Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit

279 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 13 Fevrier. Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit. Accès à 17 septembre 2019, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/8c9r20tb6r/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

ZONDAGSBLAD Bijblad van " YOORUIT , ZONDAG 13 FEBRUARI 1916 Nr 48 Prijs : 5 centiemen Een Gedenkteeken VERHAAL UIT ONZE VLAAMSCHE DORPEN I Ridder van Bellinge de Bellewaarde, senator, lid van den Beheerraad der Nationale Maatschappij der Buurt-spcorwegen, stichter van de « Vrome Schuttersgilde », eere-voorzitter van den Christelijken Geitenbond, was overleden op liet oude slot zijner vaderen, waar hij, even-als zijn voorgeslacht, zijn leven gesleten had. Met grooten praal werd de aflijvige bijgezet op het kleine dorpskerkhof ; redevoeringen werden door zijne ^ geloofsvrienden uitgesproken, om te verzekeren dat zijn naam immer leven zou tusschen zijn tijdgenooten, en af-scheidsgroeten werden hem door den pastoor toegestuurd in 't Latijn, terwijl de koster wijwater sproeide op de grafkist om den duivel te bezweren. Brooden werden na den kerkdienst aan de armen uit-gedeeld, en 's avonds dronken de dorpelingen in den Geitenbond vele groote tonnen bier leeg, ter nagedach-tenis van hunnen senator. II Tijdens het doodenmaal, in het oude ridderslot, sprak de heer van Eeghem, burgemeester der gemeente, volks-vertegenwoordiger van het arrondissement, in de volgen-de bewoordingen : « Geachte broeders in den Heere, een groot man is niet meer. 't Is een zwaar verlies dat onze gemeente... wat zeg ik ! onze provincie, ons geheele land ondergaat door het afsterven van den geachten heer senator Ridder van Bellinge de Bellewaarde. Hij was een groot man, en lange jaren vertegenwoordigde hij zijne partij in den Senaat. Maar Gods wegen zijn ondoorgrondelijk, geachte broeders in den Heere, en we kunnen enkel zijn afsterven betreuren, aan zijn aandenken een blijvende herinnering bewaren! (Toejuichingen.) Geachte broeders in den Heere, hoe kunnen wij, zijne geloofsgenooten, het best zijn aandenken huldigen? Laat ons zijn beeld in steen vereeuwigen, en daar op de groote plaats, rijze het op, vlak voor de kerk, wier verdediger en beschermer hij ten allen stond en te aller plaatse was ; voor het lokaal van de Vrome Schuttersgilde en van den Christelijken Geiten-'bond, wier stichter en eere-voorzitter hij was ; voor den Boerenkring, die al zijne sympathiën genoot. (Toej.) Geachte broeders in den Heere, ik teeken in voor de sam van honderd frank, voor het standbeeld van onzen eerbied-waardigen vertegenwoordiger, Ridder van Bellinge de Bellewaarde. (Goedkeuring.) III De wil Gods is onpeilbaar en zijne wegen ondoorgrondelijk, preekte de pastoor eene maand later. Meneer van Eeghem had eene beroerte gekregen, was zijne godvruch-tige voorvaderen gaan vervoegen, en de gemeente bevond ?.ich thans door die beide slag-op-slag komende sterfge-yallen zonder senator, zonder volksvertegenwoordiger, en tonder burgemeester. « Azuu ne struische, gezonde vent ; hoe-ês da neu toch meugelijk » redekavelden de mannen van den Boerenbond, die verslagen stonden door het verlies van hun hoofdman. « En iergister heet-ie nog in mijn huis geweest mee d'in-teekeningslijste veur 't standbeeld van den ridder, en 'k hê nog vijf frg.nk gegeven, omdat het hij was die-t-er mee rondging ». Zoo sprak de brouwer, 'n groote, lompe kerel, een van de rijkste mannen van de gemeente, die 't bier leverde in den Boerenbond, maar een besliste vijand was van den ridder, zijn Geitenbond en Schuttersgilde. « Joa, 't es nog spijtiger van hem dan van den sénateur » sprak een andere ; « en wie goan we nu krijgen veur burgemiester, peinst-ge ». « In aile geval giene van den ridder zijn bende ! moar iene van de onze » antwoordde de brouwer, aan zich-zelven denkend. IV Eh 't was dan ook de brouwer die burgemeester werd, en zoo kreeg de Boerenbond de superioriteit over den Geitenbond en de Schuttersgilde. Deze twee laatste krin-gen genoten de sympathiën van meneer den pastoor, omdat dezes broeder, brouwer in de naburige gemeente, er het bier leverde. Tijdens het leven der beide afgevaardig-den was er nooit rivaliteit geweest tusschen de drie krin-gen, daar de stichters zelf goed bevriend waren. Maar nu ging het een strijd worden op leven en dood tusschen meneer den pastoor, aanvoerder der mannen van den Christelijken Geitenbond en van de Vrome Schuttersgilde, en tusschen meneer den burgemeester, aanvoerder der mannen van den Boerenbond. Meneer de pastoor, vond de brouwer, had altijd het « air » van baas te willen zijn in de gemeente, maar nu zou hijzelf wel toonen dat hij den baas was, en dat ze hem niet voor niets burgemeester benoemd hadden. En om te beginnen vond hij het goed te verklaren dat het standbeeld van den ridder nooit of nimmer op het dorpsplein zou komen. « 't Es onze président dien we een standbeeld willen geven, en nie aan dienen uil van ne ridder, die nooit iets in den Senaat uitgericht hêet en alliene naor de zittinge ging om d'r een uilken te vangen! » sprak de brouwer op eene bestuursvergadering van den bond. « En als 't er hij tons nog noartoe ging, noar de zittinge » beaamde een lid. « 't Ergste-n-es » sprak een ander, « da 't onze président zelve-n-es, die voorgesteld heet een standbeeld op te richten aan den ridder ». « 't Es van eigens stom dat-ie da gedaan heet », sprak de brouwer, « hij moest toch peinzen, da 't er, als 't er een standbeeld van den ridder op 't plein kwam, gien ploatse mier zoe geweest zijn voor zijn eigen standbeeld op ons gemiente... Moar afijn, datte-n-es niets ; 't er-n-es gien ploatse voor twie standbeelden op 't plein, awel 't er komt-er tons moar iene, en da-des da van onzen volksvertegenwoordiger, meniere van Eeghem. » En een helsch komplot werd in den Boerenbond op touw gezet.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit appartenant à la catégorie Culturele bladen, parue à Gent du 1915 au 1928.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes