Votre recherche * a donné 214 résultats

a-z index des titres
  • Sainte-Adresse

Filtres

Ons Sinjorenblad

Nu m mer 18. TOEGELATEN DOOR DR MILITAIRE OVERHEID ONS SINJORENBLAD Rûstclûûà Qortogibf&ù uûû.r ûe £ûlàû.tferi wan ftnt^erpeo ûd omlu^en uê „ Bestuurder : Eerw. Pater DEDIER, Aalmoezenier, Zwitserland. Bijdragen en nieuws le zenden aan Jos. VAN PELT, hoofd ipsleller van Ons Sinjorenblad, I M I 0, Sainte-Adresse. Overwinnen ! ...

Hemixem-Reeth

Nu m mer 3. Februari 1917 HOUDT U FIER HOUDT U REIN ZEDELIJK VOLK GROOT VOLK HEMIXEM = REETH i E. H. I)E WIT, Krijgsaalmoezenier, A. C. A. Sainte-Adresse. Opsteleers : s f D1' Ch. Yan Nuffel, Krijgsdokter, L 275, oc B. Brieven van huis « Er zijn ook nog van die slechte vrouwen, die met die (duitschers) mannen medeloopen. » Moet ik n vragen, ...

Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die...

Nu m mer 8. A prît 1917. HERENZHALS m» >iu....tnB ; "VAW':,V.— _ . • — » -_ ma-a -s^v :.-»». ■ --.y. >-'o» ^.,A\-.y^ U/oràl uerôpreit) en uerzoodeo aa.o oi Oe ' sofOalen uân fief tanton REMOISIFIfniLS) ^1G®Ti!0e^PJË^9I?l8Ë=u<?Ar^our OIMBOIS Afrooezenier Jnua.fieôen.te S^Ôreâse en LH. EVCHPuraiS nrnoezenier 6g ...

Het heidebloemken: wordt verspreid en verzonden aan al de soldaten der...

\nmnipr J- Maârf 1917 WÛRÙ'S VERSPREIk £f7 UERZÛffoEf7 Afin F\L C£ Sûl&ASEf? ÛER K/«Sûf7& T2KÊZF52T Ef? nooGS^fru^ui r\iF r?/in ai\rf& APAF\/Fr7ïf\/v\RKiM2 £10 ttfMn£^&7:f/"(ir7i5^nF RFs.Trt\lRf7 Lente en Hoop. Nu vjfart de Lente over de landen, en dooi de dagen en de naëhten gaat de trillendc sli-ee ling van ...

De school bij het leger: tijdschrift voor de leden van het lager en...

Deuxième année. — N° 3. Publication autorisée par l'Autorité Militaire. Tweede Jaargang. — Nr 3. L'ÉGOUE AUX ARMÉES DE SCHOOli Bli) LEGER REVUE MENSUELLE p«ur les Membres de l'Enseignement primaire et moyen TIJDSCHRIFT voor de Leden van het Lager- er Middelba Onderwijs Rédaction ; R. GOBERT, I. Ml. I. 0., Sainte-Adresse , ( pour les ...

De school bij het leger: tijdschrift voor de leden van het lager en...

L'ÉCOLE AUX ARMÉES DE SCHOOL BIJ HET LEGER REVUE MENSUELLE pour les Membres de l'Enseignement primaire et moyen. TIJDSCHRIFT voor de Leden van het Lager- en Middelhaar 0n d erwij s. Rédaction : R. GOBERT, I. M. I. 0., Sainte-Adresse. Prix de l'Abonnement : 2 fr. Inschrijvingsprijs : 2 fr. A nos Amis. Nous avons eu le plaisir de constater que ...

Le cinacien

LE CINACIEN Abbé EMILE RENAULD, Aumônier, Z 61, A T. Un mot d'excuse ! L'énorme retard, qu'a subi la publication du dernier « Cinacien », nécessite une petite explication qui servira de réponse à toute une avalanche de lettres et de cartes réclamant avec amertume les n"s de juillet-août et de septembre-octobre. Ne me croyez nullement ...

De Maeseyckenaar

Nu m mer 6. Mei 1917. MAESEYCKENAAR UlTGEGEVEN DOOR DE MÀESEYCKEK VRXENDEN IN LE IIAVRE. Voor inlichtingen zich te wenden toi M. Joseph BOONEN, Boulevard de Strasbourg, 36, Le Havre. Een anlwoordje. lu deu loop der maand, zooals overigehs reeds vroeger, sehreveu me verscheidene onzer heldhaftige strijdmakkers van uit de kilie loop-grachten ouder ...

De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest

NUMMER 1. TOEGELATEN DOOR DE MILITAIRE OVERHE1D. OKTOBER 1917. De Diestenaar MAANDBLAI) DE H SOEDATEN VAIN HE1 KAJNTOiN DIESI Voor al wat «De Diestenaar» aangaat wende men zich tôt den Aalmoezenier G. Van Nerom, 1). 264, B. L. Ons doel. Beste Vrienden, Wekomen wat laat, niet waar? Docli « be-ter laat dan nooil » zegt hel spreekwoord en daarom ...

Het heidebloemken: wordt verspreid en verzonden aan al de soldaten der...

1VT 11 i-*-» ni1 1') MET T0ELAT1NG DEK MLITAIREOVERHEID Janu a ri 1918. lwûRb<5 V/ERSPREIk £17 VERZûrffi£l7 flfllî F\L ÙE SQLIWFF? DiER KfifZ5AI7S ER££f2£ Ef7 nGOktsSRfE^SJ door Kommartdant Graaf de HENESSE. Adresveranderingen en mededeelingen le zendén aan F. BEULLEKENS, I. M. I. O., Sainte-Adresse. Kerstmis! X V '*—r M vr <*» ...

De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest

NUMMER 7. TOEGELATEN 1)0011 DE MILITAIRE 0VEHHEI1). APRIL 191S. De Diestenaar MAANDBLAD DER SOLDATEN VAN HET KANTON 1)1 EST Voor al wat «De Diestenaar» aangaat wende men zich tôt den Aalmoezenier G. Van Nerom, Z. 87, B. L. Over Volksontwikkeling. Voor den langdurigen oorlog die ons alleu uit ons natuurlijk midden heeft gerukt, hebben er zeker ...

De school bij het leger: tijdschrift voor de leden van het lager en...

Numéros 12 * v PUBLICATION AUTORISÉE PAR L'AUTORITÉ MILITAIRE JUIN 1918. L'ÉCOLE AUX ARMÉES DE SCHOOL BIJ LEGER REVUE MENSUELLE pour les Membres de l'Enseignement primaire et moven k TUDSCHRIFT voor de Leden van het Lager-en Middelbaar Onderwiis Rédaction ; R. GOBERT, I. M. I. 0., Sainte-Adresse , ( pour les mobilises. 3 fr. 50 Prix de ...

Pages