Votre recherche * a donné 248 résultats

a-z index des titres
  • Brugge

Filtres

Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen...

TOLK VAN DEN WEST-VLAAMSCHEN ONTHOUDERSBOND verschijnt maandelijlis rond den vijftienden. , 20e jaar. - Nr S- Maart 1913. 1 Ailes wat opstel en beheer van 't blad betreft, sturen naar den West-Vlaamschen Onthoudersbond, Secretariaat der maatschappelijke werken, Oudenburgstraat, ig, te Brugge. ABONNEMENTSPRIJS : i.oo frank per jaar (Vrachtvrij) ...

Stadsbode voor Brugge en omliggende: officieel orgaan van het...

STADSBODE ABONNEMENTSPRIJS : 5.00 fr. voor zes maanden îvoorop betaalbaar) —o— 9p«nbiri Ytrkaopiafis 25 c. per regel. Richtirlijki Hirtiilllag 2 fr. per regel. Bigrmnlsbiricht 5 frank. voor Brugge en omliggende Qloieel Orgaas m let faMÉtetii -l verschijnende tien Woensdag en Zaterdag. Bestuurder-Uitgever : HENDRIK DE ZEINE Ankerplàats, 1, ...

De volkseeuw: weekblad der Christene Volkspartij

De Volkseeuw GELIJKHEID! Vooruit voor algemeen stemrecht BROEDERLIJKHEID ! DE WAARHEID IS ONS WAPEN DE RECHTVAARDIGHEID ONS DOEL Inschrijvingsprijs : 2 fr. 's jaars. Prijs per nummer Z cent. unncnriDCTBi • Voor wat opstel en bestuur aangaat schrijve men aan het hoofdbestuur, Aankondigingen volgen3 akkoord en plaatsruimte. HOOFDOPSTELLER . ...

De goedendag: tolk der Vlaamsch-vrijgezinde studenten

DE GOEDENDAG 85 Ik kom op in'n vraag terug : Waarom is bet juist de Fransche invloed, die Vlaanderen tôt gedeeltelijke ontaarding bracht? De Walen bezaten het middel voor breeder ontwikkeling : een univer-siteit ; de Vlamingen niet. De. gegoede burgersklassen in Vlaanderen, en de hoogere standen vielen in extaze voor al wat geur of kleur van het ...

Stadsbode voor Brugge en omliggende: officieel orgaan van het...

STADSBODE ABONNEMENTSPRIJS : 5 fr. 's jaars, 3 fr. voor 6 maanden. (voorop betaalbaar). —o— Openbare Verkoopingen 25 c. per regel Rechterlijke Eerhersteiling 2 fr. per regel Begravenisbericht ... 5 frank. (voor abonnenten fr. 2.50) voor Brugge en omliggende Olcieel On m tat GeiMÉtaiiF verscliijnencle «ten Woens<lag; en ...

Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen...

TOLK VAN DEN WEST-VLAAMSCHEN ONTHOUDERSBOND verscliijnt iiiaandelijks rond den vijftienden. 21e jaar. - Nr 7. Februari 1914. Ailes wat opstel en beheer van 't blad betreft, sturen naar den West-Vlaamschen Onthoudersbond, Secretariaat der maatschappelijke werken, Oudenburgstraat, 19, te Brugge. ABONNEMENTSPRIJS : 1.00 frank per jaar (Vrachtvrij) ...

Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen...

TOLK VAN DEN WEST-VLAAMSCHEN ONTHOUDERSBOND verschijnt maaudelijks rond den vijftieiideii. 20e jaar. - IVr ÎO. Mei 1913. Ailes wat opstel en beheer van 't blad betreft, sturen naar | den West-Vlaamschen Onthoudersbond, Secretariaat der maatschappelijke werken, -Oudenburgstraat, 19, te Brugge. j [ ABONNEMENTSPRIJS : i.oo frank per jaar ...

Het Brugsch dagblad

het Brugsch dagblad V beheer en redactxe Coupurerei, 9, Brugge DRUKKERÏ.T CAM. MOEYAEin Aankondigingen Aankondigingen 25 c. per reg( Blijvende annonce, bijzonder«akkoord Kleine aankond., 50 c. per regf (rninimum 4 regels) Verkoopingen . 25 c. » Rechterlijk bericht 2 fr. » Begravenisbericht . 5 fr Priis per nummer : 7 centiemen. Zaterdag 12 ...

De goedendag: tolk der Vlaamsch-vrijgezinde studenten

CB* ^BP jp^iÈ^t ' ' ^ssRflji^p^ ~' ifjjàfe wÈEr*^* "filnS- - waSSPl ralr SSH^KL Ihé ]kh nsœ W&& wss& Wtek 4,?'# ^IBRHSbH 3SK ■ IhPW aSk-"* *-®MBp ~ J3ÏS& « ffl» H BK B ^BIB ^B. jBl B -^B. >-^Br _ - jH ■vÈèèêkÊèBK MÈSÊtÊÊÈËÊ* ^^^B '^^HL' ÉÈ& m - bb i^b Jb o ? • ^..:V.., ■' ; , , •: - ...

Werkerswelzijn: socialistisch weekblad voor het arrondissement Brugge

en Ocm net Hppondissement 0ostende5Bi£muide*0eupne Derde Jaargang — Nr 21 5 CENTIEMEN Zondag 18 Januari 1914 OPSTELRAAD IB JN3 BEHEEE ; ïoor 'I Arrofisraent Brnas Lokaal : W£RKERSW£LZIJN, Kleine Kuiperstraat, 31, Brugge. Tour 't Arrondissement taieMe-Biiiille-VfiirM Lokaal : DE NOORDSTAR, 31, Veldstraat, 31, Oostende. AbonnemBntsprifS : 3 ...

De lusthof: nuttig en vermakelijk weekschrift

Raadselprijskamp. LIJSX der inschrijvers die geant-woord hebben op de vragen van onzen voorgaanden raadselprijskamp. Abeele, Belaen H. » Vandevoorde J. Aerseele, Wynsberghe M. Affligera, Don Urbanus. Anseghem, Archie E. Baardegem, Demeersman V. Baarle a/ Leie, Coppens A. Baelegem, Thienpont Ch.-L. Beernem, Afschrift J. » Claeys I. ...

t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken

DE TOESTAND Welk is 't belang van den veldslag op de Aisne ? De Aisne is esn stroom die van 'i oostes komt, bovan Rsims, langs Soissoasea die bij Corapiegna in da stroom de Oise loopt. Tosa over veertiea dagen de Dutischsrs langs dea Marnestroomgeklopt werden en gedwocgsn achUsruit te trekkea, is zl|n rechtervlangel zoo haasîig mogelijk ...

Pages