Historical criticism

Historical criticism

Newspapers are an accessible source for studying different aspects of The First World War. But just as with other historical sources, the information in newspapers has to be critically examined. This is true of both the texts and the photos and illustrations.


Blog: 'Reading historical newspapers critically'.


Redactie's picture
Redactie

Partie de

De grote oorlog

De legerbode

IMnïïiTDer 615 • 1 October 1918 ■mmmkMrnta*a*muoiHi*<MiaaaaaËaaâmti!*rmifiaahtomtiMagUtt-ï2^5ttsmtnvii3 DE LEGERBODE den Dinsdag en Zaterdag verschîjnende Dit blad is VOOH DE BELGISCHE SOLDÀTEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. Het Belgisch Leger in den ...

La chronique: gazette quotidienne

Dimanche 20 octobre iôis, - : M|b*KyjW£ , LE NUMÉRO" ï 1 O CENTJMFS 51® ANNEE. No 6. . LA CHRONIQUE DUAIiAU A ■ 31, Rue de Mogador, 31 PARIS >9e) JOURNAL D'UNION BELGE TÉLÉPHONES! CENTRAL 30-13 GUTENBERG 67-92 ABONNEMENTS : France et Colonies.... Un an f fr. 5© Autres Pays ÎO fr. s> Abonnements Militaires.. 5 fr. > Journal ...

De Belgische standaard

t. 814,70 Zaterdag 22 Septembêr lii, I - iÊtfiSSSk iM.« F«l f i»t<f *f#9 ' EHlIsà Î-- s -3* itUêJ.ftdr* ».<0 |*»*M5<leî> SVS ——j 4 met ScMnt«a 'si in* Iu<f: ' î maàEfi fr. 1.75 'r S M**r dea *,-So 13*8*8(53» S»î"i Bnttau * l&pd ; > t maarvd fr. 3.50 # ra*îadea s.eo ô" DE BELGISCHE STAnDAARD j ...

Tybaert de Kater: een weekblad voor verstandige lieden, opgesteld door...

24 Jaargang — N' 46 5 Centiemcn het nu ni mer 7 Juni 1914 TYBAERT DE KATER BUREEL VARI TYBAERT TUINBOUWSTRAAT, 26 ANTWERPEN De inschrijvingen worden gezonden aan boven-staande adres, doch kunnen ook gedaan worden ■op aile postbureelen. Pakken an brieven moeten vrachtvry gestuurd -worden. Al wat voor TYBAERT bestemd is, moet aan * aijn bureel ...

Pourquoi pas?

Quatrième Année — N° 197 JEUDI 22 JANVIER 1914 Pourquoi Pas? qazette hebdomadaire paraissant le jeudi soir L. DUMONT-WILDEN — Q. GARNIR — L. SOUQUENET ADMINISTRATION : 4, rue de Berlaimont, 4 BRUXELLES Les abonnements pour la quatrième année partent du 17 avril 1913 et vont jusqu'au 10 avril 1914. ABONNEMENTS : Belgique. . . fr. 7.50 ...

De afrosser

Vijfede jaar. — Hr 26. — 28 Juni 19T4. DeAfrosser WEEKBLAD BOST AT WIE 'T VERDIEWT tyv ABONNEMENTSPRIJS : 3 frank per jaar. — Prijs per Nummer : 5 Centiemen OPSTEL EN BEHEER : in 16, Parochianenstraat, Brussel. Spreekdraad A 6953 Voor aile aankondigingen, zich wenden tôt de ^ AGENCE BELGE DE PUBLICITÉ GÉNÉRALE Parochianenstraat, 16 te ...

Uilenspiegel van Leuven

UEVV EN BEHEER en OPSTELRAAD : 41,CAPUCIENENVOER. LEUVEN. * ... tôt zeepbaron en — natuuriijk tôt franskiljon !... HIJ. — Kinderen, nu wij rijk geworden zijn, moet gij Fransch leeren. — Vlaamsch is niet deftig ; Vlaamsch klinkt zoo leelijk uit den mond van rijke Iieden ZIJ. — Ja, man, zeg, zal ik ze dan nog kunnen verstaan, ik hunne ...

Life: Belgian number

Comfort Cold weather comfort in the luxurious Rauch & Lang, Electric is like your drawing, room. Only such solid, suhstantial coach building, as found in the powerful Ranch & Lang, with-stands pénétrating, zéro weather and neg,o-tiates easily the most trying, of winter road conditions. Silence, in winter especially, is almost impossible ...

Illustrierter kriegs-kurier = oorlogskoerier = courrier de guerre

IIIIIIIIIIIMII«lllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll)lHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll||||||||||||||||||||i|||||||||||||||||||il||||||||||||||||||||||t|||||||||||||||||(||||||||||||i|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| £ttte unter beutfdfer Dcrtualtung : Die Jlnfunft ber ...

Het volksbelang: orgaan van het Liberaal Vlaams Verbond

Acht ea veertigste jaar Zaterdag<|JI2 Oogst 1914 Inmnier 37 fr. 5-00 *» met de |»û»t beitefc VG8R NOORD-XEKfiliSS franco S gf. 35. 9* sjMnaemcntsprij* i» rcroja beteallKtar. 36-«»dte SE 2S TE* VOLKSBELANG TEKSGHIJNESBE BLKBN ZATEKDAO fr. §-00 k '» jiar», ïtrt de j»ti mm sîsrï «K*uai Is g-, es» fit ...

Le messager de Bruxelles

LE MESSAGER DE BRUXELLES JOURNAL QUOTIDIEN, ÉCONOMIQUE & FINANCIER Abonnements : Pendant la durée de la guerre 3 francs par mois ('Bruxelles et faubourgs) 4VI3. —- Airasaar toute eorre&)iondan«e à la «lireatian au MEUASER US IRUX8LLEI Ausune «ulttanM ne sera valait!» «f «Ile i» porte i* sïgnatar* du dlreateur Stu ïtédlaction ...

Journal de Gand: politique, industriel, commercial et littéraire

i Mercredi 20 novembre ivïfi JU eeséitees le niimw m™ maée —S^S29 JOURNAL DE GAND ABONNEMENTS : BSLûIQUB : 15 francs par an ; 7-50 francs pour six moi» j 4 francs pour trois mois Pour l'étranger, le port en sus REDACTION & ADMINISTRATION : 3. RUE DE FLANDRE, 3, GAND TÉLÉPHONÉ 666 ANNONCES < Voir le tarif au bas de la dernière ...

Touring club de Belgique: bulletin officiel

Hellènes, l'heure de la réconciliation est venue. Vos destinées sont étroitement associées à celles des puissances garantes. Votre idéal est le même, vos espérances sont les mêmes. Nous faisons appel à votre sagesse et à votre patriotisme. Aujourd'hui, le blocus est levé. Toute représaille contre les Grecs, à quelque parti qu'ils ...

Het volk: christen werkmansblad

Yier en-Twioligste Jaar. ». 203 Donlerdag, 27 Aiigusii 1014 HET VOLK Aile briefvvisselingen vrachtvrij te zenden aan Aug. Van Iseghera, uitgever voor de naaml. maatscli. « Drukkerij Het Volk » Mecrsteeg, a" 16, Gent. BureelvanWest-Vlaandercn : Gaston Bossuyt, Gilde der Ambachten, Ivortri jk. TELEFOON 523. Bureel van Antwerpen, Brabant en ...