Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

1469 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 17 Octobre. Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België. Accès à 30 juin 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/x05x63cn2b/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Aèk - Gesetz-undVerordnungsblatt for die okkupierten Gebiete Belgiens. Wet- en Yerordeningsblad voor dt bezette slrekeD van België. Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé. Uitgegeven door de politieïe »fdeeling bij den Generaalgou-verneur in Belgié. Gedrukt in de drukkerij van het Wet- en Veror-deningsblad, Brussel, Leuvensche straat 40. Het Wet- en Verordeningsblad ls in Beiglë verkrijgbaar bij bovengenoemde drukkerij. in Duitschland en in het onzljdige fcuitenland btf de Duitsche post-iantoren tegen een kwartaal- -ibonnement van 2,30 mark. En-lele nummers kosten 2u Pfennig per stuk. De doorloopende toe-lending van het bijblad tôt het Wet- en Verordeningsblad kan de voornoemde drukkertJ tegen de aan 't eindevan eik kwartaal te innen »om van 4 Pfennig per Tel van ieder nummer besteld vorden. Herausgegreben ron der Politisehen Abteilung bei dem Generalgouverneur In Belgien. Gedruckt il der Druckerei des Gesetz- und Verordnungsblattes zu Brussel, Lôwenerstrasse 40. Das Gesetz- und Verordnungsblatt kann in BelgieUdurch die genannte Druckerei, in Deutochland ind îm neutralen Ausland durcli die deutschen Postanstaiten fur 2.50 M. vierteljàhrlich regelmas-ig bezogen werden- Die einzelne Nuramer kostet 2u Pfennig. Die fortlaufende Zusendung des leiblattes zum Gesetz- und Verordnungsblatt kann bei der genannten Druckerei gegen die am înde jeden Vierteljahres einzuziehenden Betrâge von 4 Pfennig fur ein Blatt der einzelnen Nummer ipantrafft Wflrden. Publié par le département poli tique près le gouverneur généra en Belgique; imprimé à Bruxelle; dans l'imprimerie du Bulletii des Lois et Arrêtés, rue de I.ou vain 40. On peut s'abonner au Bulletin en Belgique, à la susdite impri merie, en Allemagne et "dans le; pays neutres, par r;ntermédiairi de l'administration des postes au prix de 2.50 M. pour un abon nement trimestriel. Vendu sepa rément le numéro coûte 2U Pfen nig. La susdite imprimerie si charge également, sur demande de l'envol régulier de l'annexi au Bulletin des Lois et Arrêtés contre paiement, à la ûn di chaque trimestre, de 4 Pfennll BRUSSEL. M» 404. 17. 0KT0BER 4917. / 1NSALT: Bekanntmachung, betr. Lehrauftrâge sowie Ernennung von Beamten an der Staatsuniversifât Gent, S. 4585. INHOUD : Bekendmaking betreffende zefcere leergangen en de benoeming van ambtenaren aan de Staatshoogeschool te Gent, bl. «S?. SOMMAIRE : Avis concernant certains cours et la nomination de fonctionnaires à l'Université de l'Etat à Gand, p. 4585. BEKA NN T MA Cil UN G. Auf Grund der Artikel 9,11, 12, 13, 29 und 31 des organischen Gesetzes ùber den hoheren Unterricht vom 15. Juli 1849 hat der Herr Generalgouverneur in Belgien folgende weitere Berufungen an die Staatsuniversitât Gent vorgenommen: I. In der philosophischen Fakultât : 40) Ilerr Julianus Mees, Doktor der Philosophie, Archivar am Reichsarchiv in Brussel und Professor an der hoheren Handels-schule in Mons, ist zum ordentlichen Professor ernannt, mit dem Auftrage, Vorlesungen und Uebungen iiber Géographie und Geschichte der Geographie sowie ùber Handels- und Wirtschaftsgeographie an der Universitàt und an der mit ihr verbundenen Hochschule fur Handelswissenscbaften zu halten. (Verfugung vom 31. Januar 1917.) 41) Herr Foeke Buitenrust Hettema, Doktor der Philosophie, Privatdozent an der Universitàt Utrecht und Lehrer am Stâdtischen Gymnasium zu Zwolle, ist zum ordentlichen Professor der germanischen Philologie ernannt, mit dem Auftrage, einen regelmâssigen zweijahrigen Lehrgang iiber historische Grammatik der niederlandischen Sprache sowie einen freien Lehrgang ùber friesische Sprache, 'ferner zeitweilig einen Lehrgang ùber vergleichende Grammatik, im besonderen der germanischen Sprachen im Doktorat fùr germanische Philologie zu halten. (Verfùgung vom 31. August 1917.) II. In der juristischen Fakultât : 42) Herr Benedikt-Juliaan Huybreghts, Doktor der Rechte und Advokat in Gent, ist zum ausserordentlichen Professor ernannt, mit dem Auftrage, Vorlesungen ùber Statistik und Finanzwissenschaft an der Universitàt und an der mit ihr verbundenen Hochschule fùr Handelswïssenschaften zu halten. (Verfùgung vom 31. Januar 1917.) 43) Herr Johannes van Binsbergen, Doktor der Philologie und Candidatus juris, ist unter Befreiung von dem Erfordernis des Doktorgrades in den Rechtswissenschaften zum ordentlichen Professor des rômischen Rechts ernannt, mit dem Auftrage, Vorlesungen und seminaristische Uebungen ùber rômisches Recht (Institutionen und Pandekten) zu halten. (Verfugung vom 12. September 1917.) III. In der naturwissenschaftlichen Fakultât : 44) Herr Hendrik Enno Boelce. aus Wormerveer (Holland), Doktor der Naturwissenschaften, ordentlicher Professor an der Universitàt Frankfurt am Main, ist zeitweilig mit der Abhaltung von Vorlesungen und Uebungen auf dem Gebiete der Chemie und mit der Leitung des Laboratoriums fùr industrielle Chemie betraiit, ferner beauftragt worden, im Sommersemester 1917 die Vorlesungen und Uebungen ùber Elemente der Geologie und physikalischen Geographie abzuhalten. (Verfùgung vom 21. April 1917.) Bei den m» drei Sternen bezeichneten Verordnungen De met dne steiretjeu cernent te Yerordeningen worden j Les irrités marqué? de trois astérisques serent affiché*, ai Bekanntgabe auch durcû Maueraûschlag beabsichtigt. ook door middel van aanplakbrieven bekend gemaakt. Les autres doivent être portés à la connaissance du publie ttbngen sind durch die Gemeindebehôrden in urtsttb- Aile andere V'erordeningen moeten door de gemeente- et spécialement des intéressés par les idniimstr3Uon» iither Weise insbesondere an die Interessenten bckannt overheid volgens de gcbruikelijke wijze vanbekendmaken communales, qui procéderont ainsi qu'elles ont coutum» tu gebe*. vooral aan de belanghebbenden medegedeeld worden. de le faire.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Brussel du 1914 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes