Votre recherche * a donné 275 résultats

a-z index des titres
  • Christendemocratische pers

Filtres

Sujet

De hond aan het front

Honden speelden, net als andere dieren, een niet te onderschatten rol in de oorlogsvoering. Ook zij werden in 1914 ‘onder de wapens geroepen’ en hielpen de soldaten op allerlei manieren. Achter het front werden ze voor kleine karren gespannen en zo vervoerden ze machinegeweren, munitiekisten en eten. Na een beschietingen of in het ...

The dog at the front

Dogs, like other animals, played a role in the warfare that should not be underestimated. They too were 'called to arms' in 1914, and helped the soldiers in a variety of ways. Behind the front, they were hitched to small carts, and in this way they transported machine guns, ammunition cases and food. After artillery fire, or in no ...

An army of the unemployed? Forced labour

As the war lasted, the German economy grew short-handed. At the same time, the economy in occupied Belgium had all but ground to a standstill, as a result of which there was enormous unemployment. The German high command came to see the Belgian unemployed as a way of keeping the war economy running.   Initially, the Germans tried to tempt ...

A Banquet for Activists

At the request of Flemish Movement activists, the German occupying force reopened the University of Ghent in 1916, this time with Dutch as the language of instruction rather than French. The German interference went against the grain of many professors, and only a limited number of students enrolled. In spite of that, the 'Flemish Academy' ...

Ein aktivistisches Bankett

Auf Bitten der Aktivisten – jener flämischen Nationalisten, die mit der deutschen Besatzung kollaborierten – wurde die Genter Universität von den deutschen Besatzern im Jahr 1916 wiedereröffnet, jetzt mit Niederländisch als Unterrichtssprache. Die Einmischung der Deutschen verprellte viele Professoren und lediglich eine begrenzte ...

Een activistisch banket

Op vraag van de activisten heropende de Duitse bezetter in 1916 de Gentse universiteit, nu met het Nederlands als onderwijstaal. De Duitse inmenging stootte veel professoren tegen de borst en slechts een beperkt aantal studenten schreef zich in. Toch hield ‘de Vlaamse Hogeschool’ stand.Tijdens het tweede academiejaar onder Duits bewind ...

New Year's greetings and gunshots

After the spontaneous Christmas truce of December 1914, army command was not eager for any new fraternization between the contesting parties. On New Year's Eve and New Year's Day, rifle shots rang out and the guns pounded as usual. Yet, some soldiers still tried to give the passing of the first year at the front a festive character. ...

Eingefallene Gesichter

Schätzungsweise 180 000 Belgier arbeiteten ab 1916 als Zwangsarbeiter in deutschen Diensten. Besonders der Abtransport belgischer Zivilisten nach Deutschland rief eine Woge von Protesten hervor. Die belgische Exilregierung sprach von Sklaverei, und aus dem Munde von Kardinal Mercier wandte sich die katholische Kirche entschieden gegen die ...

Ingevallen gezichten

Naar schatting 180.000 Belgen werkten vanaf 1916 als dwangarbeider in Duitse dienst. Vooral het afvoeren van Belgische burgers naar Duitsland lokte een golf van protest uit. De Belgische regering in ballingschap sprak over slavernij en de katholieke Kerk trok bij monde van Kardinaal Mercier hevig van leer tegen de Duitse deportaties. Ook de ...

Hollow Cheeks

From 1916 onwards, an estimated 180,000 Belgians were forced to do hard labour for the Germans. The deportation of Belgian civilians to Germany especially provoked a wave of protest. The Belgian government in exile called the forced labour slavery, and speaking for the Catholic Church, Cardinal Mercier took the Germans to task for the ...

Neujahrswünsche und Gewehrfeuer

Nach dem spontanen Weihnachtsfrieden vom Dezember 1914 war der Heeresleitung an einer neuerlichen Verbrüderung zwischen den kämpfenden Parteien nicht besonders gelegen. Zu Silvester und am Neujahrstag knallten Gewehre und donnerten Kanonen wie ehedem. Dennoch versuchten manche Soldaten, dem ersten Jahreswechsel an der Front etwas Festliches zu ...

Nieuwjaarswensen en geweerschoten

Na het spontane kerstbestand van december 1914 was de legerleiding niet happig op een nieuwe verbroedering tussen de strijdende partijen. Op oudjaar en nieuwjaarsdag weerklonken geweerschoten en bulderden kanonnen als vanouds. Toch probeerden sommige soldaten om de eerste jaarovergang aan het front een feestelijk karakter te geven. ...

Pages