Willebroeck aan 't front

628015 0
01 janvrier 1914
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 01 Janvrier. Willebroeck aan 't front. Accès à 19 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/5x2599zn8t/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

NUMMER 8. Toegelaten door de Censuur ar " Y" S^' ^«Sï Bestuurder: FRANS AMEL1NCKX, Korporaal, Z 40, Ie Cie. .r;^^'^--rtnr t~-t-ti "-i r- ■"- -»■ i11 i ri —r—1 - r r r i NIEUWJAAR Een vierdemaal reeds vindt Nieuwjaar ons aan den Yzer, die bloedige schans die ons a.scheidt van ouders, vrouw, kinderen, bloed-verwanten en vrienden. Bij het ingaan van het verloopen jaar stuurden wij U allen on-zen wensch toe van spoedig weerzien in ons dierbaar dorp doch helaas! die wensch mocht geen verwezenlijking vinden en nog altoos houdt een bloedige strijd ons in de loopgrachten gekluisterd. En heden? zal de eindoverwinning nog lang talmen? zal de vredezonne dit jaar nu opdagen uit denOost? Wij hopen het vurig en zijn er bijna verze-kerd van, wapenen wij ons middewijl met moed, geduld en sterktetot het laatste oogen-blik, vermits wij den vrede door de overwin-ning willen en enkel die gene zegen pralen zal die het een kwart uurs langer volhouden kan dan zijn tegenstever. Hebben wij nu een schamel leven, gedenkenwij onze familliedie ginds aan de overzijde een nog ongelukkiger lot te v rduren heeft van wege de Moffen die er op uit zijn hen door aile middelen te pij-nigen en het leven hun ondragelijk te ma-ken. — Bedenkt hetgene wij tôt hiertoe hebben geleden, het bloed dat onze makkers hebben vergoten, dit zal ons aanmoedigen onze wraak tôt het einde toe door te drijven. Moge de dag welhaast aanbreken dat de vijand ons den vrede vragen zal en wij roemrijk, zegepralend weerkeeren zullen in onze dierbare familie, in ons dierbaar dorp ! Dit is ons aller wensch. Het Bestuur Brief uit Willebroeck Het zal voor ieder een waar genoegen zijn den hier onderstaanden brief, die uit ons dierbaar dorp is toegekomen, te lezen. Wij maken van deze gelegenheid gebruik oin nogmaals onze lezers te vragen aile nieuws uit Willebroeck, dat van eenig belang is en als zeker mag vastgesteld worden, rae-de te deelen. Willebroeck 26 December 1917 't Wordt hier in onze gemeente gelijk zoo-wàt overal elders uiterst treurig. Aile nijver-heden buiten de « Yzerfabriek ■>> liggen nu volkomen stil. In de fabriek De Naeyer wer-ken nog hoogstens 100 werklieden, niet bij gebrek aan grondstoffen maar bij hooger bevel der Duitschers. De gevolgen zult ge wel reeds kennen maar niet zoo breedtvoe-rig als ik U ga melden. Onder voorwendsel dat onze inrichtingen nu toch doelloos ge-worden zijn, worden aile looden en koperen voorwèrpen opgeeischt, — uit onze huizen is 't gewoon koper reeds lang weggehaald,— 00k de wol onzer matrassen en wij verwach-ten er ons aan weldra koperen klinken en sieraden te moeten afleveren. — Meer dan honderd ton koper en lood zijn alzoo uit de fabriek De Naeyer reeds vertrokken en nog is het einde niet te voorzien. Blijft het hier-bij dan zal het nog jaren aanloopen, alvorens wij op den ouden voet zullen kunnen arbei-den, ongelukkiglijk worden de opeischen steeds menigvuldiger en nu neemt men weer aile riemen weg en indien de oorlog nog

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Willebroeck aan 't front appartenant à la catégorie Frontbladen, parue à Stavele du 1916 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection