Votre recherche * a donné 214 résultats

a-z index des titres
  • Sainte-Adresse

Filtres

De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest

...

Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die...

UJorot uer&prefD en verzooDen a&n ai De sofû&ten u&n Fief talion REMEHSBoLS t)ie Bon ôZ)r<?5 opoeuen ûoor ôe EJHLSM10ÛÎS fîfmoezenier Ihualiederite S-'iTOresse en CH EVOiMoS fîfmoezgoiep 6g Lime-Reoiment, iv* 15°", T5e;QiSiC^; Leoer . Belanqriik Bericht. De soldaten van het kanton Herenthals ver-blijvende in Le ...

Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die...

Nil m mer 15. MET TOELATING DElî MILITAIRE OVERHEI1) Novembcr 1917. HERENZHALS E^jm^ : » *11 * mmsm i ' " ^— : —:—:—: s— : -wpn\mj^ UJordt uerspreic) en kjpczoriden aan ôJ c)e so(c)&.ten u&n fierh&nbn REMEUS»RiÛIjS ûieJuio àùreô woeveo ûoor de EJnLSMJÛÛlS Afrooezenier'Ihualïedea-te S^Dreôse en E. H. ...

De Maeseyckenaar

Nu m mer 24. mkt de toeeatixg j)k| militaire overheid Novêjiiber 1918. DE ESEYCKEHAAR Uitgkgevex door de Makseycker Yriexdex ix Le Havre. Voor inliçhtingen zieh te wenden tôt M, Josi-:ph HOONEX, Boulevard de Strasbourg, 36, Le Havre. Hoera ! Hoera ! De zege is aan ons. Leve onze heldhaf'tige onsterfelijke slxijders ! Leve onze Koning ! Leve ...

Ons Sinjorenblad

Nummers 10-1 ONS SINJORENBLAD uûû.r ùe àûl£)ù.tûn vûn ^nlwcrpcQ £Q s oml ùl; . • •S Bestuurder : Eerw. Pater DEDIER, Aalmoezcnier, C :U). _ Hiidraoen voor het blad le zenden naar : Opstelraad Ons Sinjorenblad, I M I 0 Havre, Sainte-Adresse. NE ZAL1GE PASCHEN1 Z Is Paschen ! Ons Sinjorenblad dai met ziju 5000 nummers een redelijh ...

Ons Sinjorenblad

Nummer 20. TOEGELATEN DOOH I) MILITAIRE OYERHEII) ONS SINJORENBLAD Rûitc4ûûi Qorlûgibfaù wàû.r he âûlà&t&n van ^ntwerpeo <20 ûmli^enùe, Bestuurder : Eerw. Pater DEDIER, Aàlmoezenier, Zwitserland. Bijdragen en nieuws te zenden aan Jos. VAN PELT, hoofdopsteller van Ons Sinjorenblcid, I M I 0, Sainte-Adresse. Wij wenschen al ...

Hemixem-Reeth

Nu ni mer 13. TOEGELATEN DOOR DE MILITAIRE OVEKHEID. Deceniber 1917 HEMIXEM REEZH i E. H. DE WIT, Krijgsaaemoezenier, A. C. A. Sainte-Adresse. Opstellérs : I Dr Ch. VAN NUFFEL, Krijgsdokter, Hospitalisatie, IIIe 1). A. Tweede jaargang TWEEDE JAARGANG ! Wij mogen er ons niet van beloven, daar het eene droevige bestatiging is van den oorlogsduur, ...

De school bij het leger: tijdschrift voor de leden van het lager en...

Numéros 10-11 PUBLICATION AUTORISÉE PAR L'AUTORITÉ MILITAIRE Mai 1918. L'ÉCOLE AUX ARMÉES DE SCHOOL BIJ HET LEGER REVUE MENSUELLE pour les Membres de l'Enseignement "primaire et moyen TIJDSCHRIFT voor de Leden van het Lager-en Middelbaar Onderwijs Rédaction GOBERT, I. M. I. 0., Sainte-Adresse _ . , .... , ( pour tes mobilises 3 fr. 50 .. ...

Ons Sinjorenblad

Kosleloos blad voor de soldaten uit Antwerpén en omheining. Besluurder Eerw. Paler DEDIER, Aalmoezenier B 139 Aan den Eerw. Paler Dedier, vereerd met Leopoldsorde en Oorlogskruis. Weleerweerde Vqder. Wij weten dat gij 11 legen clk 1ml-digend vernociïien van uwen naam, in dit ons Sinjorcnbladje, met beslist-heid zoudt verzetten. Vergeef ons dat ...

Het soete Waesland: kosteloos oorlogsblad voor de soldaten van het Land...

Nu m mer 5. "Met toelaling der militaire overheid. September 1917. HET SOETE WAESLAND f; , Kosteioos oorlogsblad voor de soldaten van het « Land van Waes » Opstel, Mededeelingen en Sleun le zenden aan : HEUDRIK HEYMA'N, Rue Fonlenelle, 29, Le Havre De Heilige Hulde. Het verschijnen van ons trontblad îs eene levende hulde aan al de ...

De Maeseyckenaar

Xunniier 12. MET DI-; TO Kl. AT INC. DKR MIl.ITAIliE OYERHEII). November 1917. DE MAESEYCKENAAR UlTGEGEVKX DOOR DE MAËSEYCKER VRÏEXDEX IX LE HAVRE. Yoor iulichtingeit zich te wendén*tôt M. Joskph BOOXEX, Boulevam de Strasl)ourg, 36, Le Havre. Onze verjaring. t Htgrmede onlvangl ge n1' 12. 't Is dus ons verjaringsnummer en daarom ook wel wal ...

Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die...

Nu 111 mer 20. MKT TOKI.ATING DKiï MILITAIBE OYKHHKII) April 1 i > 1 <S. HEREnZHALS F mBMb 1 ' MiuwKffini f ; ; :—\ -~,r, i«v^ ' I UJopcH uerûpreit) en uerzonDen a&n ôJ de sotôeten u&n 5ef tanton ROlEOSfFS^IKS ùi<? fkin ,oZ)reô QDoeuen Door dp EJHLMÛÛIIS fifmœzpnier'Jnu&fiedeate S*ii()reôse { en E. H. EYCKMAXS, ...

Pages