Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

459 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 31 Octobre. Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België. Accès à 09 juillet 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/0g3gx45z83/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

— 1279 Gesetz- und verordnungsblatt _fiir die okkiiDisrten Oebiefe Beloien lC 1- re- Wet- en Yerordeningsblad voor de kzeUe slreken van België. ie o o I Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belse occu Uitgegeven door de politie afdeeling bij den Generaalgo rerneur in Belgie. Gedrukt in drukkerij van het Wet- en Verc deningsblad, Brussel, Leuvênsc straat 40. Het Wet- en Verordenmgsbl is in Bel gis verkrijgbaar bovengenoemde drukkerij, DuitsclUand en in liet onzijdi liuitenland bii de DuitseUe po kantoren tegen een kwarta; abonnement van 2,50 mark. H kele nummers kosten 20 Ffenr per stuk. De doorloopende t( zending van liet bijblad tôt 1 Wet- en V'erordeningsblad k de voornoemde drukkerij teg de aan 't einde van elk kwaru te iirnen som van 4 Pfennig r Tel van ieder nummer best< worden. i 1 Herausgegeben von der Pclitisehen Abteilung bei dem Generalgouverneur in Belgien. Gedri in der Druckerei des Gesetz- und Verordnungsblattes zu llrussel, Lôwenerstrasse 40. Das Gesetz- und Verordnungsblatt kann in lîelgien durcli die genannte Druckerei, in Deutschl und im neutraien Ausland durch die deulsctien Postanstalten fur 2.50 M. vierteljiihrlicii regelI sig bezogen wcrden. Die einzelne Nummer kostet 20 Pfennig. Die fortlaulende Zusendung Beiblattes zum Gesetz- und Verordnungsblatt kann bei der genannten Druckerei gegen die Ende jeden Vierteljahres einzuzielienden Betrage von 4 Pfennig fur ein Blatt der einzelnen Nam I Publié par le département p< tique près le gouverneur géné en Belgique -, imprimé à Bruxel dans l'imprimerie du Bulle des Lois et Arrêtes, rue de U vain 40. On peut s'abonner au Bullet ri en Belgique, à la susdite ipir merie, en Allemagne et dans pays neutres, par l'intermédia de l'administration des post — au prix de 2,50 M. pour un ab< nement trimestriel. Vendu sê] rément le numéro coûtc20Pf< KX nig. La susdite imprimerie . charge également, sur d.emam 1Q de l'envoi régulier de l'uniu ^ au Bulletin des Lois et Arrêt ™ conire paiement, à la lin in cliaque trimestre, de 4 Pfenr BRUSSEL. wr® is? j ywi iviiaiv uv. uumv.iv> 31. OKTOBER 1915. nTnr-RArTT.TP.Hm WF.TCA NWTMAfîHTT'N'(tTIN. — AMBTELI.TKR B"ERTfiHT"EKT. — AVIS OFFIOfR] Ausweis des Notendepartements der Soeiété Générale (le Belgique vom 28. Olitober 1015. Akliva. Metallbestand und deutsches Geld . . Franken. 159212852,1 Darlehne gegen Guthaben im Auslande .... 52988656, J Darlehne gegen Schatzscheine ausliindischerStaaten. 1560000 -Darlehne gegen Schatzscheine der belgisehen Pro- vinzen (gemiiss Art. 6 Ziff. 7 der Vorschriften) . 140000000 - Wechsel und Schecks auf helgischePlaize . . . 46526544 - Darlehne gegen inliindische Wertpapiere . . . 5755760, Soastige Aktiven 6645958, 1 Gesanitsumme. . Franken, 692287772,4 Passiva. Betrag der umlaufenden Noten . . . Franken. 511649027 — Giroguthaben 175251497,58 Sonstige Passiven 5587247,86 Gesamtsumme. . Franken. 692287772, 14 SHaat va» het DepaWcment van litgil'tc cler Société Géni'raSe d© Belgique op *48 Oktober Î9I5. Actief. iMetaalvoorraad en Duitsch geld. . . . frank. 159,212,852,19 Leeningen op tegoed in den vreemdc .... 52,988,6o6,89 Leeningen op Schatkistbons van vreemde Staten . 1,560,000 Leeningen op bons der Belgische provinciën (iuidens ait. 6. § 7 der voorschriften) 440,000,000 Wissels«n chèques op BelgiG 46,526,a 14 Leeningen op inlândsche waardên 5,755,700,10 Verscheidene aclieven 6,645,958,96 Wat maakt te zamen. frank. 692,287,772,44 Passief. Bedrag der in omloop zijnde bankbrievcn . frank. ,vi 1,619,027 — Te goed in overdrachtsrekeningen 175,251,497,58 Verscheidene passieven 5,587,247,86 % >Yat maakt te zamen, frank. 692,287,772,44

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Brussel du 1914 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes