Votre recherche * a donné 33 résultats

a-z index des titres
  • Paderborn

Filtres

Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen

Paderborn 23. Nummer. 1918. LSCHT en LIEFDE Kerkelijk Bkd voor de Vlamingen. Uitgegeven door de Kirchliche Kriegshilfe. Jan's broodkaart. — 'k Ben doodop, verklaarde Jan, zijn langen arm uitstrekkend om den kellner te tikken, — ik ben ontstemd, kriebelig, mijn gebrui-kelijke gemoedsrust heeft me totaal begeven en dat nog wel op een ...

Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen

Paderborti 4. Nummer. 1917. LICHT en LIEFDE Kerkelijk Blad voor de Vlamingen. Uitgegeven door de Kirchliche Kriegshilfe. Een echte Vriend Als ge zekere lieden hoort spreken, zoudt ge zeggen dat ze vrienden hebben zooveel als vingers aan beide banden, als tanden in den mond, en nog meer, vrienden met de macht ! Zij hebben met dezen eene cigaar ...

Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen

Tâaërbôfn! 22. Nommer. 1918, L1CHT EN LIEFOE Kerkelijk Blad voor de Vlamingen. Uitgegeven door de Kirchliche Kriegshilfe. Alleluia Allcluia! Dat is de juichkreet der H. Kerk bij de verrijzenis van Chrîstus. Alléluia! z66 jubelen ook wij, christenen, in den Paaschtijd. Want indien Christus verrezen is, dan is Hij ook God; indien Christus, h et ...

Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen

Paderboro. 32. Nummer. 1918» LICHT en LIEFDE Kerkelijk Blad voor de Vlamingen. Uitgegeven door de Kirchliche Kriegshiife, Het Rozenkransgefced. Door Maria tôt Jezus, A!s in een kort bestek is heel de geschie-denis van Christus' verlossingswerk, lijden en zegepraal vervat in het overwegend bidden der vijftien geheimen van den rozenkrans. Het ...

Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen

Paderborn. 17. Niimmèr. 1917. LIGHT en LIEFDE Kerkelijk Blad voor de Vlamingen» Uitgegeven door de Kirchliche Kriegshilfe. ^7: Oud Vlaamsch Kerstlled. (15e eeuw.) 1 1. 2 ] O 4 O 2 j 1. 1 1 ! 5. 4 ; 3. 3 <C\2 j 1. ' 1 4. 2 | » j 4. 3 2. 3 5. ! 5 3J 4 3 3 3 2 \J. 1 Ons is gheboren eetr-kindekijn noch clacrre dan die sonne, dat sal ons aile ...

Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen

^ÎTJTTTÎÎITMTîx^TT^^ LICHT EN LIEFDE / Kerkelijk Blad voor de Vlamingen. Uitgegeven door de Kirchîiche Kriegshilîe. Het menschelijk Opzîcht. (HEiLIG SAKRAMENTSDAQ.) Weder is 't de Zondag van de H. Sakramentsprocessie. Herinnert gij u allen die schoone feestelijkheid, ginder in uw geboortedorp of uwe vaderstad? Muziek in top, de kleurige ...

Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen

Paderborn. 11. Numraer. 1917. LICHT EN LIEFDE Kerkelijk Blad voor de Vlamingen. Uitgegeven door de Kirchliçhe Kriegshilfe. Om gelukkig te zijn. Er was eens een man en een paard. De man zat op het paard, een goed, moedig beest, dat in een klein regelmatig drafje, aardig zijn zes kilometer in het uur aflegde. Het paard en de man volgden een langen ...

Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen

Paderborn. 24. Nummer. 19Ï8. LICHT EN LIEFDE Kerkelijk Blad voor de Vlamingen. Uitgegeven door de Kirchliche Kriegshilfe. De Koninginne des Vredes. Op clk tijdperk der geschiedenis is het kenmerk toepasselijk, door Christus aan Zijne Kerk toegezegd, toen Hij verklaarde, dat Zijn Rijk niet van deze wereld was. Ook het tijdperk, dat wij thans ...

Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen

Paderborn, 19. Nommer. 1918. LICHT EN LIEFDE Kerkelijk Blad voor de Vlamingen. Uitgegeven door de KirehHehe KrîegshHfe. Broeder Lazarus. (LEGENDE VOOR KERSTMÎS.) Een heilig man was nionnlk Lazarus.... Wanneer hij door de gangen van het klooster of langs de paden van den stillen tuin zijn uren las of ?t rozenhoedje bad, vooral, wanneer hij mis ...

Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen

Paderborn. 16. Nummer. 1917. LICHT en LIEFDE Kerkelijk Blad voor de Vlamingen. Uitgôgeven door de Kirchllche Kriegshilfe. Kerstmis. Denk ailes rond u heel stil, In 't stàdje Bethleëm is aile bedrij-vigheid stil gevallen, aile gerucht weggestorven. De rnaan laat stil hare zilveren stralen glijden over daken, heuvelen en dal ; 't windeken ...

Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen

Paderborrt. 2. Numrner. 1. April 1917. LICHT en LIEFDE I Kerkelijk Blad voor de Vlamingen. Uitgegeven door de Kirchlïche Kriegshilfe. '■ ' ■ '■ • - .i—• - * i —il ri. ii ri ii t -v . i „ Ik leg mijn leven uit mij zelven af (Jo. 10 18.) Wij herdenken en herleven gedurende den Vastentijd 's Heeren lijden. Wat vooral onze aandacht ...

Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen

Paderborn. V - 1. Nummer. 1. Maart 1917. LICHT en LIEFDE Kerkelijk Bîad voor de Vlamingen. Uitgegeven door de Kirchliche Kriegshilfe. \ , Licht en Liefde. Een woeste wereldoorlog woedt onder de volkeren. Reeds mee dan twee jaren is het licht van het menschelijk verstand als het war< uitgedoofd en brandt de vlammende gloed der hartstochten. ...

Pages