Votre recherche * a donné 214 résultats

a-z index des titres
  • Sainte-Adresse

Filtres

Ons Sinjorenblad

Nurnmer 24-25. ÏOEGELATEN DOOR DE MILITAIRE OVERHEID ONS SINJDRENBLAD bûitclûûi. uûût àe âàlàdUn •J&.n f}ntu>ierpco ûq .ami i^enùe. Bestuurder : Eerw. Pater DEDIER, Aalmoezenier, Zwitserland. Bijdragen en nieuws te zenden aan Jos. VAN PELT, hoofdopsteller van Ons Sinjorenblad; I M I 0, Sainte-Adresse. Volksopvocding. De ...

Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die...

Nil m mer 15. MET TOELATING DElî MILITAIRE OVERHEI1) Novembcr 1917. HERENZHALS E^jm^ : » *11 * mmsm i ' " ^— : —:—:—: s— : -wpn\mj^ UJordt uerspreic) en kjpczoriden aan ôJ c)e so(c)&.ten u&n fierh&nbn REMEUS»RiÛIjS ûieJuio àùreô woeveo ûoor de EJnLSMJÛÛlS Afrooezenier'Ihualïedea-te S^Dreôse en E. H. ...

Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die...

Nummer 8 Wordt versprei!) en verzonden aan al ue'sof�elen u&nnerito�tan REMEJO �ie Bun �Drea o en e� tyam ' euen �oor �e E.HJIB�SS ft (moezen i er Jhualiedente S* Presse fiirnoezeoier o* Lime-R�gi roer�, ivS", pelQiacfr Legger . BERICHT Bij plaatsgebrek zijn wij verplicht enkele in- gezonden artikels te verschuiven tot ...

Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die...

Nu m mer 17. MET T0ELAT1XG DER MILITAIRE OVERHEID Januari 1918, HERENZHALS Uiorôt uerspreit) en verzooden a&n ad d<? 5ûfôaten u&d Bef h&nbn IREJIElISBfiiÙS èMefkin dDrea QDoeuen ûoor ûp EJtSMIMIS ^[mœzenier'Jnuafiedeate S^Ôreôse en E. H. EYCKMANS, Aalmoezenier, D 15, 2e Bat. 1918 Het nieuwe jaar is daar !... begonnen in ...

Le cinacien

LE CINACIEN Abbé EMILE RENAULD, Aumônier, Z 61, A T. Un mot d'excuse ! L'énorme retard, qu'a subi la publication du dernier « Cinacien », nécessite une petite explication qui servira de réponse à toute une avalanche de lettres et de cartes réclamant avec amertume les n"s de juillet-août et de septembre-octobre. Ne me croyez nullement ...

De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest

NUMMER 3. TOEGELATEN 1)0()K DE MILITAIRE OVERHE1D. DECEMBER 1317. De Diestenaar MAANDBLAl) DER SOLDATEN VAN HET KÀNTON 1)1 EST Voor al wat « De Diestexaar » aangaat wenrte mcii zich tôt den Aalmoezenier Vax Niîrom, I). 264, H. I Onze Bijval. We hoopten, zonder twijfel, onze jongens aangenaam le zijn met D. D. nit te geven, docîi daehten niet ...

Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die...

Nu m mer 8. A prît 1917. HERENZHALS m» >iu....tnB ; "VAW':,V.— _ . • — » -_ ma-a -s^v :.-»». ■ --.y. >-'o» ^.,A\-.y^ U/oràl uerôpreit) en uerzoodeo aa.o oi Oe ' sofOalen uân fief tanton REMOISIFIfniLS) ^1G®Ti!0e^PJË^9I?l8Ë=u<?Ar^our OIMBOIS Afrooezenier Jnua.fieôen.te S^Ôreâse en LH. EVCHPuraiS nrnoezenier 6g ...

Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die...

UJorot uer&prefD en verzooDen a&n ai De sofû&ten u&n Fief talion REMEHSBoLS t)ie Bon ôZ)r<?5 opoeuen ûoor ôe EJHLSM10ÛÎS fîfmoezenier Ihualiederite S-'iTOresse en CH EVOiMoS fîfmoezgoiep 6g Lime-Reoiment, iv* 15°", T5e;QiSiC^; Leoer . Belanqriik Bericht. De soldaten van het kanton Herenthals ver-blijvende in Le ...

Ons Sinjorenblad

Nu m mer 7. Kosteloos hlad voor de soldaten nit Àntwerpen en omheining. Bestuurder : Eerw. Paier DEDIER, Aalmoezenier B 136 Kerstmis. Kerstmis 1 Wat al herinneringen - -aangenaîne, maar ook droeve — komen er bij ons niet op bîj het overdenken van dit heerlijk feest V Kerstmis S 't Is het feest dat een menigte kunstenaars stof gegeven heeft om ...

De Maeseyckenaar

Nummer 10. MET DE TOELATING DER MILITAIRE OVERHEID. September 1917. DE MAESEYCKENAAR UlTGEGEVEN DOOR DE MAESEYCKER VRIENDEN IN LE HAVRE. Voor inlichtingen zich Le wenden tôt M. Joseph BOONEN, Boulevard de Strasbourg, 36, Le Havre. Goed Nieuws. Ofschoon ge, vrienden, het blijde oorîogs-nieuws van deze dagen reeds door de dag-bladen zult vernomen ...

Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die...

' Nummcr 22. MET T0ELATING DEH MILITAIRE OVERHEID • Juni 1918. HEREAZHALS I ll—i II l l il l — — — ; _ c__) ^ n~,—> 1 I0orc)t verspreic) en uerzooDeo aan ôJ Oe sotOexten udn frprtantan oEMlLûSoolifS ûie ftxio^oidrQô QDoeuen ûoor ôp EJHMËÛ1S ftfrooezGnier^Jnu&fteden.tç S^D^ôS.P en E. H. EYCKMANS. Aalmoezenier. Z 316. 2e ...

De school bij het leger: tijdschrift voor de leden van het lager en...

L'ÉCOLE AUX ARMÉES DE SCHOOL BIJ HET LEGER REVUE MENSUELLE pour les Membres de l'Enseignement primaire et moyen. ÏI.JDSCHRIFT voor de Leden van het Laa;er- en o Middelbaar Onderwijs. Rédaction : R. GORERT, I. M. I. ()., Sain le-Adresse. Prix de l'Abonnement : 2 fr. Inschrijvingsprijs : 2 fr. Avis. Certains de nos lecteurs persistent à ...

Pages