Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

197 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 19 Avril. Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België. Accès à 26 mai 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/cv4bn9zd9w/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

3597 Gesetz-und Verordnungsblatt fur die okkupierten Gebiete Selgiens. Uitgegeven door de politielce afdeeling bij den Generaalgou-verneur in België. Gedrukt in de tlrukkenj van liet AVer- en \ eror-deningsnlad, Brussel. Leuvensche straat 40. Het wet-en Verordenin- sWad is in Belwë verkrijgbaar bij Ibovengeuoemde jlrukkenj. in [Duitschland en in het on^ijdige puitenlana bj) de Duitsclie post-lïanloren tegen een kwartaal-[atanement van 2.50 mark. En-ieienummers licsten 2i> Pionnig per ituk. De doorioopende toe-iending van het bijblad tôt het [Wet- en Verordeningsblad kan 'de voornoemde drukkerfi tegen deaan 't einde Tan eik k\\ art uil teincsn soni van -1 Pfennig per tel van ieder nummer besteid wordeii. Wet- en Yert>rdeningsblad voor de bezette streken van België. lîu'lelin officiel des Lois el Arrêtés poor le territoire belge occupé Herausgegeben von der Politischen Abtcilung bei dem Generalgouverneur in Belgien. Gedructt in der Druckerei des Gesetz- und Verordnungsblattes zti BrUsscl, I.owenersirasse 40. Das Gesetz- und Verordnunfe'Sbîattkann in Belgien durcli dîégenanntc Druckeroi. in Deutschland und un neutralen Ausland dnrch dit- deutschen Postanstalten (Hr S.W M. vierleljàlirlich regelmits-si;i bezogen werden. Die einzelne Nummer kostet 2" Pfennig. Die fortlautende Zusendung dès Beiblattes /uni Gesetz und Verordnungsblatt kann bei der genannten luucHerei ^egen die am Knde jeden VierteljahreS einzuziehenden Betràge\on 4 pfennig (Qr eiu Blattder emzelnen Nummer beantragt werden. Publié parle département politique près le gouverneur général en Belgique; imprimé à Bruxelles dans l'imprimerie du Bulletin des Lois et Arrêtés, rue de I.ou-vain 40. On peut s'abonner au Bulletin, en Belgique, à la susdite imprimerie, en Allemagne et dans les pays neutres, par l'intermédiaire de l'administration des postes, au pri\ de •>.:><) M. pour un abonnement trimestriel. Vendu séparément le numéro coûte 2U Pfennig. I.a susdite Imprimerie se charge également, sur demande, de l'envoi, régulier de l'ann'exe au Bulletin des Lois et Arrêtes, contre paiement, à la Un de chaque trimeslre, de 4 Pfennig par feuille de chaque numéro. BRÎÎSSEL. M» 33&. 19. APBIL iyi7. IINMALT: Verordnung-, betr. die Abtrennung des Kreises Nivelles von der Provinz Brabant, S. 3597. — Verordnung Uber die Liquidation franzôsischer Unterneli-mungen. S. 3598. INEOUD : Verordenlng betreffende de afscheiding van het arrondissement Nijvel van de provinoie Brabant, bl. 3597. — Verordening over de likwidatic van Fransche ondernemingen, bl. 3598. SOMMAIRB : Arrêté séparant l'arrondissement de Nivelles de la province de Brabant, p. 359S. — Arrêté concernant la liquidation d'entreprises françaises, p. 3598. 1. VERORDNUNG, betreffend die Abtrennung des Kreises Nivelles von der Provins Brabant. Artikel 1. Der Kreis Nivelles wird von der Provinz Brabant abgetrennt und der Provinz Hennegau einverleibt. Artikel 2. Das Gesetz vom 18. April 1903 iiber die Zahl der Provinzialratsmitglieder wird dahin abgeiindert, dass 14 Mitglieder aus dem Provinzialrat von Brabant ausscheiden und in den Provinzialrat von Hennegau eintreten, nàmlich 3 fur Jodoigne, 2 fur Genappe, ' fur Perwez, 3 fiir Wavre und 4 fiir Nivelles. Diejenigen, die zugleich Mitglieder des stiindigen Ausschusses der Provinz Brabant sind, scheiden auch aus diesem aus und treten in den stiindigen Ausschuss der Provinz Hennegau ein. Die Zahl der Mitglieder des stàndigen Ausschusses (Artikel 96 des Provin-zialgesetzes vom 30. April 1836) vermindert sich fiir Brabant und erhoht sich fiir Hennegau um je 2; dies gilt nur bis zur nàchsten :Wahl der stiindigen Ausschiisse. Artikel 3. i Die solidarische Haftung der Provinzen fiir die Anleihen aus Anlass der ihnen auferlegten Kriegskontributionen bleibt unberiïhrt. Artikel 4. [ Zwischén den Provinzen Brabant und Hennegau lindet eine vermogensrechtliche Auseinandersetzung statt, deren Genehmigung ich mir vorbehalte. Artikel 5. f Der Verwaltungschef bei dem Generalgouverneur in Belgien wird mit der Ausfiïhrung dieser Verordnung beauftragt. Brûssel, den 13. April 1917. • Der Generalgouverneur in Belgien, Freiherr von Bissing, C, G. IIIa 2500. Generaloberst. VERORDENING betreffende de afscheiding van het arrondissement JMjvel van de provincie. Brabant. Artikel 1. Het arrondissement Nijvel vvordt van de provincie Brabant' afgescheiden en bij de provincie Henegouw ingelijfd. Artikel 2. De wet van 18 April 1903 over het aantal provincieraadsleden wordt derwijze gewijzigd, dat 14 raadsteden uittreden uit den [provincieraad van Brabant om deel uit te maken van den provincieraad van Henegouw, en wel : 3 voor het kanton Geldenaken, - voor het kanton Genappe, 2 voor het kanton Perwez, 3 voor het kanton Waver en 4 voor het kanton Nijvel. De raadsleden die terzelfder tijd lid zijn van de bestendige afvaardiging van de provincie Brabant, treden eveneens uit dit Iichaam om deel uit te maken van de bestendige afvaardiging van de provincie Henegouw. Het aantal leden van de bestendige afvaardiging (artikel 96 van de provineiewet van 30 April 1836) wordt voor Brabant met 2 verminderd, voor Henegouw met 2 vermeerderd; dit ffeldt slechts tôt de eerstkomende verkiezing voor de bestendige afvaardigingen. Artikel 3. De solidaire verantwoordelijkheid van de provincies voor de leeningen, naar aanleiding van de hun opgelegde oorlogsbelasting I aangegaan, vvordt hierdoor in geenen deele gewijzigd. . drei Sternen brenchneten \ crorrfnunge» Beiînntgabe auch durch Maueranschlag beabsichtigt. Mrh sind durch die Gememdebehorden ui ortKttb- Jj-^fWeisc însbesondere aa die interessenteu beàanut Démet driesterretjes gemerx'e N«rordeningen wordea ook door middel van aanplakbneven bekend gemaakt. Aile andere VerordeBmgCL mo#ten door de gemeent©-ovcrheid voigenS de geliruikeUjke wijze tid bekendmakeo 7*«ral aait de belaugbebbenden medegedeeld worden. Let arrêtés marqué» de troin astérisques seront tSehfa. Les autres doivent être portés i la connaissance da pakH* et spécialement des intéressés par les administmiM* ccmmnnales, qui procéderont aiasi ((«'elles est tNUl de le faire.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Brussel du 1914 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes