Votre recherche * a donné 172 résultats

a-z index des titres
  • Illustrierter kriegs-kurier = oorlogskoerier = courrier de guerre

Filtres

Série ou titre

Illustrierter kriegs-kurier = oorlogskoerier = courrier de guerre

€m t>oit ctner (Sra. natc getroffettcs ©eïjôft. Une ferme atteinte par un obus. Farm-buildings struck by a granate. Eene van eene gra-naat getroffen hof-stede. £elbîû(f[e bcuifdjer Eruppen in Cuisine de campagne des troupes Fieldkitchen of the German Veldkeuken van Duitsche troepen jÇrattfreidj. allemandes en France. troops in France. ...

Illustrierter kriegs-kurier = oorlogskoerier = courrier de guerre

IîîïottajHr non ben beutfdjen, ôjlcrrei^ifdj.ungarifdjctt uttb bulgadfdjcn Eruppen befe^t. Monastir door Duitsche, Oostenrijksch-Hongaarsche en Bul- Monasttr, ville occupée par les troupes allemandes, austro- ; gaarsche troepen bezet. hongroises et bulgares. j Serbifdje £amUte aus bcm ÎÎIorat»a«<Sebiet. ! Een Servlsche famille ult het ...

Illustrierter kriegs-kurier = oorlogskoerier = courrier de guerre

Ni*. 23 5 centimes Derwunbete Ruffcit crlialtcn firfrtfdjungcit t>ort beutfdjeit Samtâtsfolbaten. Des infirmiers allemands donnent des rafraîchissements à des Russes blessés. Gewonde Russen worden door Duitsche ambulance-soldaten van versnaperingen ...

Illustrierter kriegs-kurier = oorlogskoerier = courrier de guerre

WeRelîiKsclîe VU gavèl MÊÊÊÊIÊËmMim llllllllllllllllllllllllllllil'lllllllllllllllllllllllilllllllllllllillllllllllllllllllllillllilllH 2tus einem fceutfdjen Pfer&ela5arett auf fcem ujeftHd^en Krfegsfdjaupla^: 2lnle<$en &es Dcrbanbce nac^> ciner 0peration 6es Çufes. Van een Duitsch paardenhospitaal op het Westelijk ...

Illustrierter kriegs-kurier = oorlogskoerier = courrier de guerre

Dont oftafrifamfcfyett KriegsfcÇaupla^. Slafarl-fjornijl aus Deutfrf).(Djlftfnfa. Van het Oost-Afrikaansche operatiegebied. Een Askari-hoornblazer uit Duitsch Oost-Afrika. Le théâtre de la guerre en Afrique orientale. Clairon Ascari de l'Afrique orientale allemande. *Jr. 46 2. Jahrgang ...

Illustrierter kriegs-kurier = oorlogskoerier = courrier de guerre

Deutfdje* ©fft3ter bct etnem ferbifdjcn Zlntiquitaten^ânMcï ttt Uesfiib. i scher officier bij een Servischen antiquiteitkoopman Officier allemand chez un marchand d'antiquités serbe miv »n Ueskûb. à Ueskub. ■ JOcts. 2. Jahrgang ...

Illustrierter kriegs-kurier = oorlogskoerier = courrier de guerre

o g î) 2>er g paffiert 3)rcs&ettalïeu* ftabt. o 2) 3miitclmanti mit o fctnent ifoEferay^arat, g tmf ôem cr fcittc fitÇitcit g «f liigc atisgefiiï?** Çat. î 3)X5il6tiis^mmcImaitns o mit cigctttyau&igcr ttmevfcÇrift. g $) 3tttmcliitrtitttô crftcs g ^am^fflugacug, au&t g gcftcllt iit i>cr 3cutfci?eit g ÏCricg*ûU*ftcUim0 ...

Illustrierter kriegs-kurier = oorlogskoerier = courrier de guerre

10 ets. 2. Jahrgang Nr.19 Mus einem oeutfdjen o5efan0«ttenla<}er ffir mobammeoaner in bet ttabe »on Berlin. Betenoe ©efangehe in 6em Dotraum 6ct eigens für jie «bonten lltofcbee.Een Duitsch zevangenkamp voor Mahomedanen in den omtrek van Un camp allemand de prisonniers musulmans au^^«vlron^de Berlin, ieriijn. G7vfnge^? diebidden in het ...

Illustrierter kriegs-kurier = oorlogskoerier = courrier de guerre

iniwinuiunittHoinnwnB Édition iebdomaddire 5crbtfd;e <Sefang«ne im Sagét. Servische gevangenen in het kamp. Prisonniers serbes dans un camp. Nn33 5 ...

Illustrierter kriegs-kurier = oorlogskoerier = courrier de guerre

gur Hctumuitg (Salltpolts burcfj bie €nt«nte=£ruppen: Blitt auf bie Stabt vBatUpoIi auf ôet glcirfjttamigcn fjatMnfel. § Het terugtrekken der ententetroepen ult Gallipoll: Kijkje van L'évacuation de Oallipoli par les troupes de l'entente: Vue de Ô de stad Gallipoli op het schiereiland van denzelfden naam. Gallipoli sur la presqu'île du ...

Illustrierter kriegs-kurier = oorlogskoerier = courrier de guerre

t>as oott bcn bautfcfjcn ïjeerett bebrofjte ÎDarfdjau. Die ©ro§« ®per. De door de Duitsche legers bedreigde stad Warschau. De Groote Opéra. Varsovie, la capitale menacée par les armées allemandes le grand Opéra. Warsaw, now threatened by the German army. The opéra house. Nr.14 5 ...

Illustrierter kriegs-kurier = oorlogskoerier = courrier de guerre

1',, "* -- "T ~"~«- X. ®«n«oI ÎJvHffiloœ emçfSngt auf nSdjSUcSer ,v'nln't chie tt'id;iigc JîiidjriiJjt. 2. ®cnetal BtufJUou», ©bcrtontmanMcïettSer Scr rufïndicn itrmctt* <E£3®K«i in TOolbynicn. 3, £iuu>cbncv (nftgalijietts bcobari;(ctt »on cinet îlttijSÇe ans Me «ompfc. 4. „3n flctct ...

Pages