Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België

1019 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 25 Septembre. Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België. Accès à 24 janvrier 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/gx44q7s41b/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Uitgegeven door de politieke afdeeling bij den Generaalgou-verneur in Belgie. Gedrukt in de drukkerij van het Wet- en Verordeningsblad, Brussel, Leuvensche istraat 40. i Het Wet- en Verordeningsblad îs in Belgiô verkrijgbaar bij bovengenoemde drukkgrij, in Duitschland en in het onzfjdige buiteniand bij de Duitsche- post-ïkantoren tegen een kwartaal-abonnement van 2,50 mark. En-kele nummers kosten 20 Pfennig per stuk. De doorloopende toe--zending van het bijblad tôt het Wet- en Verordeningsblad kan de voornoemde drukkerij tegen de aan 't einde van elk kwartaal ite innen som van 4 Pfennig per ("vel van ieder nummer besteld worden. ,fOr dis okkupierten Gebiete Belgiens. Wet- en Yerordeningsblalvoor de kzctte streken van Belgie. Bulletin officiel des Lois et Arrêtés pour le territoire belge occupé. Ilerausgegeben von der Politischen Abteilung bei dem Generalgouverneur in Belgien. Gedruckt in der Druckerei des Gesetz- und Verordnungsblattes zu BrUssel, Lôwenerstrasse 40. Das Gesetz- und Verordnungsbiatt kann in Heigien durch die gonannte Druckerei, in Deutschland und im neutralen Ausland durch die deutschen Postanstalten far 2,50 M. vierteljahrlich regelmiis-sig bezogen werden. Die einzélne Nummer kostet 20 Pfennig. Die fortlaufende Zusendung des Bciblattcs zum Gesetz- und Verordnungsbiatt kann bei der genannten Druckerei gegen die ara Eude jeden vierteljahres einzuziehenden Belrage von 4 Prennig fur ein Blatt der einzelnen Nummer beantragtwerden. Publié par le département politique près le gouverneur général en Belgique; imprimé à Bruxelles dans l'imprimerie du Bulletin des Lois et Arrêté, rue de Lou-vain 4p. On peut s'abonner au Bulletin, en Belgique, à la susdite imprimerie, en Allemagne et dans les pays neutres, par l'intermédiaire de l'administration des postes, au prix de 2,50 M. pour un abonnement trimestriel. Vendu séparément le numéro coflte20PIen-nig. La susdite imprimerie se charge également, sur demande, de l'envoi régulier de l'annexe au Bulletin des Lois et Arrêtés, contre paiement, à la fin de chaque trimestre, de 4 Pfennig par feuille de chaque numéro. BRUSSEL. N0 121. 25. SEPTEMB2R 1915. INHALT : Verordnjmg, betr. Fristverlangerung' JUr TTOtesterhebungen und sonstige zur Wahrung des Regresses bestimmte Rechtshandlungen bis 31. october 1915, S. 1075. — Verordnung, betr. die Zurtickzieliung von Bankguthaben bis 31. October 1915, S. 1076. — Bekanntmaclrang, betr. die Ernenmmg eines Zwangsvenvalters, S. 1076. 1NHOVD : Verordening, betreffend het verlengen tôt 31 October 1915 van den termijn voor protestopmaking en andere tôt vrijwaring vanverhaal bestemde rechts-handelingen, bl. 1075. — Verordening, betreffend het terugtrekken van banktegoed tôt 31 October 1915, bl. 1076. — Bekendmaking, betreffend do benoeming van een dwangbejiecrder, M. 1076. SOMMAIRE : Arrêté concernant la prorogation jusqu'au 31 octobre 1915 des délais relatifs aux protêts et autres actes conservatoires de recours, p. 1075. — Arrêté concernant le retrait des fonds déposés en banque jusqu'au 31 octobre 1915, p. 1076. — Avis concernant la nomination d'un séquestre, p. 1077. 1. VERORDNUNG. Die durch Verordnung vom 20. August 1915 (N. 109 des Gesetz- und Verordnungsblattes fur die okkupierten Gebiete Belgiens) bis zum 30. September 1915 verliingerte Frist fur Protesterhebungen und sonstige zur Wahrung des Regresses bestimmte Rechtshandlungen wird hierdurch bis zum 31. Oktober 1915 verliingert. Brussel, den 20. September 1915. Der GénéraIgouverneur in Belgien, Freiherr von Bissing, Generaioberst. VERORDENING. De bij verordening van 20 Augustus 1915 (Nr 109 van het Wet- en Verordeningsblad voor de bezette streken van Belgie) tôt 30 September 1915 verlengde termijn voor protestopmaken en andere tôt vrijwaring van verhaal bestemde reclîtshandelingen wordt hierbij tôt 31 Oktober 1915 verlengd. Brussel, den 20" September 1915. Der Generalgouverneur in Belgien, Freiherr von Bissing, Generaioberst. ARRÊTÉ. Le délai pendant lequel doivent être faits les actes de protêt et autres actes permettant d'exercer les recours est de nouveau prorogé jusqu'au 31 octobre 1915, après avoir été prorogé' -qu'au 30 septembre 1915 par l'arrêté du 20 août 1915 (N° 109 du Bulletin officiel des lois et arrêtés pour le territoire belge occupé)^ Bruxelles, le 20 septembre 1915. Der Generalgouverneur in Belgien, Freiherr von Bissing, Generaioberst. 1075 -

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Wet- en verordeningsblad voor de bezette streken van België appartenant à la catégorie Oorlogspers, parue à Brussel du 1914 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Sujets

Périodes