Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit

918 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 25 Avril. Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit. Accès à 16 octobre 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/5q4rj4b775/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

ZONDAGSBLAD Bijblad van " VOORUIT „ ZONDAG 25 APRIL 1915 Nr 6 Prijs : 5 eentiemen Plus=Que=Parfait V. Dat was de laatste, gezamentlijke tocht van de drie heeren. Na dien dag reden zij weer îeder op zijn eigen houtje uit en van auto-jacht en -arrestatie werd niet meer gesproken. En feitelijk bleef er maar één slacht-offer in de geheele zaak : de veldwachter, "die er zijn baantje bij inschoot. Hij was zulk een gëinvetereerde dronkaard geworden en hij had 't Barontje en die andere heeren door zijn schandalig optreden zôô geërgerd en be-leedigd, dat zij hem niet langer als beambte konden of wilden dulden. Met nieuwjaar werd hij afgedankt en op een klein pensioen gesteld. Het kon hem trouwens weinig schelen ; hij had er al lang genoeg van, beweerde hij ; en hij \ mg dadelijk een zaakje aan : een kruidenierswin-keltje met herberg, waarvan hij ook terstond een van de beste klanten werd. Hij bracht er nog een schalksche aardigheid bij te pas: hij doopte zijn vunzig kroegje <c In de Auto » en beweerde er vast op te mogen rekenen dat de drie heeren voortaan Fietje'^ herberg wel zouden ver-laten om bij hem als trouwe stamgasten hun dagelijksche « stamenee » te komen houden. Intusschen scheen het wel of er langzamerhand îets in de wereld aan 't veranderen was. Er kwamen al meer en meer van die duivelstuigen langs de wegen ; zij werden mooier en maakten veel minder gedruisch ; de menschen, en zelfs de dieren, gingen er van lieverlede aan wennen en in den geest van de bevolking kwam weldra belang-stelling en zelfs bewondering in plaats van haat en af-keer, terwijl het vage, nog onuitgedrukt verlangen yan menigeen was : 0, mocht ik daar ook toch eens in mee-rijden ! Aldus o.a. Fietje, uit Het Huis van Commercie\ Haast geen avond ging voorbij of Fietje begon er weer over : c O ! da 'k ik ne rijken hiere woare gelijk guider, dà zoe 'k toch euk moeten hên ! » En geestdriftig ging ze daarop door : zij was in de stad geweest, zij had daar meer en meer van die auto's gezien ; en zulke schoone ! en zulke zachte!... en er waren er zelfs waar dames in zaten, ja, waarachtig, jonge, mooie dames, zoo met eigenaardige hoedjes en gekleurde voiletten over hun hoofd ; en dat stond toch zoo lief en zoo verrukkelijk ! O! Fietje was er dol op ; zij kreeg er 't water in haar mond van, beweerde zij, zoo groot was haar verlangen, haar hopeloos verlangen om daarin ook eens mee te mogen rijden. Die heeren zaten op hun ongemak onder zulk een harts-tochtelijken vloed van verzuchtingen. Hun haat tegen het lieuw vervoermiddel bleef stug en onveranderd, maar van ;en anderen kant vonden ze 't heel naar, dat ze Fietje dit genoegen niet konden schenken ; en nog véél naarder ronden ze 't, dat Fietje nu niet het minste genot meer scheen te vinden in de rijtoertjes waarop zij haar, stickem ^oor elkaar, af en toe weer trakteerden, terwijl het reeds ;en paar keer gebeurd was, dat Fietje gewoonweg, en niet zonder een greintje minachting, voor de eer bedankte, en beweerde, dat zij net zoo graag te voet ging. — C'est comme ma femme! schoot het Barontje op een avond verontwaardigd uit zijn slof. Si j'en croyais ma femme, j'achèterais une auto dès demain! Die beide andere heeren schrikten. Zou het dan toch waar zijn, wat sinds een tijdje in 't geheim verteld werd : dat mevrouw de barones absoluut een auto wilde en dat 't Barontje, met of tegen dank, er wel eindelijk, en waar-schijnlijk nog wel vrceger dan hij dacht, zou moeten aan geloôven ? Meneer François zei niets en dronk met gezwollen ge-zicht van zijn borrel ; maar Plus-que-Paffait nam de ge-legenheid te baat om eens en voor altijd, nijdig -en krach-tig, met een vuistslag op de tafel, te verklaren dat, wat er ook gebeurde, en al was hij de eenige en de laatste van de gansche wereld, hij nooit van zijn leven een voet in een van die smerige stinktuigen zou zetten. VI. Er was geen twijfel meer mogelijk : 't Barontje, door zijn vrouw gepraamd, en misschien ook wel door men wist niet welke geheime neiging aangestuwd, ging zich een auto aanschaffen ! Er werd met voile zekerheid verteld, dat zijn paarden en spullen te koop waren en dat zijn koetsier al vast twee keer m de week naar de stad ging om het chauffeursvak te leeien. Een woelige explicatie met zijn vrienden had m het Huis van Commercie plaats gehad ; meneer François had er slechts op gezinspeeld, maar Plus-Que-Parfait had het hem, vlak op den mari af, gevraagd ; en 't Barontje had noch ja noch neen gezegd, en juist omdàt hij ja noch neen z«i, hadden zij duidelijk genoeg begrepen wat er van aan was en hem — vooral Flus-que-Parfait — hun verontwaardigde verwijten niet ge-spaard.'t Barontje was even heel boos geworden. — Elkendeen es toch zeker wel miester van te doen wat dat hij wilt ! had hij trillend uitgeroepen. Meneer François had daarop sprakeloos, met gezwollen gezicht, zijn borrel leeg gedronken, maar Plus-Que-Parfait was opgestaan en plotseling zonder woord of groet, als in verklaarde vijandschap, vertrokken. VII. 't Kasteel van het Barontje was een mooi kasteel, 't was mooi vooral door 't prachtig uitgestrekte park vol reuzen van boomen dat er omheen lag, doch het had één gebrek : het zat diep in de bebouwde akkerlanden weggedoken en was slechts door een mulligen, langen zandweg aan den grooten, geplaveiden verkeersweg verbonden. 's Zomers was dat nog zoo erg niet, hoewel lastig voor de paarden, want men waadde er diep door in 't zand. Maar 's winters was het dikwijls niet te doen door modderplassen en vieze wagenspoorgeulen ; en, voorname-lijk voor mevrouw de barones, bleef het een durende ergernis, dat haar mooie rijtuigen toch nooit anders dan

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit appartenant à la catégorie Culturele bladen, parue à Gent du 1915 au 1928.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes