Votre recherche * a donné 376 résultats

a-z index des titres
  • Leuven

Filtres

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

Tf/ Dimanche 18 Février 19YT 99e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN" ABONNEMENTSPRIJZEN. •Per trimester . . . . 2.00 fr. Per jaar 6.50 fr. Met nummer .... 0.20 fr. J.75 fr. per jaar meer voor het verzenden per post. PRIX D'ABONNEMENTS. Par trimestre .... 2.00 fr. Par an ...... 6.50 fr. Le numéro 0.20 fr. ...

De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

Tweede Jaargang, nr 27. Prijs per nummer : 5 centiemen. Zondaer, 8 Juli 1917, De gazet van Leuven 1 ABONNEMENTSPRIJS„: "* Per jaar .... 2,50 fr. -i Voor 6 maanden . . 1,25 fr. J Voor 3 maanden . . 0,65 fr. AlleJBriefwisseling te zenden : Naamsche Vest, 41, HEVERLEE (Leuven) Postoheck-rekening' Nr 242 Elke medewerker blijft verantwoordelijk ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

V: N° 17 Dimanche 28 Avril 1918 100" année JOURNAL DES PETITES AFFICHES WEEKBLAD Sati KLEÎ1VE ÂÂMiOMMOWCEfV ABUNKEMENTSPKIJZJÏÏN. " PRIX D'ABONNEMENTS. Per trimester .... 2.50 fr. Par trimestre .... 2.50 fr. Per jaar 7.50 fr. Par an 7.50 fr. } Het nummer .... 0.25 fr. Le numéro 0.23 fr. 1.75 fr. per jaar meer voor het 1.75 fr. pir ...

De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

Tweede Jaargang, nr 45. Prijs per nummer : 5 oentiem Zondag, 11 November 1917. De gazet van Leuven y,, I—I I. ABONNEMENTSPRIJS : — Per jaar .... 2,50 fr. □ Voor 6 maanden . . 1,25 fr. Voor 3 maanden . . 0,65 fr. Allé Briefwisselinq te zenden : 148, Naamsche Vest, 148, LEUVEN Poatoheok-rekenlng Nr 242 Elke medewerker blijft verantwoordelijk ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

l'WEEKBLAD v %\ IiLËL\i: AA.\liO.\'I)M;L\€E.\ ABONNEMENTSPRIJZEN. PRIX D'ABONNEMENTS. AANKONDLGINGEN. ANNONCES. Per trimester .... 2.30 fr. Par trimestre .... 2.50 fr. Gewone aankondiging van een tôt Les annonces ordinaires de une à Perjaar 7.50 fr. Par an 7.50 fr. 3 regels : 1.25 fr. ; voorts 0,40 fr. trois lignes : 1,25 fr. ; au delà Het ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 36 Dimanche 5 Septembre 1915 9T année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches. Les annonces de une à trois lignes se paient 60 centimes, au delà à raison de 20 centimes par ligne. Les annonces de la première page se paient exceptionnellement ...

Hooger leven: algemeen weekblad voor ontwikkelde katholieke Vlamingen

INSC H RIJ VIN GSPRIJ S België : 5 fr. 's jaars Nederland : 3 grulden Andere landen : 7 frank Men schrijft in bij het Beheer of op de postkantoren. Losse nummers 10 centiemen. AANKONDIGINGEN : o.25 fr. per drukregel Volledig tarief op aanvraag. HOOGERLEVEN Algemeen Weekblad voor Ontwikkelde Katholieke Vlamingen Briefwisselaars gelieven telkens ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 42 Dimanche 21 Octobre 1917 99° année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN abonnêmentspruzen. Per trimester .... 2.50 fr. Perjaar 7.50 fr. Het nummer .... 0.25 fr. 1.75 fr. per jaar meer voor het verzendeii per post. PRIX D'ABONNEMENTS. Par trimestre .... 2.50 fr. Par an 7.50 fr. Le numéro 0.25 fr. 1.75 fr. par au en ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

— 340 — 826 OPENBARE VERKOOPING 31 van een schoon Mobilier, Piano, enz. te Leuven, Frederik. Lintsstraat, 127. De hussier OCTAVE PROVOST, te Leuven in verblijf en er wonende, Graanmarkt, nr 2 1, zal, op vrijdag 16 Augustus 1918, om 1 u. namid., ten huize nr 127, Fr. Lintsstr., te Leuven, openbaarlijk verkooperi, krach-tens een vonnis van het ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

b' 24 Dimanche 11 juin 1916 98e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOXJVAIN Le journal DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches. Les annonces de une à trois lignes se paient 10centimes, au delà à raison de 20 centimes par ligne. Les annonces de la première page se paient exceptionnellement à ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 9 Dimanche 3 Mars 1918 100e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES WEEIiBLAD v i\ KLE1AE AANKONDIGINGEN ABONNEMENTSPRIJZEN. P1UX D'ABONNEMENTS. - i Per trimester .... 2.50 fr. Par trimestre . . . 2.50 fr. Perjaar 7.50 fr. Par an 7.50 fr. Het nummer .... 0.25 fr. Le numéro 0.25 fr. {.73 fr. per jaar meer voor het 1.75 fr. par an en plus pour ...

De boerin: orgaan der boerinnenkringen van Vlaamsch-België

...

Pages