Votre recherche * a donné 233 résultats

a-z index des titres
  • Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

Filtres

Série ou titre

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL. Nr. 17. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. Inni IQI? Guido Gezelle (1830-1899). omringd. 0 er waren er heel velen die hem niet Ik voel zoo innig bly eu bang tegelyk nu ik begrepen of begrypen wilden : by hem was het iets over hém scliryven ga, die de ziele van meer waar dan by ieder andere, dat de dichter Ylaanderen ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL. I Nr' ,8' | Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. 30? Juni 1915. IJan Hus Het concilie van Constanz (1414-18) dat over het westerlyk Schisma besliste en den waren paus aanduidde, heeft ook nog een byzondere wichtig-heid wegens de veroordeeling van Johannes Hus. Deze Hus, een Bo-hemer, geboren in het jaar 1373, reeds een ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL. Nr. 19. Il Weekbladie voor de vlaamschsprekende kryqsqevangenen. 7e Juli 1915 llden Juli-dag. In een schaduwryk hoekje neergevleid, stil ver-doken tegen de lieete zonnestralen beschut, met 'n paar stadsgenooten, verhalen wy op de beurt iets over dezen grooten verjaardag, en soms zwy-gen wy een wyle en mymren. En onze droo-mende geest ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL. Nr. 20. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. 14? Juli 1915. De Gedachte: Vaderland. Er komen tyden op in de geschiedenis der menschheid, waarop de gedachte van het vaderland dreigt te verflauwen in den geest en in het harte ; rampzalige tyden, want die gedachte is niet meer onontbeerlyk aan de zedelyke ontwik-keling van ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL. Nr. 21. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenei 21? Juli 1915 De Gedachte : Vaderland. (Vervolg.) Zoo er, spyts de inspanning die er zoo onaf-scheidelyk van is, een diepe zefvoldoening ligt in elk ernstig gedachtenwerk, by den staatsman, die gcnoegzaam doordrongen is van vaderlandsliefde, wordt die zelfvoldoening vooral ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL. Nr. 22. Weekbladje voor de vlaamschsprekende- krygsgevangenen. 28? Juli 1915. Godsdienst en Staat in Rusland. De verordening der dingen, lyk zy in Byzan-tium bestond, scheen aan aile volkeren, die met dit ryk in roering kwamen, zoo goed den Bulga-ren en Serviërs aïs den Russen, het hoogste doel toe van hun politieke streven. In ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL. Nr. 23. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. 4? August 1915 Uit Giistrow. kommandant dat hy hier in het kamp graag De vlaamsche soldaten uit verschillende kam- eene school voor Ylamingen zou zien tôt stand pen zyn hier samengebracht. Daar men vaststel- komen, waar zekere mannen terzelfder tyd voor len kon dat hier en ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL Nr. 25. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. 18? Augustl915 Ons Streven. Deze week kunnen wy dus hei verschynen van het 25ste nummer van „Onze Taal" begroeten. Wy hebben steeds met onze kortgevleugelde en eenvoudige gedachten getracht onze vlaamsche medegevangenen dienstig te zyn ; uit oprecht ge-voelde overtuiging ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL. Nr. 26. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. 25? Augustl915 Eendracht. In een klein ver afgelegen landje, tus8chen het gebergte, woonde er een volk dat er heel gelukkig leefde, tôt op een zekeren dag hun algemeen ge-luk gestremd werd door het afstorten van een overgrooten rotsklomp die den weg yersperde die hun ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL. Nr. 27. j Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. 1? Septbr. 1915 Oude, ware gezegden. Geen enkele Belg, hoe bekrompen en hoe ver-franscht hy ook zy, zal het durven betwisten dat wy ons volk door onze beweging willen wakker schudden uit den langen sluimer der onverschil-ligheid en dat wy het uit de nacht der onwetend- Œp ...

Pages