Votre recherche * a donné 221 résultats

a-z index des titres
  • L'indicateur - De aanwijzer

Filtres

Série ou titre

L'indicateur - De aanwijzer

43a,a jaargang. Van 21 tôt 27 Juli 1918. N° 29. DE AANWIJZER Talefoon : 261 Bureel : OTJDK BEUR.S, 39, Antwrerpen Telefoon : 261 lienstrepliii for T», Bnnrt- en Spaorwegen, Post- eu TelegraiverkeBr ZIE £"• BXjJkXDZIJIDIE! Studio van Maester FERN 4ND ISTAS, uotaris te Antwerpen, 62, Lozana-straat.De notaris Fernand Istas, te Ant-werpun, ...

L'indicateur - De aanwijzer

43iIe jaargang. Van 28 Juli tôt 4 Augusfcus 1918. N° 30. DE AAN WIJZER Telefoon : 261 Bureel : OU3DE jBjEURS, 39, Antwerpen Telefouii : 2 S t Bieostreoelinij der Tram, fiuurt- en Spjoiiep, Post- en Telesramverteer ZIE BLA.IDZilJ-IDHÎ Studie van Meester FERN AND ISTAÎ notaris te Antwerpen, 62, Lozanr straat. Dm notaris Fernand Istas, te Anl ...

L'indicateur - De aanwijzer

43st® jaargang. Van 5 tôt 11 Augustus 1918. N ° 31. DE AANWIJZER Telefoon : 261 Bureel : OUDB BEURS, S9, Antwerpen. Telefoon : 261 tastreselii ier Tram-, Mi- en Spoorwegen, Post- «a Telejrairafar SIE 2de BLADZI-JDE mmmm—^—— Studievan Meester FERNA.ND ISTAS, notaris te Antwerpen, 82, Lozaua-straat.Do notaris Fernand Istas, le Antwerpen, ...

L'indicateur - De aanwijzer

43*,e jaargang. Van 12 tôt 18 Augustus 1918. N° 32. DE AANWIJZER Telefoon : 2GI Bureel : OTJDE BEURS, S9, Antwerpei Telefoon : 2S1 Eienslregeling 1er Tram-, tari- en Spoorwejen, Post- en Ïelgjrainïerteer ÏZXÏE 2de BLADZIJDE Studie van notaris ISTAS, Lozana straat, 02, te Antwerpen. Uitslag DER VOORLOOPIGE TOEWIJZING dcr schoone en welgelegen ...

L'indicateur - De aanwijzer

43:IS jaargang. ■ ■■■ ■■■■■■■ I .. ! ———Il IIII1 II iLwrwrirnmwiMiiwBM Van 19 tôt 25 Augustus 1918. 1 'iffj'n... ii imj .i ■ N° 33. DE AANWIJZER Telefoon : 261 Bureel : OXJDE BEXJRS, 39, Antwerpen Telefoon : 261 Dienstreosliny der Tram , tari- en Spoorvegen, Post- en Telearamverteer ZIB 2d8 BLADSIJDE Studie van ...

L'indicateur - De aanwijzer

43"'° jaargang. Van 26 Auarustus tôt 1 September 1918. N* 34. DE AANWIJZER Teiefoon s 261 IBureel : OXJDB3 BEURS, 39, Antwerpen Teiefoon : 261 CieDsIrejelinj 1er Tram-, Bunrt- en Spoorwp; fost- en Teiegraiverkeer ZIE 2de BLADZIJDE Studie van M1" FERNAND ISTAS, notaris te Antwerpen, Lozana-straat, 62. Openbare Verkooping «an oen schoon ...

L'indicateur - De aanwijzer

43",# jaargang. Van 1 tôt 7 September 1918. N° 35. DE AANWIJZER Telefoon : 281 IBureel : OTJDE BSIJRS, S0, Antwerpen Teiefaon s 261 Diensiregeliny der ta-, Bnnrt- en Spoorwep, Psst- es Teleirafflverkeer ZïB 2de BLADZIJDE CONT!CH_EN LINTH 14 WOONHUIZEN EN Bouw- of Hoveniersgronden De notaris Leclef, te Antwerpen ç verblijvende, zai, in twee ...

L'indicateur - De aanwijzer

43*r° jaargang. Van 8 tôt 14 September 1918. N° 36. DE AANWIJZER TeSefoon : 261 IBureel : OIJDE BETJRS, 39, Antwerpen TeSefoShS s 261 Dienslregeliny der Irai, ftinrt- eu Spoerwegeo, Post- en fàprwsrter ZIE 2*e BLADZIJDE Studiën van ncîaràssen LOEfiBAER?Sf St-Pieter en P»uwelstpaat, 2 ! en COLS, TelEstraat, 3, te Antwerpen. UITSLÂG der ...

L'indicateur - De aanwijzer

13"* jaargang. Van 15 tôt 21 September 1918. N° 37. DE AANWIJZER Telefooii s 261 iBureel : OTJDE [BEURS, 39» Antwerpen Telefoon : 261 Gienstrepliog ier Tram-, Bnnrt- en Spoorvegeu, Post- en Tijramverkeer SZÏXH3 2"' BLADZIJDE Studien van noiarassen LumtSHi:» i 3| oi-rieie:' en rauweisîraai, c en COLS, Willem TeElstraat, 3, te ...

L'indicateur - De aanwijzer

43st6 jaargang. Van 22 tôt 28 September 1918. N° 38 DE AANWIJZER waaa——i Tefefoon sSSf IBureel : OUDE T^TF^TJ"RS, Antwerpen Telefoon : 2S1 EieDstreielins te Tram, Bunrt- ea Spoorweieo, Fost- en Teiagramverkegr 52XIED 2de BLADZÎJDE ii il iiw ww—fimmiCTi Studiën van notarissenAlphonse COLS, Willem Tellstraat, 3, te Antwerpen, en Joseph ...

L'indicateur - De aanwijzer

43*" iaarqanq. Van 29 SeDtember tôt 5 Oktober 1918. M® 39. DE AANWIJZER Tetefoon : 2SI Bureel : OTJDE BEURS, S9, Antwerpen Teiefoon : 261 Dienslregeling der Tram-, Bunrt- w Spooriepii, Post- se Teleiramverkeer ZIB 2** B3LA.3D2SXJ'I3Ii3 Studiën van notarissen Alphonse COLS, Willem Tellstraat. 3, te Antwerpen, en Albert VAN REEïH. te ...

L'indicateur - De aanwijzer

43s,° jaargang. Van 6 tôt 12 Oktober 1918. N° 40. DE AANWIJZER TeSefoan 1281 Bureel : OXJ3323 RF.IJRS, 3©>» Telafoen : 261 Diensireyeliny der Tram-, Sut- en Spuiiesea, Post- en Telpœwtor ZIEI 2** BL-A-IDZUIDEÏ Studie van notarié Alphonse COLS, S Willem Tellstraat, 3,it« Antwerpen EIGENDOM , ' DE DUINTJES,, groot 58 li-48 a. OS ca. ] TE ...

Pages