Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

1865 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 22 Fevrier. Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België. Accès à 15 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/h41jh3ff3z/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Gesetz- und Verordnungsblatt fur die okkupierten Gebiete Belgiens. Wet- en Yerordenlngsblad \oor de bezctte slreken van Iklgiè, Bulletio oiciel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge eccopé. Uitfegeven door de politiefce RfdeeliDg bij den Generaalgou-rerneur in België. Gedrukt in de Brukkerij van het Wet- en Veror-deningsbiad, Brussel, Le jvensche itraat •40. Het Wet- en Verorderingsblad is in België verkrijgbaar bij bovengenoemde drukl erii, in Duitschland en ln het onzijdige buiteniand bij de Duitsche post-kantoren tegen een kwartaal-abonnement van S,50 mark. En-kele nummers kosten 2C Pfennig pcr stuk. De doorloopende toc-tending van het bijblat tôt het Wet- en Verordeningsblad kan de roornoemde drukkerij tegen 4e aan 't einde van elk .iwartaa] te innen som van 4 Pfennig per Ttd van ieder nummer besteld wordea. Herausgegeben von der Politischen Abteilung bel dem Generalgouverneur in Belglen. Oedruckt in der Druckerei des Gesetz- und Verordnungsblattes zu Brussel, Lôwenerstrasse 40. Das Gesetz- und Verordnungsblatt kann in Ilelgien durch die genannte Druckerei, in Deutschland l'nd im neutralen Ausland durch die deutschen Postanstalten fur 2,50 M. vierteljûhrlich regelmâs-sig bezogen werden. Die einzelne Nummer kostet 20 Pfennig. Die fortlaufende Zusendung des Beiblattes zum Gesetz- und Verordnungsblatt kann bei der genannten Druckerei gegen die ara Ende jeden Vierteljahres eimuziehenden Betràge von 4 Pfennig fllr era Blatt der einzelnen Nummer beantragt werden. Publié par le dépar tement poli-,, tique près le gouverneur général en Belgique; imprime àBruxelles dans l'imprimerie du Bulletin des Lois et Arrêtés, rue de Lou-vain 40. On peut s'abonner au Bulletin, en Belgique, à la susdite imprimerie, en Allemagne et dans les pays neutres, par l'intermédiaire de l'administration des postes, au prix de 2,50 M. pc ur un abonnement trimestriel. Vendu séparément le numéro coûte 20 Pfennig. La susdite imprimerie s» charge également, sur demande, de l'envoi regulier de l'annexe au Bulletin des Lois et Arrêtés, contre paiement, à la fln do chaque trimestre, de 4 Pfennif par feuille de chaque numéro. BRUSSEL. HT» 314. - 22. FEBRUAR 1917. IHHA.LT: Verordnung, betr. StroMachs, gearbeiteten Flachs und Heede, S. 3313. — verordnung ilber den Verkehr mit Sacken, S. 3316. — verordnung, betr. Bildung zweier Ministerial-Abteilungen fur die schônen Kttnste, S, 3319. — Verfdgung, betr. die gemeinsamen Angelegenheiten der vliimischen Abteilungen des Ministeriums fur wissenschaft und Kunst, S. 3319. INBOUD -. Verordening betreftende stroovlas, bewerkt vlas en klodden, bl. 3314. — Verordening over den handel in zatten, bl. 3317. — Verordening betreffende inrichting van twee ministerieele afdeelingen voor de schoone Kunsten, bl. 3319. — Beschikking betreffende de gemeenschappelijke aangelegenlieden van de Vlaamsche afdeelingen in het ministerie van Wetenschappen en Kunsten, bl. 3320. SOMMAIREi Arrêté concernant le lin brut (lin en paille), le lin travaillé et les émouchures, p. 3315. — Arrêté concernant le trafic des sacs, p. 331S. - Arrêté concernant la création des deux sections ministérielles pour les beaux-arts, p. 3319. — Arrêté concernant les affaires communes aux diverses sections flamandes du Ministère des sciences et des arts, p. 3320. I. VERORDNUNG, betreffend Strohflachs, gearbeiteten Flachs und Heede. Unter Aufhebung der Verordnung vom 27. Mai 1916, betreffend Flachs und ITeeden (Gesetz- und Verordnungsblatt fiir die okkupierten Gebiete Belgiens Nr. 218), wird folgendes bestimmt : Àrtikel 1. Wer Vorriite an Strohflachs, gearbeitetem Flachs oder Heede in Gewahrsara hat, ist verpllichtet, die am 1. eines jeden Monats vorhandenen Mengen, getrennt nach Strohllachs, gearbeitetem Flachs und Heeden, unter Bezeichnung der Eigentumer und des Lagerungsortes den GemeindebehOrden des Lagerungsortes (Biirgermeister) bis zum S. eines jeden Monats anzuzeigen. Die Gemeinden haben durch die Biirgermeister die in ihrem Gemeindebezirk vorhandenen Vorrâte an Strohllachs, gearbeitetem Flachs und Heeden unter Bezeichnung der'Eigentiimer und des Lagerungsortes den Zivilkommissaren bis zum 10. eines jeden Monats anzuzeigen. Artikel 2. Im Gebiete des Generalgouvernements werden fur gearbeiteten Flachs und Heeden aller und neuer Ernte folgende Hochstpreise fesigesetzt : 1. IVassergerustete Flàchse : a) 230.— bis 330.— Franken je nach Giite fiir den Ballen von 104 kg brutto oder 103 kg netto Kortrykllachs. b) 190.— bis 250.— Franken je nach Giite fur 100 kg flandrische blaue Flâchse. 2) Rasenflâchse (Feldrotlen) : 130, — bis 180. — Franken je nach Giite fiir 100 kg geschwungenen, rasengeriisteten Flachs, gleichgiiltig welcher Herkunft. 3) Heeden : u) 80.— Franken fiir gesehwingette, bester Gïite, b) 100.— » fur richtige Naturen, bester Giite, c) 120.— » fiir Snutjes, bester Gùte, d) 140.— » fiir Kâmmlinge, bester Gùte. Fiir Strohflachs kommt derjenige Preis in Anrechnung, der den festgesetzten Hochstpreisen fur gearbeiteten (geschwungenen) Flachs entspricht. • * Fiir geringere Qualitaten und bei schlechterer Bearbeitung ermiissigen sich die Hochstpreise entsprechend. Bei den mit dra Sternea Cezeichneicn Vcrordnungeii Bekanntgabe auch durch Maueranschlag beabsichtigt. ttbrigeo tind durch die Gemeindebehiirden in ortsiib-Hcher Weise insbesondere an die Interessenten bekannt ■ ï*be». * Démet driestcrretjes gemerk!e \erurdeningen worden ook door middel van aanplakbrieven bekend gemaakt. Aile andere Verordeningeu moeten door de gemeente-overheid volgens de gebruikelijke wijzevan bekendmaken vooral aan de belanghebbenden medegedeeld worden. Les arrêtés marqués de trois astérisques seront iSkiké». Les autres doivent être portés à la connaissance du pobtt* et spécialement des intéressés par les adm nistratioM communales, qui procéderont ainsi qu'elle» oit MMOM de le "faire. 3313

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Brussel du 1914 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes