Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit

810 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 30 Mai. Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit. Accès à 16 octobre 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/j09w08z159/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

ZONDAQSBLAD Riiblad van " YOORHIT ZONDAG 30 MEI 1915 N' il Prijs : 5 centiemen Plus=Que=Parfait Toen het Barontje nu zijn weg en zijn automobiel be-zat, en toen weldra ook meneer François een auto had (op-zettelijk gekocht, zeiden de menschen, om er Plus-Que-Partait mee te ergeren) toen bleef alleen nog maar Hus-Que-rarfait als luxe-paarden-mamak in het dorp over. Daags na de beruchte vergadermg in het Gemeentehuis had hij zijn ontslag als wethouder mgediend ; en, smds dien met aile leden gebrouilleerd, vereenzaamd en verla-ten, zich als 't ware uit het maatschappehjk leven terug-getrokken. In Fietje's herberg zette hij geen voet meer ; 't Barontje, meneer François, Donckers, Schouwvlieghe en al de anderen groette hij met meer ; en wijl een dorps-heer toch een « stammee » moet hebben waar hij zijn avon-den doorbrengt, had hij dien verlegd naar 't vunzig her-bergje van den vroegeren, door 't Barontje ontslagen veldwachter, die daardoor natuurlijk ook 's Barontjes on-verzoenlijksten vijand was geworden. Daar zat hij nu avond aan avoiid, nurksch en somber, meestal alleen, want andere heeren kwamen daar niet, soins in gezelschap van een paar lawaaiïge, half dronken kmkels, ofwel pratend met d'en baas, die nooit heelemaal nuchter was. Veel praatten zij echter met, zij rookten en dronken aanhoudend potten bier of borrels, maar als zij praatten dan was het altijd over 't zelfde onderwerp : over hun gezamentlijken haat tegen de auto's, tegen 't Barontje en meneer François. Al van den eersten avond had Plus-Que-Parfait geëischt, dat de oud-veldwachter het uithangbord van zijn kroegje zou veranderen. Hij had het immers na zijn afdanking, uit wraak en schimp op het Barontje, In den Auto gedoopt. Maar dat ging nu niet meer op ; wat vroeger een schimp-scheut was tegen 't Barontje leek nu wel een spot en een smaad op Plus-Que-Parfait zelf. De oud-veldwachter zag dat in en stemde dadelijk in de verandering toe, doch had er verder wel bezwarem tegen om de onkosten van een ge-heel nieuw uithangbord te dragen. Er werd met Plus-Que-Parfait over gedebatteerd en gepiekerd, tôt eindelijk een oplossing gevonden werd, die geniaal bleek : het oude uithangbord mocht blijven, men zou er enkel 't wcordje « weg » bij laten schilderen ; en zoo werd het In den Autoweg, een dubbele, vlijmend-scherpe ironie : eerst tegen 't Barontje, die den beruchten auto-wt,g aan de ge-meente opgedrongen had ; en tweedens tegen de gehate auto's zelven, in den zin van « weg met de auto ». Plus-Que-Parfait was jubelend over zijn geniale vondst, en aan aile klanten legde hij die, onder het drinken van veel borrels uit, echter niet steeds met evenveel succès, want er kwamen daar wel van die dikke, logge hersenen, die de fijne zetten van Plus-Que-Parfait's vernuftigen geest niet voldoende begrepen. Maar hoe dan ook, nooit geraakten zij over die dingen uitgepraat. Het was de vaste en bestendige bekommering van heel hun futloos leven. Elken avond ontlastten Plus- Que-Parfait en de baas grijnzend en spottena m elkanders gemoed hun hart vol wrok en haat en gai en meer dan eens ook hadden zij heerlijk en weldadig leedvermaak als een van lien toevallig had vernomen, dat er îets in 't on-gereede met de auto's was gekomen. Elke sprmgende band was als een balsemknal op Plus-Que-Parfait's bloe-dende wonden ; en eens, op een avond, was hij met cpge-wonden blijdschap in het kroegje aangekomen : onderweg, heel verre van het dorp, op een eenzaam gehucht, had hij meneer François' automobiel vinden staan, die heelemaal met meer vooruit kon, half verzonken m het slijk, de chauffeur buiten adem zwoegend en zwengelend, zonder iiet tuig weei in gang te kuniien krijgen. Meneer François stond er bij te vloeken en te schelden en eindelijk had hij, in radelooze wanhoop, zijn toevlucht moeten nemen tôt een boer met twee paarden, die er nu op weg mee waren om het ding terug te sjouwen. Dien avond trakteerde Plus-Que-Parfait met Champagne. Maar dergelijke geluksmomenten waren, helaas ! hoogst zeldzame uitzonderingen. Meestal liepen de beide mooie auto's prachtig, en zegevierend-toeterend snorden zij Plus-Que-Parfait's sukkel-spannetje voorbij, hem in een stin-kende rook- en stofwolk achterwege latend. 0, die haat, die ziedende haat van Plus-Que-Parfait, wanneer hij hen zoo langs zich heen zag \liegen! Wat wenschte hij dat ze zich tegen de boomen zouden te plet-ter loopen, dat ze in de slooten zouden storten en verdrin-ken! Het werd in hem een ziekelijke hartstocht, een obsessie. Hij verafschuwde ze en wilde ze toch telkens weer zien ; hij ging ze zoeken langs de wegen, steeds ho-pende de catastrofe bij te wonen, en zijn dag was niet vol-bracht als hij ze niet ontmôet had. Hij kwam ze tegen of ze reden hem voorbij en vlug keek hij, met schuirischen haatblik, naar de glimmende panee-len, naar de genietend-mzittenden, naar de vlug-snorren-de-en-ronkende wielen. Zij schenen zoo zacht als een wieg op hun zoemende banden te deinen en 't waren als voor-bijflitsende vizioenen van pracht en van weelde. Nu eens zag hij enkel 't onnoozel gezicht van 't Barontje of de rood-gezwollen tronie van meneer François ; dan weer de kleurrijke hoeden en mantels van dames ; en eens, op een stillen, eenzamen weg, in den wagen van meneer François, naast hem gezeten op de achterbank, Fietje uit het Huis van Commercie, frisch-blozend en zalig-glimlachend, gansch opgewekt en als 't ware geprikkeld en gekitteld van genot. Hij zag en herkende haar heel duidelijk 011-danks het snelle voorbijsnorren ; en ook zij zagen en her-kenden hem en schenen met hem te schimplachen ; en dat stak hem een priem in het hart, die heel zijn verderen dag vergalde. Trouw en onwrikbaar elken dag bleef hij, als vroeger, met zijn paard en karretje uitrijden, maar 't was niet meer het Plus-Que-Parfait-spannetje der schoone jaren. Het paard werd oud, het karretje was niet meer zooi smette-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Zondagsblad: letterkundig bijblad van Vooruit appartenant à la catégorie Culturele bladen, parue à Gent du 1915 au 1928.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes