Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

1065 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 03 Août. Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België. Accès à 21 janvrier 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/930ns0n56x/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

691 • Geset-zund Verordnungsblatt für Flandern Herausgegeben von dem Yer-waltungsehef fiir Flandern/Bestel-lungen zum Preise von o.— Mark Tierteljâlirlich niynnt iede Post-mstali entgegen. Einzelriumraer^ konnen Lci der Geschâftsstelle des Gesetz- und YerordnungsMattes ilir Klandcrn in Brussel (Staats- • druckerei) bcsicllt werden (Preis 20 Pfennig). Bei dieser kann auch j die fortlaufcnde Zuscndung des «Ueiblattçsi bestcllt werden, des-soti vierteljâhrlich naehtraglich m bczahlender Preis .42 Pfennig far jedes cinzelne Biatt (8 Seiten) betragt. WET- EN VER0RDEHII6SBLAD VOOR VLAÂHDEREN Uitgegeven door het Hoofd Tan het burgerlijk bestuur (Verwal-tungschef) voor Vlaanderen. leder postkantoor iiecmt bestellingea aan tegen den prijs van 5.— mark per drie maanden. Voor afzonder-lijke nummors tvende mèn zich tôt het dienstkantoor Tan het Wet- en Verordeniugsblad voor Vlaan-lercn, teBrussel(Staatsdrukkerij) prijs per nummer 20 pfennig), 'lit kjntoor bezorgt evaneens het - llijblad» ; de prijs vosr het «Bij-'lau> bedraagt -12 pfennig per nimmervan 8 bladzijaen en isalle Irie maanden achteraf te betalcn. 1 lats-! 'reis | lUC'll j Bei den mit drei Sternen bezeichneter Yerorc des (jcs_ nungen ist Bekanntgabe auch durch Maueranschla licli beabsichtigt. Die ùbrigen sind durch die Geraeindc inig Uchôrden ic ortsûblicher Weise insbesondere an di Interessenten bckannt zu geben. il V De met drie sterretjes gemerkte Verordcningen i worden ook door middel van aanpiakbrieven bekend- I gemaakt. Aile andere Verordeningen moeten door de '' gemeeuteoverheid volgens de gebriiikelijke wijze vaii, bekcndmakeu vooral aan de belanghebbenden mede. I gedeeld worden. BRUSSEL. iv ?:s. 3. AUGUST 1918. IINHAhT : Verordnung betr. Verlângerung von Gémeindeâmtern, S. G91. — Verordnung Uber das fliimisclie Budget fiïr 1918, S. 691. — Bekanntmachungttbcr Liquidation britisclier und franzijsischer Beteiliguugen, S. 092. — Verftigung betr. Zusammensetzung und Tagung des Aligemeinen Priifungsausschusses, S. 693. INIIOUD : Verordening houdende verlenging van gemeenteambten, bl. 691. — Verordening op de begrooting voor Viaanderen voor het dienstjaar 1918, bi. 692. — Bckendmaking betreffende de likwidatie van Britsche en Fransche deelhebbingen, bl. 693. — Besluit betreffende de samenstelling en den zittijd vau de middenjury, bl. 694. 1. VERORDNUNG belreffend Verlàngerung von Gemeindeâmtern. Zur Auslegung und Ergiinzung der Verordnung vom 16. Juni 1918 betreffend die Ausserkraftsetzung der Bestimraungen der Wahlgesetze iïber die jâhrliche Revision der Wahllisten (Geselz- und Verordnungsblalt fiir die okkupierten Gebiete Belgiens Seite 718) wird bestimmt, dass die Aemter der Biïrgermeister, Schô'ffen und Gemeincleratsmitglieder, die am 1. Januar 1916 auszuseheiden hatten, als bis auf weiteres verlângert anzusehen sind. Brussel, den 15. Juli 1918. Der Generalgouvemeur in Belgien. Freiherr von Falkenhausen, C. Fl. V 5535. Generaloberst. VERORDENING houdende verlenging van gemeenteambten. Ter duiding, alsmede ter aanvulline der verordening van 16 Juni 1915, houdende buitenkracbtstelling van de bepalingen der verkieziiigswellen betreffende de jaarlijksche herziening van de verkiezingslijsten (Wet- en Verordeningsblad voor de bezette streken van België, bl. 718), wordt bepaald, dat de ambten van de burgemeesters, schepenen en gemeenteraadsleden, die op 1 Januari 1916 moesten aftreden, te beschouwen zijn als zijnde voorshands verlengd. Brussel, den 1S" Juli 1918. Der Generalgouvemeur in Belgien. Freiherr von Falkenhacsen, C. Fl. V 5335. Generaloberst. 2. VERORDNUNG ùber das flâmische Budget fur 1918. Artikel 1. Die ordentlichen Staatseinnahmen im flâmischen Verwaltungsgebiete werden fiir das Rechnungsjahr 1918 nach Massgabe der als Anlage beigefiïgten Uebersicht*) auf Zweihundert vierundzwanzig Millionen sechshundert funfunddreissig tausend Frank (224.635.000 Fr.) veranschlagt. Artikel 2. Die Staatsausgaben im flâmischen Verwaltungsgebiete werden fiir das Rechnungsjahr 1918 nach Massgabe der beigefûgten Voranschlâge*) auf insgesamt Zweihundert vierundzwanzig Millionen sechshundert fiinfunddreissig ta,usend Frank (224.635.000 Fr.) festgesetzt, und zwar: fiir die offentliche Schuld auf Zweiundzwanzig Millionen sechshundert zweiundfiinfzig tausend vierhundertfiinfzig Frank (22.652.450 Fr.), fiir die Dolationen auf Siebenhundert zweiundachtzig tausend einhundert fùnfzig Frank (782.150 Fr.), *) Siehe Beilage.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Brussel du 1914 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes