Votre recherche * a donné 376 résultats

a-z index des titres
  • Leuven

Filtres

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN j "aBONNEMENTSPRIJZEN. PRIX D'ABONNEMENTS. AANIvONDIGINGEN* ANNONCES. j I Per trimester .... 2.00 fr. Par trimestre .... 2.00 fr. Gewone aankondiging van een tôt Les annonces ordinaires de une à Perjaar 6.50 fr. Paran 6.50 fr. ; 3^:0.60 fr. ; voorts 0.20 fr. tro^s flignes ^0.60 fr, au delà jl Ilet nummer .... ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 17 Dimanche 29 Avril 1917 99° année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN ABONNEMENTSPRIJZEN. PRIX D'ABONNEMENTS. Per trimester .... 2.00 fr. Par trimestre .... 2.00 fr. Per jaar 6.50 fr. Par an 6.S0 fr. Het nummer .... 0.20 fr. Le numéro 0.20 fr. 4.75 fr. per jaar meer voor het 1.75 fr. par an en plus pour verzenden ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 35 Dimanche 6 Décembre 1914 96e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches. Les annonces de une à trois lignes se paient 60 centimes, au delà à raison de 20 centimes par ligne. Les annonces de la première page se paient exceptionnellement ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'AKRONDISSEMENT DE LOUVAIN Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches, tant à Louvain qu'à Tirlemont, Diest, Aerschot et dans toutes les communes de l'arrondissement de Louvain. La partie des annonces est affichée gratuitement en placards aux coins des rues. Les annonces de une ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

IN° 28 Dimanche 14 Juillet 1918 100' année JOURNAL DES PETITES AFFICHES WEEKBLAD'yan liLEIME AANIifoWMGMGEi\ ABONNEMENTSPRIJZEN. PRIX D'ABONNEMENTS. Per trimester .... 2.50 l'r. Par trimestre .... 2.50 fr. Per jaar 7.50 fr. Par an 7.50 fr. Ilet ijummer .... 0.25 fr. Le numéro 0.25 fr. 1.75 fr. per jaar meer voorJiet 1.75 fr. par an en plus pour ...

De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

Tweede Jaargang, nr 48 Frijs per nummer ; 5 centiem. Zondag, 2 December 1917. AbonnementsprJjs : P^r jaar . . . 2,50 fr. Vnor 6 maanden . 1,25 fr. Voor 3 maanden . 0.65 fr. Aile briefwisseling te zenden : 48, Naamsche Vest, 148, Leuven De gazet van Leven Elke medewerker blijft verant-woordelyk voor zijn opstel. Ongeteekende brieven of bijdra-gen ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

I N° 13 Dimanche 31 Mars 19U infle mmnJLés JOURNAL DES PETITES AFFICHES fWEEKBLAD vu ItLEME AAJVKONBIGINGE1V M ï&fvi ' Tr,-"-:j.tir;-rJcU!5ii»aBaasji#««.4M,y»TffflBWFSi«^M»gB»3BWMagww .if^'VfceÂ^&3aBw»iiiiii i m ■iMiig^y.w.r^aijaaaaijaai ABONNEMENTSPRIJZEN. PRIX D'ABONNEMENTS. Per trimester .... 2.50 fr. Par trimestre ...

Uilenspiegel van Leuven

De " _ van ONREGHT 4 IjEGGEN hun AMBT NEER li© L P. 1 Abonnementen : Een jaar, 5.00 .fr. — Zes maand, 2.50 fr. — Drie maancl, 1.25 fr. EERSTE JAARGANG NUMMER 15 Prijs : 10 Centiem ZONDAG 12 M El ...

Hooger leven: algemeen weekblad voor ontwikkelde katholieke Vlamingen

INSCHRIJVINGSPRIJS België : 5 fr. 's jaars Nederland : 3 grulden Andere landen : 7 frank Men schrijft in bij het Beheer of op de postkantoren. Losse nummers 10 centiemen. AANKONDIGINGEN : o.25 fr. per drukregel Volledig tarief op aanvraag. Algemeen Weekblad voor Ontwikkelde Katholieke Vlamingen Briefwisselaars gelieven telkens hun volledig adres ...

Uilenspiegel van Leuven

Abonnementen : Een jaar, 5.00 fr. — Zes maaiid, 2.50 fr. — Drie maand, 1.25 fr. ■ rt~ --»w- .vj;.a."svry-^-- >.u w gm.nAanmj' * vfTvr T;v:r-r .-W!»,- *-■»-■ — Het Verschil van de Differentie. Onze Ylaamsche jongens in het leger blijyen gedoemd immer liet vuilste en gevaarlijkste werk te Ter-richten. Zij worden den dood ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

I N° 34 Dimanche 22 Août 1915 97e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches. Les annonces de une à trois lignes se paient 60 centimes, au delà à raison de 20 centimes par ligne. Les annonces de la première page se paient exceptionnellement ...

Uilenspiegel van Leuven

LEUV EN BEHEER en OFSTELR A AD : 41, CAPUCIENENVQER. LEUVEN. riester Yandermeuleii op zijn eiland. " O Heer, ik bemin zoo diep mijn Vlaamsche Volk, en otn die lierce zit ik hier 200 aroef... », ! m EERSTE JAARGANG PRIJS : -1 O CEMTîEMÉN. ZONDAG 10 FEBRUARI 1918. bonnemuiten : Een jaar, 5.00 fr. — Zes maand, 2.50 fr. = Drie maand, 1.25 ...

Pages