Votre recherche * a donné 214 résultats

a-z index des titres
  • Sainte-Adresse

Filtres

Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die...

MET TOELATING DER MILITAIRE 0 VER H El I) Augustus 1918. Ons Vlaamsch Ideaal We hadden het geiuk ceû volksvergadenng bij te woncn waarop volksvertegenwoordigers Van der Perre en Van Cauwelaert handelden over : « De oorlog en het Viaamsche programma. » l Was opbeurend en troostend. De plaats ontbreekt ons om een uitgebreid verslag ie geven der ...

Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die...

Nummer 3. Novémber 1916. Herenthals wordt verspreid en verzonden aan al de H E RE NTHALSENAREN die hun adres opgeyen do or i)e E. H. DUBOIS, Aalmoezenier in'va lied en te sainte-adresse E. H. EYCKMANS, Aalmoezenier jS^Linie-Regiment, iv® B<»>, Belgiscii Legs» AAN ONZE VRIENDEN We sturen nr 3 de wereld in. De twee eerste nummers van ons ...

De Maeseyckenaar

r Nu m mer 1. Decembcr 1916. DE MAESEYCKENAAR M A A NDELIJKSCH TIJDSCIIRI F T REDÀCTIE : .1. BOONEN, BOULEVARD DE STRASBOURG, 36, LE HAVRE. Een woord vooraf. Wapenbroeders, strijdmakkers, vrienden en stadgenooten van 't aloude Maes-eyck, dil is een bladje voor n ! Hier in eenige lijnen zullen wij mal-kander maandelijks het schaarscli nieuws ...

De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest

NUMMER 4. TOEGELATEN DOOR DE MII.11AIKE OVERHEII). J7VNUARI 1917. De Diestenaar MAANDBLAD DER SOLDATEN VAN H ET KANTON DIEST Voor al wat « De Diestexaar » aangaat wende m en zich tôt den Aalmoezenier C. Van Nerom, D. 264, B. L. Nen gelukkige » van KorneS en Bettie » Goede Vrienden, Terwijl ik, Kornel, met mijn vriend Bettie op ons gemak een ...

Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die...

i b | S 1 f? 1 Aan onze dappere Jongens van 't Kanton Herenthais, een Zaligen Kerstmis en een Zalia Nieuwiaar î ci! een Ldiiy iticuwjddi s Dat is de inirige wensch die Herenthals ait aan al zijne Lezers-Soldaten ! Moge de Heer al (lie moedige zonen van 'l duurbaar Kémpenland zegenen en bewaren ! En goede vrienden, in 'l jaar dat haast begint, is ...

De school bij het leger: tijdschrift voor de leden van het lager en...

Numéro G. PUBLICATION AUTORISÉE PAR L'AUTORITÉ MILITAIRE 10 Dec. 1917. L'ÉCOLE AUX ARMÉES DE SCHOOL BIJ HET LEGER REVUE MENSUELLE pour les Membres de l'Enseignement primaire et moyen. TIJDSCHRLFT voor de Leden van bel Lager- en Middelbaar Onderwijs. Rédaction : R. GOBER !, 1. M. 1. O., Sainte-Adresse. Prix de l'Abonnement : 2 fr. ...

De Maeseyckenaar

Nu m nier 4. Maart 1917. DE MAESEYCKENAAR ■ — — ? UlTGEGEVEX DOOR DE MAESEYCKER YRIEXDEX IX LE HAVRE. Yoor inlichtingen zicli le wenden loi M. Joseph BOONEN, Boulevard de Strasl)ourg, .'56, Le Havre. Moed Gehouden! Tusschen de menigvuldige brieven, die mij van 'L front toekomen, vind ik wel een s een, die in mij de twijfelingen doet opreizen ...

Het heidebloemken: wordt verspreid en verzonden aan al de soldaten der...

Nu m mer 9. MET TOELATING DER MILITAIRE OVERHEID Augu'stllS 1917. Voor de dooden en voor de levenden. Daar zal een t de wapens zul- len rusten, dat over weer de vredewind zal waaien, mensciierî niet meer tegenover menschen zùîlen staan met geen ander doel dan elkander le vernietigen. Daar zal een tijd komen dat de ploeg weer de voren door d'en ...

De school bij het leger: tijdschrift voor de leden van het lager en...

L'ÉCOLE AUX ARMÉES DE SCHOOL BIJ HET LEGER REVUE MENSUELLE pour les Membres de l'Enseignement primaire et moyen. ÏI.JDSCHRIFT voor de Leden van het Laa;er- en o Middelbaar Onderwijs. Rédaction : R. GORERT, I. M. I. ()., Sain le-Adresse. Prix de l'Abonnement : 2 fr. Inschrijvingsprijs : 2 fr. Avis. Certains de nos lecteurs persistent à ...

Hemixem-Reeth

Nu ni mer 18 n — TOEGELATEN DOOR DE MILITAIRE OVEIiHEIl). Jlllli 191 < HEMIXEM \ E. H. DE WIT, Krijc.saai moezenier, A. C. A. Sainte-Adresse. OpSTELLERS : , I I)1' Ch. VAN NUFFEL, Khijgsdokter, Z 289. i Een Gevaar. CENSEUR Onze jongens die" voor den oorlog kristelijk en kuisch leefden voelden zich plots vrij in de wijde wereld en ...

Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die...

ma rlii iTtWMmOTTMH iflTWltîWIWMIHin KiTnimcr 2a. i H mi.ianfiwi'nn^iifw apnrtmiyir m'nH»nmm»wniH > n iwtMMiif MET TOELÂTÏNG l)!-.!i MlLrTÀÎHE OVERIÎEII) .ini; mis. HEREnZHALS i — "" ^1 — Uiorctt uerspreic) en werzorx)en a&n aJ c)<? sôfô&ien uÀn Bef hanton REHE,0SRi^iI22i t)i<? ftd ordres onoeuen ôoor Dp ...

Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die...

Nu m mer 21 MET TOELATING DKR MILITAIRE OVERHE1D at„: 101« HEREnZHALS : m-— : 1—_ ^Ir 11 ^ —r " U/prctt uer\spreic) en verzooDeo aan ôJ De 5û(ôeién u&n Bet'ho-otof) REHEHSB^lISS ûie fkio .cvDrea QD„oeueo ûoor De EJUMlOftlfS ftfmoezGDier'lnua.ft0ÔËn.te S^Dr^ôS*? fin F H RYriCM A\T<s iiivmiîyFNiM Z ! ! 1 ( ' 9 e Rn ...

Pages