Secretariaat der Katholieke Vlaamsche Hoogstudenten

Secretariaat der Katholieke Vlaamsche Hoogstudenten

De Groote Oorlog was vier jaar lang het synoniem voor zinloos geweld, ellende en veel eenzaamheid. Frontsoldaten zochten bij wijze van afleiding hun toevlucht in drank, cafeetjes en allerlei oorden van vertier. Gestaag groeide er een frontcultuur die voor katholiek Vlaanderen synoniem stond voor ‘religieuze en zedelijke ontreddering’. In 1916 richtte frontarts Frans Daels met de steun van de militaire en kerkelijke overheden het Secretariaat voor Katholieke Vlaamsche Hoogstudenten (SKVH) op. 


Ontdek de propagandabrochures die deze organisatie verspreidde voor de ‘bevordering van de zedelijkheid’ onder de soldaten in deze collectie!


Meer weten? Lees de blog 'Secretariaat voor Katholieke Vlaamsche Hoogstudenten'.


ADVN's picture
ADVN

Partie de

De grote oorlog

Hoogstudent: maandschrift der katholieke Vlaamsche hoogstudenten te Gent

1913-14. ' 5e jaar. * Juninummer. HOOGSTUDENT a y si> « ^ 5f^.^ >_ ^ _ St>St> Sf> VTr =q /%?* - ra! - Hoe-ra /_ /*//- <7^/7 wst ms reçût/ Dit nl : 25 ...

Hoogstudentenwerking tot zedelijk heil van onze jongens: S.K.V.H. =...

HOOGSTUDENTENWERKING TOT ZEDELIJK HEIL VAN ONZE JONGENS S. K. V. H. S. TJ. C. W. YZEJH 191 S-16-17-18-19 Verslag der werking in 1$18 In aile opzichten is het jaar 1918 voor de werking van S. K. V. H. zegenrijk gebleken ; bescheiden is het werk zijn weg gegaan steeds aanvullend, verbeterend, uitbreidend en in de vele nooden van onze Yzerjongens ...

Hoogstudentenwerking tot zedelijk heil van onze jongens: S.K.V.H. =...

S. K. V. H. - S. TJ. G. W. Voor onze Vrouwen Tweede uitgave 40e duizendtal |lT.zer, December 191€ Veume. — Drukk. M. Ghyssaert-Deleye. ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

ONS VADERLAND Drakkep-Uitgevep : TIBPIRE'liUYLE Duinkepkelaa», SX, DE PANNE <B«lPi«> Vcor Frankrijts s 8?, pu* d* ViOf SALMIS OFBTELi J. BAECKELANDT, rue Mortel, 17, CALAIS. RECHT DOOR. VRIJ, EN VRANK -*- ♦ -*■ -» VOOR GOD EN VOLK EN LAND I ABONNEMENTEN Belgic Frankrijk Engeland en Hollantf 1.50 r.fiep masBil 1.80 Ip. per maand 8.70 ...

Hoogstudentenwerking tot zedelijk heil van onze jongens: S.K.V.H. =...

" -■■■; ■AiXùX^aah, %* UOVy-S' K V H 1 . ! . i n i ,n 'ô 2sU\A,\y\'} X^y /S -o \ w vc-ttco K--j-y <^0\Xû\X,0 (X W$L/ Q/s b ''hh&XfX/ù Ô^AJO ~~ux. T.- ,,jpU i' ' a- ) t ô t î—* r ~7V> i C' i / j-^vt/Ç/yvcefr ^aXivt.£X}i-g..o~ ' a ! -; i q • ci<y / )j ) V )J )> H h &f- ' 1 '-■ - i * ' ;; jj ); ^ ô' ...

Steun voor onze jongens! = Audez nos soldats!

Steun voor onze Jongens Hoogstudentenwerking tôt zedelijk heil van onze jongens . .... / '■ ■ ■ — S.K.V.H. — S.U.C.W. — ==^= Tôt hiertoe werden kosteloos uitgedeeld 43.000 vlaamsche en fransche vlugschriften en boeken en 900.000 zegels tegen de zedeloosheid. Een kostelooze leenboekerij werd ingericht van 2500 boeken en vlugschriften ...

Hoogeschooluitbreiding op de voorlinie = Extension universitaire au front

HoogesehooluitbreidiDg op de voorîinie W2 S.K.V.H. - S.U.C.W. onder hooge bescherming van Zijne Excellentie den Heer Minister van Oorlog Practische Wenken bij het sehrijven van onze Moedertaal door FILIP DE PILLECYN ITzer, A.pril 191 "7 Veurne, Druk. M. ...

Hoogstudentenwerking tot zedelijk heil van onze jongens: S.K.V.H. =...

Hoogstudentenwerking tot zedelijk heil van onze jongens Propagande universitaire pour la sauvegarde > - des bonnes, mœurs parmi nos soldats S. K. V. H Yzer, 1916. Qogst. — /knU. v Drukkeinj <fc Boekhandel Alkxïs De Carnk, St«v«l« - T«î s, p. ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

ONS VADERLAHD - «a. T£fel»tfcE-MUYI.E MaKavlMwmi, SsSj'BB PAUME 4 »«!!«■•) *»»a< FranliHiti » S?« r»e *® *»«» 6*k.«M8 OPSYEt. r it'lHiroilUWWf mr»w«lt, il, C«US|t - —• —'-» ■ . . v ■— RF.CHT DOÛR, VRIJ £N VRANK ♦ •* ♦ #• VOOR GOD ÉNi VOLK EN LANO I AHOKMtWEMTEM ttttotQf. Frankrijl tuMlaixa «a ...

De stem uit België

Registered at the General Post Office as a Newspaper. Telephoon: Muséum 2 6 7. De Stem WT12 BladXm uit Belgie Bureel: 21, Russell Square, London, W.C. Abonnement: ls. 9d. voor drie maanden. Subscription : ls. 9d. for three months. I 2de Jaargang.- -Nr. 43. Oplage: 13,000. VRIJDAG, JULI 14, 1916. Abonnement voor de Vereenigde Staten, 40 cts. ; ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

ptrdô j&argang - By 053 Ffijsî : ® Diasdag: 20 Febraari 19171 ONS VADERLAND J-— — &> Tfc*l»liSI'BUÏI| ttiHMfciirtHiiMK, SS, DE PMKS (Bal#»} Fifasiwferiiis i ST. r*B «e Mie» SALAIS 9PSTEL s I. B AEËKELAMDTt fil» «f, CALAI* ---—~.:""r~"———:—■—. - . — . —-— . ■ ■ ■ >J ■■ «■ — ...

l'Universitaire. De Hoogstudent. Revue mensuelle des universitaires aux...

ÉTUDIANTS ï JL*bonnez-~v"ous ! L'UNIVERSITAIRE-DE HOOGSTUDENT ST UDAX I£st la. seule Revue ayant pour Tout : DEFENDRE \?os intérêts ; APPORTER l'aide la plus large aux étudiants désireux de préparer leurs examens ; ETUDIER les problèmes estudiantins d'après guerre. sxude:NT|BIV Schrijft in op L'UNIVERSITÀIRE-DE HOOGSTUDENT & ...

Hoogstudentenwerking tot zedelijk heil van onze jongens: S.K.V.H. =...

Door «le censurai* nagezien. S, K.V. H.-S. U. C.W. Jeugrdschoonheid door P. CALLEWÂERT 0. P* T'zer, Qctoher iOlT1. Vèiirne, Druk. M. ...

Hoogstudentenwerking tot zedelijk heil van onze jongens: S.K.V.H. =...

- ■> • , • " a •- ■ ■■->. ; ■ " s ' Aan mijiï lieven broeder Edgar. Beknopte Gezondheisleer VOOR ONZE JONGENS DO OR Dr A. BESSEMANS Opziener van den Staatsgezondheidsdienst in Belgisch Limburg, Bataljonsdokter van tweede klas. S, K. V. H. — S. C. U. W. Yzerfront, Januari ...

Hoogeschooluitbreiding op de voorlinie = Extension universitaire au front

VAKOPLEIDING Wordt, al wat ge worden kunt ! (Kard. Mercier.) * Wat maakt de grootheid uit van een volk ? Niet de uitgestrektheid zijner grenzen. Niet de goudrijkdom zijner nationale geldkas. Zelfs niet de roem zijner geschiedenis. Maar wel : de zedelijke grootheid. het ware beschavingspeil, de alzijdige en verdeelde ontwikkelirîg der eenlingen ...

Ons leven - Hoogstudent

ONSLEVEN -HOOGSTUDENT OORLOGSNUMMER 1914-1915-1916 DE VLAAMSCHE BOEKENHALLE TE EEIDEN IV / ...

De stem uit België

IRegistered at G.P.O. as a Newspaper. Vrijdag, 28 September, 1917. DE STEM UIT BELGIE. (1637) 3 I .Wat is dan toch «an pakje, wanneer men i Haarmee en daarmee alleen leven moet. Soms ben ik twee vo,^e niaanden geweest zonder iets te cmtv.angen. Ge joint oordeelen wat een miserie er toen in de schapraai was, waar de muizan dood lage-n. Toen we de ...