Heldenhulde

Heldenhulde

Partie de

De grote oorlog

De Wevelghemsche kerels!: door en voor de oud-strijders van Wevelghem

Nummer 3. Door de krijgsoverheid toegelatën. De Wevelghemsche Kerels! door en voor de oud-strijders van Wevelghem. Heldenhulde en Oud - Strijdersbond. Met de bestelling der grafzerken voor Courtens ()., Vansteenkiste Alb., Baes M., D'Haene J., Dermaux J. en Holvoet J. heeft onze bondskas een ernstigen knak gekregen, zoodat het meer dan tijd wordt ...

Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die...

Nu m mer 23. MET TOELATING DER MILITAIRE OVÉRHEID Juli 1918. HEREAZHALS l*Jorx)t uenspreic) en verzorx)en aa.n ai de sûfO&ïen uôi> h et'"h&nton R EMEUS 15 û OS ùie Bun^aDrea onoeuen door ôe EJtMJÛâllS ftfrooezenier'Jnu&rtederite S^flDreôse 1 en E. H. EYCKMANS, Aai.moezenikk, Z .'516, 2e Bat. Mijne reis riaar Rome. ( ...

De Belgische standaard

*p: Jaar N i46(7 Woeusdag 4 Juli 191? Lt g«tâ*a*3< Hpiktsâ fïi B-.S5 fl***""**8 8 8* ■ K 'i J*£»ê : (MiS-: f?« ? -2 : ^ S'!- §«SS \tuMim* sacs t Isk«2 3 F i te* s.§* £ca S-9s lui Ma DE BELGISCHE STAnDAARD G F "A 1' » L 3Ï5 ESHSSS'Î «Si,* « Ma GeçwSÏ» &••-•• i* ,^i 57 t j > Vf „o as Fi.jS.iSS ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

■ STICHTERS : J. Baeckelandt en A. Tempere Belgiseh dagblad verschimeride op ai de dagen der week Opstel en Bchcsr : J- BAfCKEL/iKBI 17. rue Mcriet. CALAIS I_ ! Mk Kecht dôor vrli en vraiîk ! Alle brieJwisseUng zende meh &an ^S:rfS «j J 0§ r ^ ;i WW Î * ONS VADERLAND • rue Mortel, 17. Calai DE YLAAMSGI1E ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

ONS VADERLAND stichters : j. Basekeiandt en a. Tempsr» 4, Belgsch dagblad verschijnende op al de dagen der week 4* 6p5t8' î"Brêaha"r£„wJe> c"msELANDT AIIOXSEMESTEXi ËFCHT ÛÛflE VË31 EU VHÂNK : Permaancl Belglel. TS Frankrijk 3.35 Engolftnd-HoUand 3.50 1 ♦ * ABOXXEMEXTIÎX VCOR SOLDATES! Peftnmester» 5.00 » G.50 » ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

ONS VADERLAND STICHTERS: J. BaeckeSandt ea A. Tempera JMgfeeli (lâgMâd VenchîjÛén^ tfjfl *tï d® dâg@a d8F W^k • -#» P" " ",„cXrUî, ^ ■ 1 ■ 1 " " " 1 "| | 1 ■' ■ . i ■ ' ' • ■ ." ——-— — — —,m.r , . -7T ' . _ i ...... ... i .. -, .. . ,...■- .... - - ■ ■ - . - - . . '■ ...

Ons Sinjorenblad

VOOR GOD, KONINO en VADERLAND. vlerde jaar, N° 2, 21 \ugusxus 1919. Ko&uioa& ÙarlcQibi&ù ùe âûlàdtën van ■-In twerpeo ôd ûmU££énÙÊ, — Tolk der Soldaten en Oud-Strij dersbonden Beheer- en Opstelraad : HOPLAND, 47, ANTWERPEN Kostelocs voor de Soldaten en Bonden. — Abonnementsprijs : 1,20 per jaar voor de ...

De Belgische standaard

%mr — B < 76(633) Donderdag J2 April 1917 4HK»niH «Rxw<r-> r**? Z i?t x.*3 i siMBatat i«g® 'i «w,35v«; guîSS fc_i» riJKW la '* lss<* -, z bus J »»«;■ *' t sa*fe: Baifit 'i t*«« ' x suisse! fr. a.fo ■ mmiacisa $ oc | RUidtt j.jo a» DE BELGISCHE STAnDAARD _^-gr-M-'D^'''ÂrrH T • B A A RT~" /V\ A <T77= S Me ht ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

ST1CHTERS : J. Basckelandt en A. Tempcre Belgisch dagblad verschijnende al de dagen der week Opstsl en Beheer : J. BAECKELAHDT 91, rue Neuve, CALAIS HYSCHRI J VI1VGEIV Per uiaitiu) fielgtc l.ïô Ft'aukHjk S«J5 Engelautt-Hoilaiid 3.50 i'cr trimcstcr » 5.GU » (i.50 » lO.OO r'ght door, Ym en v8akk voo.*i ecsa Myjm en laub - , U .. - ...

Uit 't land van Aelst

Maart-Aprii 1918. N 15-16. Met tQetating âer Krijgs&ïerheïâ. Uit 't Land van AELST L HO HT EH BOHBÎ0 S ^ Voor aîle Soldaten en Vluchtelingen uit heî Arrondissement Âelst. jjj| \ Hoofdopsteller : Dr Hilaire GRAVEZ, Krijgsdokter, D 18, Belg. Veïdleger. £ y Beheerder en Penningmeester : E. H. Maurlis VAN DEN BREMPT» Vji Il ...

De Belgische standaard

']r ^ Vrijdug 8 junï âg 17 iffllifiSim | jTSSi" ê*é£**»*' v ' | (M$$i -1 4 é mvuft*'1 *«:V> l gtStS^" '• :-= ' • iïiai (J6 'iis&<6 J ,;i | *—y jHitSJt - 5 j t»«sfâ<î- **V &>£» I jsss^isie £,e* : I Êfci -fciWUBi S » Ai* DE BELGISCHE STAnDAARD ^rtroTACH T T 8 A A R T /v\ •' ^~gjr Ç* |\ W? M ...

Ons Vlaanderen

ABONNE M ENTSPfîl JS VOOK B 5ÏLGIH-EN FKA.VSm J V : v«» nu *oi 31 Dec. igrS... 2 OOfr. 3r At art 1919. 5 00 » 30 Juni 1919 .. 7 50 » /\\ ONS VLAANDEREN abonnementsprijs VOOR DEN VREEMDE : Van nu tôt 31 Dec. 1918. 4.00 fr. 31 Maart 16x9 10.00» /K TE GENT : 24, Wellinckstraat-1 65, Holstraat. VERSCHIJNT DEN WOENSOAG EN DEN- ZATERDAG TELEFOON ...

De Belgische standaard

MIBHfinaa • t«K»i »>. î-s-5 isaafos 9,?9 I m.->-. i • S ** -x? JK«î 'i ' **-!' '• la 'j J&su» ■ 1 **seâ tï. . â-aniÈ-î'i |«U££i«t-5f i''-S MàïTtfMIt MmUca '■% l&aé s t maed Jï« s>§9 • lass^i-s g.c<5 |«Ëi&ic£g <«* OPS'ÎSL B M B8HS6S vît;, a « ii'* Ccyzihi* ' m VAism «iJsîa*- ...

De Belgische standaard

De Belgische Standard Voor Taal en Volk EENDRACHT ^AART MACHT Voor Ood en Haard en Land VASTE MEDEWERKERS : M. E. Belpaire, L. Duykers, P. Bertrand Van der Schelden, Dr. Vande j perre Stiehtor-Bestuurdar Dr. J. Van de Woestyne, Juul Filiaert, Dr. L. De Wolf, O. Wattez, Adv. H. Baels, Hilarlon |rhans' ILDEFONS PEFT jf ^ ^ ' E K S ABONNNEMENTEN : ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

DERDE JAARGANG — Nummer 748 £ Ptfi« i _ S «6atlM«a« ZONDAG S JUNI «0iî3B ONS VADERLAND a ni Arai.RItYlMlTIB s £« l>l'>-:itetoerKLÏTItssr<pv^v, *4^9 rnssi* Vî<*!» €te*la#& Belgisch dagbiadi verschîjnende ai de dagen der eek *m mm wm IBBAOTIK ? 4. mmv&ikmvt if, fin* #eoir*<P*. CAkA.18 s ■ % -r9 * iwe ...