Votre recherche * a donné 33 résultats

a-z index des titres
  • Paderborn

Filtres

Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen

Paderborn. 15. Nummer. 1917. LICHT en LIEFDE Kerkelijk Blad voor de Vlamingen Uitgegeven door de Kirchlîche Kriegshilfe. Troostlied in het Lijden. O Vaderhand Gods, gij bemoedigt mijn hart; En geeît, dat ik glimlach bij 't nijpen der smart. Ik ben als een bal, waarmee speelt Gods genâ: Hoe harder Hij toeslaat, hoe hooger ik ga. Ik moet het ...

Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen

Paderborn. 10. Nommer. 1917. I LSCHT en LIEFDE 1 H ooooaoraaraoooraoQiEiQaoïoQo M Kerkelijk Blad voor de Vlamingen. M i/jj Uîtgegeven door de Kirchliche Kriegshilfe. ^ "in Waarom? Al wat je leest in de dagbladen, is over den grooten oorlog: rapporten, telegrammen, leugens en weerlegging van leugens, beschrij-vingen van 35- en 42- ...

Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen

Paderborn. 20. Nommer. 1918, LICHT en LIEFDE Kerkelijk Blad voor de Vlamingen. Uitgegeven dqor de Kirchîiche Kriegshilfe» Karel de Groote. — „ Jezus nam brood, en aïs hîj gezegend had,brak hîj het m gaf het hun en zeide : „ Neemt en eet, dit is mijn lichaam. ■ En hij nam den drsnkbeker, en gedankt hebbende, gaf hun dien, en zij ...

Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen

i LICHT en LIEFDE rarararara QiaKsraESDrararaKaoïoiEsioiraoïai Kerkelîjk Bîad voor de Vlamingen. Uitgegeven door de Kirchliche Kriegshiîfe. l=J crX-^rrsr^.XVr'.l -«-X'OCT^i. ;_- L^y^L rrs«- Rozenkrans-Gedachlen. Indien het waar is, wat door sommigen beweerd wordt, dat onder de katholieken van ons vaderland de godsdienstzin in het algemeen ...

Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen

Paderborn. 29. Nuramer. 1918. M Kerkelijk -, Blad voor de Vlamingen. M vjj Uitgegeven door de Kirchliche Krlegshilfe- j| De Liefde tot Jesus. Gij ook, Beminde Lezers, voelt U wel zeker bewogen van liefde tôt Jésus. Weet echter wel : geen ijdel gevoelen noch holle woorden-dienst bevalt Hem. Hij vordert uw innige en daadwerkelijke liefde. Hjj wil ...

Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen

Paderborn. 3. Nummer. 1917. LICHT EN LIEFDE |l Kerkelijk Blad voor de Vlamingen. Il >)jj Uitgegeven door de Kirdiliche Kriegshilfe. Paschen. Van aile hooge torentransen hebben de klokken het zalig Paasch-îeest ingeluid. Onze Moeder de H. Kerk lag gebogen onder den last der treurnis, maar bij dezen klokkenklank rijst zij op uit haren rouw, en ...

Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen

Paderfoom, 30, Nuœmer» 1918. LICHT EN LIEFDE Kerkelijk Blad voor de Vlamingen. Uitgegeven door de Kirchliche Krlegshilfe» Meer Vreugde. (Eene overweging uit vredesdagen.) Heden stond er een zilvereu lijkwagen vôôr de kerk. Op de plein was "t markt. De klokken bimbamden in de lucht de meewarigheid der parochie. Langs de kerk heen schoten ...

Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen

PaderfeatG.* 26. Nu m mer. 1918» LICHT EN LIEFDE Kerkeîljk Blad voor de Vlamingen. Uitgegeven door de Klrchîiche Krîegshllfe. Gelooven. L Laten we eens dat onderwerp bespreken ! !t Is een punt dat de stof opievert tôt weinig stichtende gesprekken zoowat overal ; evengoed rondom de tafels. waar de gevangenen den geraeenzamen pot aardappels ...

Licht en liefde: kerkelijk blad voor de Vlamingen

LICHT en LIEFDE —i •—rr—. r~-, « <t-i ,—r r-rmi—i t—T«t-i p-7«t-i r-Tz-vr-i r-r^m rTATi rT^Ti rrr^rn ry/vn rrrvn P*AnP7AT1PT/VT1PTATI Kerkelijk Blad voor de Vlamingen. Uifgegeven door de Kirchliche Kriegshilfe. •*W Van h et arme Kind, dat zijnen naam verloren had Een sprookje uit onze dagen. I Daar was eens een kind geboren ...

Pages