Willebroeck aan 't front

421 0
01 janvrier 1914
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 01 Janvrier. Willebroeck aan 't front. Accès à 25 janvrier 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/cf9j38m52x/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

NUMMER 14. Verschijnt Maandelijks Willebroeck aan'tfront Bestuurder: Fr. AMELINCKX, Harmoniestraat, 17, Antwerpen. OPROEP Ingevolge een bericht verschenen in " Het Laatste Nieuws ", en gericht tôt de gemobiliseerde Willebroekenaren, hun verzoekende hun adres te willen opgeven aan het bestuur van " Willebroeck aan 't Front", zoo zij vernoemd blaadje willen ontvangen, komen ons nu dagelijks tientallen brieven toe met verzoek het blaadje toe te zenden. Door dit feit zal de oplage van het blaadje, welke nu 500 exemplaren bedraagt, dienen verhoogd te worden. Deze verhooging van oplage zal ook grootere uitgaven medebrengen en daarom doet het bestuur een warmen oproep tôt al de Willebroekenaren het hunne te willen bijdragen om het blaadje aan ieder gemobiliseerde Willebroekenaar te kunnen blijven bezorgen. Er liggen tal van steunlijsten voor ons, waarop de namen van Willebroekenaren voorkomen die tijdens den oorlog 1914-1918 voor hetzelfde blaadje zoo mild steunden. Waarom zouden zij het nu niet doen ? Het bestuur verwacht dan ook dat de Willebroekenaren hun leus " Willebroek Boven " hoog zullen houden, door hun gemobiliseerde dorpsge-nooten zooveel mogelijk te steunen. Het Bestuur. NAPOLEON Denk nu niet, geachle lezers, dat het er hier om gaat den beroemden Franschen veldheer te verheer-lijken, neen, het is om onzen Willebroekschen Napoléon in het daglicht te stellen. Napoléon kreeg zijn naam door den slechtsten soldaat zijner sectie, omdat deze, naar hij beweerde Napoleon's strengen blik, arendsblik zooals hij dien noemde, niet kon weerstaan. De kleine gestalte en den min of meer gebogen neus van den Sergeant droegen er toe bij hem dien bijnaam te bezorgen. Al was Napoléon maar Sergeant, toch wist hij met veel takt zijn mannen aan te vuren en ze op hun plicht te wijzen. Ging dat in moeilijke omstandig-heden niet altijd even makkelijk, dan liet hij er zijn traditioneelen vloek van "Sakker de boontjes"op vol-gen en wee dan degene die niet vlug genoeg de bevelen uitvoerde. Zoo stipt ais hij was om zijn bevelen te doen uitvoeren, zoo stipt en vol plichts-besef was hij tegenover zichzeif. Eens heeft ons dat een kostelijke grap bezorgd. Napoléon rnoest een gevaarlijken voorpost bezet-ten en had als onderrichtingen dat, zoo de post overvallen werd er een fusée naar achter, dus in de richting van onze eerste hoofdlijn, moest ge-schoten worden. Napoléon was met zijn manschap-pen op den post aangekomen, duidde ieder van zijn soldaten hun post aan en onderzocht het mate-riaal om na te gaan of ailes in orde was. De schipper die het pistool, om de fusée's af te schieten, opgenomen had, wilde weer eens den held zijn om den vijand te belichten bij middel van fusée's, maar het pistool werkte niet. Erwasslijk tusschen het mekanisme geraakt en niettegenstaande al de moeite die de schipper aanwendde om met zijn ijzersterke vuisten het pistool te doen werken gelukte hij daar niet in. Na een vloed van scheld-woorden en schippers-vloeken, riep hij Napoléon om dat " smerig koppig dink " eens te komen na-zien. Zonder iets te zeggen nam Napoléon het pistool op, betastte, keerde en draaide het in de handen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Willebroeck aan 't front appartenant à la catégorie Frontbladen, parue à Stavele du 1916 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes