Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit

181 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 03 Juin. Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit. Accès à 15 septembre 2019, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/nv9959dz0w/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

ZONDAGSBLAD Biiblad van " VOORUIT ZONDAG 3 JUNI 1917 Derde Jaargang — Nr 6 Prijs : 5 centlemen De Nieuwe Fietsrenhaan Zes maanden zijn verstreken sinds de laatste buitenge-wone gemeentekiezingen- die op Maureghem uit bestuurs-noodstand hadden moeten plaats grijpen. 't Had er schuw gezeten, en ofschoon het strijdorkaan was gaan liggen in de alledaagsche dorpelirigen-beslommeringen, en de kiesveldtochtenroes afgekoeld was, desniettemin was het vvrokgevoel bij sommige vooraanstaande politicussen uit het dorp niet heel en al gedempt. Nog wisselde men grim-mige blikken, want de kleineerende nederlaag die de tôt dusver beheerende meerderheid orn een, naar haar inziens, onbenullige reden had opgeloopen, kon zij maar stug slik-ken en nog mm" verteren.- - • - . • Er was politieke gxsting gekomen onder de jonge boeren van 't dorp, die ond'er den naam van idemocraten een poli-tieke partij in 't leven geroepen hadden; om hunne gevoe-lens van verbittering en wrevel vrijen' loop te geven tegen-over het makke ouderwetsch beheer, dat steeds naar ver-sleten aartsvaderlijken bestilurstrant regeerde en wars was van aile moderne hervormingen-, vcoral waar het de belangen der démocratie gold. Zij' hielden er een sieur eh slenter-regiem op-nâ, en gaven hoe langer hoe meer blijk dat zij — de oude raadsheeren van Maureghem —• voor hun taak niet waren opgewass.en. Behalve een democra-tischer kermisprogram van degelijker volksfeestgehalte, hadden de jonge politici sedert ettelijke tijden een velo-droom erlangd ; doch hunne aleens rumoerig geuite ver-langens hadden steeds afgestoot op het stug-toegevig en halsstarrig gemeentebestuur, dat in zijne conservatieve gezindheid, en hierbij aangevuurd door den bemoeizieken politiek-lustigen pastoor, tegen die mstelling groote be-zwaren had geopperd, onder meer aanvberende dat 't eene noodelooze onderneming was die derhalve onbenullige profijten oplfeveren zou, ën daarenboven dat de schamele financieele geldstaat der gemeentekas zulk een gewaagd stuk niet gedoogde. Echter gingen de jonge heeren in die meeningsuitspraak niet op, zij gaven er den brui van altijd datzelfde trekzakkig meêwarig deuntje te hooren tegen-ruischen, en bovendien waren zij het erg moede geworden immer met hetzelfde afgescheept te worden. « Allemaal uitvluchten, hadden zij norsch gemelijk gemopperd, men heçft ons lang genoeg bedot en gepaaid, en hoe langer hoe meer begmnen wij in te zien waar de hond gebonden ligt. » . Wat hun nog korzeliger had gestemd en nog heviger had opgezweept, 't was dat Wemelbeke reeds twee jaar zijn velodroom had, en Maureghem, dat met Wemelbeke steeds gelijken tred had gehouden op de baan des vooruitgangs, bleef nog steeds v.an die uitstekende democratische instel-ling beroofd, dat ailes omderwille dat daar boven op het stadhms oude behoudsgezinden zetelden die den kop bij den algemeenen wensch der bevolking ,om een velodroom niet wilden neerleggen. Doch wee de keikoppige on-willigaards ! De kruik gaat te water tôt zij breekt ! De klok der dorpspolitiek, die tôt heden. in Maureghem niet geluid had, ging nu in een plotse opwelling heftig aan 't bengelen zoodat het heinde en verre in de naburige ge- meenten weerklank vond. De jonge boeren hadden fel ge-ijverd voor hunne jeugdige partij, meeting op meeting hadden zij beleefd, en met eene volledige lijst van flinke kandidaten waarbij Jan Calu, den volksgezinden vlasnij-veraar, aan de spits stond, waren zij opgetreden. Bij joe-lend strijdgezang en leutig drinkgelag hadden zij den strijd aangebond'en, en den volkska.ndidaat, Jan Calu, die, zoo hun streven slaagde, schepen zou benoemd worden, had het oprichteij van een velodroom tôt kiesplatform ge-kozen. Stellig had een adem van démocratie over Maureghem gewaaid, waar men zich nu verblijdde om het be-zit van een democratischen schepen van openbare werken die onmiddellijk aan het dorp een splinternieuwen, aller-modernsten velodroom had geschonken, een feit dat in de sportwereld nog eenig opzien had gebaard ; immers het beroemde Maureghem bezat nu zijn benijden glorietitel, en voorvvaar zijne ingezetenen gingen er gevat op. * * # Êen zomersche Zondagnamiddag ! 't Gaat er tamelijk woelig toe in « De Stuiver », waar eenige jonge boeren over politiek spreken. Aan den uitbundigen pretroes is het blijkbaar dat het lustig propagandistengezelschap de sen-satie-voorvalletjes uit den jongsten kiesveldtocht genoe-gelijk oprakelt. De een weet aan dit te herinneren, een ander brengt dat in 't midden, en telkens wordt de spits-. vondige redenaar bij 't beëindigen van zijn speech luid-ruchtig begroet, de glazen rinkelen en rijzen met een zwie-rigen zwaai in een kring omhoog en smekkend slurpt men aan het bruin-roode vocht. Ten slotte springt een voor-naam heerken recht met uitschietende snorbaard onder een spitsige neus waarop een knijper rust, en staat met kwistige lawaaierige gebaren en hansworstig monkelspel te peroreeren over de nieuwe velodroom die morgen met groote staatsie zal ingehuldigd worden.. Zijne gesacca-deerde rede besluitend, roept 't heerken begeesterd met schrille stem : « Ja! Vivat Jan Calu onze schepen. s In koor antwoorden de jonge boeren opgetogen, terwijl Mijnheer Casimir in hun midden met breedarmgezwaai err begeesterd opkijkend, de maat meent te slaan : « Vivat Jan Calu en hij mag er wezen ! Vivat Jan Calu en hij mag er zijn! Zonder Jan Calu kunnen wij niet wezen Zonder Jan Calu kunnen wij niet zijn! Bravo ! Bravo ! Bravissimo ! » « En vivat M. Casimir », sehreeuwt er een toe. « Ja vivat! » tieren weer allen, terwijl een paar bonté kerels het heerken hebben opgetild, dat zich dit spel laat welgevallen. * * * <i Vivat onze velodroom », roept een ander. Inmiddels zijn eenige oudere boeren de kroeg binnenge-komen, en hebben zich dieper in de zaal rond een tafel geschaard, waar die bejaarde en bedaarde politici van Maureghem nu druk aan 't praten zijn zonder zijdelings de jonge boerenbent te vergeten gade te slaan. Boer Wil-demeersch, de ex-schepeni, die als de geleerdste en de best bespraaktste onder hen doorgaat, leidt zichtbaar het

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit appartenant à la catégorie Culturele bladen, parue à Gent du 1915 au 1928.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes