand und deutsches Geld . . Franken. 29654597,56 Guthaben im Auslande 321972555,50 Darlehne gegen Guthaben im Auslande . . . . 77288762,96 Darlehne gegen Schatzscheine der belgischen Pro- vinzen (gemâss Art. 6 Ziff. 7 der Vorschriften) . 480000000,— Wechsel und Schecks auf belgische Plâtze . . . 40677072,77 Darlehne gegen inlândische Wertpapiere . . . 3718208,60 Sonstige Aktiven 10498574,24 Gesamtsumme. . Franken. 963789571,65 Passiva. Betrag der umlaufenden Noten . . . Franken. 857559970,— Giroguthaben 106017444,15 Sonstige Passiven 20212157,48 Gesamtsumme. . Franken. 965789571,63 I Staat van het Département van Uitgifte der Société Générale de Belgique op 23 Woveinber 1916. Actief. Metaaiyoorraad en Duitseh geld. . . . frank. 29,654,597,56 Tegoed in den vreemde . 521,972,555,50 Leeningen op tegoed in den vreemde .... 77,288,762,96 Leeningen op bons der Belgische provinciën (luidens art. 6 en 7 der voorschriften). ..... 480,000,000 — Wissels en chèques op België 40,677,072,77 Leeningen op inlandsehe waarden 5,718,208,60 Verscheidene actieven . 10,498,574,24 Samen. frank. 965,789,571,65 Passief. Bedrag der in omloop zijnde bankbrieven . frank. 857,359,970 — Tegoed in overdrachtsrekeningen 106,017,444,15 Verscheidene passieven 20,212,157,48 Samen. frank. 963,789,371,65 • 3007

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Brussel du 1914 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes