Votre recherche * a donné 194 résultats

a-z index des titres
  • Haarlem

Filtres

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

£ 23 JANUARI 1915 —J 49e JAARGANG_— _ No. 16 BEZOEK VAN Z. I<. H. PRINS HENDRIK AAN DE ROODE KRUIS-INRICHTINGEN VAN HET COMITé VAN HET NED. ROODE KRU1S VOOR HEERLEN EN OMGEVING: In het rnidden: Z. K■ H. Prins Hendrik, voorz. van het Ned. R. Kr. Naar rechts: Ch. de Hesselle, voorz. van het Comité, C. Blankevoort, ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE ILLUSTRATIE » ^ Ait UL <k-fc ^AJf. / A H-,-<■**.■*. *. .ll^t. JiAA^.ill,VA-n» JU.fLL'il f>l ^ /T^V.1 3 OCTQBER 1914 — 48e JAARGANG — No. 52 DE ORUWELEN EN VERSCHRIKKINOEN VAN DEN MODERNEN OORLOG IN BEELD: Boven: de groote kazerne van de citadel van Luik, zooals die er op het oogenblik, na het bombardement door de ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

♦ UlTGAVE. N-V-DROUKLRtJ -DE.«SPflRRISE.5TftD ••• MASSftOLAArt ±9. HAARLLM IJSPK ET: boven: <>p de Zniderzee <>p -chaats en rijwkl. In het midden links de witiHaar.» van den eersten pri.js in den uedstrijd van de A. IJ. C, de heer Ciitïi-tnej. Vliegcr In het midden de \vH>rd-Hollam!sehc ao-dorpen-tocht: aan lu t ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

MOEDER WILLIBRORDA viert heden als Overste van het geneeskundig gesticht „Coudewater" te Rosmalen, haar zilveren jubilé. Aan haar viel bij die gelegenheid de hooge onderscheiding ten deel, door Z. H. den Paus te worden begiftigd met het eerekruis vBene Merenti". 19 JUNI 1915 — 49e JAARGANO — No. ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE ILLUSTRATIE 19 DECEMBER 1914 — 49e JAARGANG — NÔTlf DE OORLOG SPAART KUNSTWERKEN NOCH KERKEN! Een tweetal sprekende foto's van de verwoestingen, die de oorlog met zich medebrengt. Boven de ruinen van een kasteel bij Compiègne, dat naar men zegt een Amerikaan toebehoorde. Op den voorgrond een gemeen-schappelijk graf van Duitsche ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

MOEDERSMART I)OQR F. H. M. V. D. G. (Ve rvolg.) AAR ofschoon ik bijna zeker was van mijn zaak, aar-- s zelde ik toch nog even u aan te spreken. Vergeef mij," S , 1 i viel hij zichzelf in de rede, toen hij deri angstig-smee- "I i kcnden blik van mevrouw van Ackersbergh op zich gericht zag, „u verwacht van mij iets anders dan de gewone ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

V 2sŒ ' I • OlTGAVE. N-V-PgUK.KLiiLU» »"i>E.3PAflg.NESTflD"-riA&5AOi-AAH f£>. HflflRLLM- | — DE HOOGEERW. HEER TH. J. A. BOSMAN, kanunnik van het Kathedraal kapittel van het bisdom van Haarlem, is bcnoemd tôt deken van Amsterdam. 14 JULI SISTE JAARGANG No. ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

'il MAART 1914 • — 48e JAARGANG — N°- 24 DE HOOGEERW. HEER W. H. BEIJS, Kanunnik van lut Kathedraal K a pi fiel van Roermond en pasioor-deken van Gu/pen, die dezer dagen zijn gouden Prieslerfeest met luister ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

H. M. DE KONINGIN EN PRINS HENDRIK OP DE JAARBEURS: links de verwelkoming van het Koninklijk Echtpaar* door den voorzitter van den Raad van Beheer, wethouder rar. dr. van Zijst, en den burgemeester van Utrecht. Rechts bezichtiging van een der stands door H. M. de Koningin. ' EEN VfOÔI BKW AÀRD C KBLKVF.N RUINTE Ul-T H F.T J A A R 77? >e ruine ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

HET FEEST VAN HET H. HART IN DE H. LAND-STICHTING. Er is geen onder-werp waarvoor wij met meer graagte onze plaatsruimte beschik-baar stellen dan voor ailes wat betrekking heeft op en dienen kan ter bevordering van de devotie tôt het goddelijk Hartv.Jezus. Op weinig plaatsen wordt de feestdag van dat allerheiligst Hart - dat in zijn be-loften aan ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

• U1TGAVE. N-V-PRUKKELRIJ .DE-.sSPARR./SE.5TQD • • • MA.S5AULAAM M-£>. HPARLLM DE PLECHTIGE VIERING VAN DEN VERJAARDAG VAN DEN SLAG AAN DE MAKINr, 1 h. MtAUA. Intérieur van de kathedraal van Meaux tijdens de zegening der vaandels. Zooals men zich herinneren zal, werden de Duitschers bij den slag aan de Marne tôt een algemeenen ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

HET GROOTE MILITAIRE SPORTFEEST IN HET STADION TE AMSTERDAM dat op Zaterdag en Zondag l.l. vanwege de Centrale Sportcommissie in de stelling Amsterdam onder buitengewone belangstelling werd gehouden. Er hadden wedstrijden plaats in allerlei soort spelen, in hardloopen, vèrspringen, hoogspringen, polsstokspringen, speer- en discuswerpen enz. De ...

Pages