Votre recherche * a donné 225 résultats

a-z index des titres
  • Het tooneel

Filtres

Série ou titre

Het tooneel

10 Centiem HET TOONEEL l,te Jaargang. Nr 20 Beheer en Redactie : Vleminckxstraat, 15, Antwerpen Annoncenbureel open aile werkdagen van 9 tôt 1 en van 3 tôt 5 uur (Torenuur) 1 April 1916 FRAINS VAIN DYCK h'miiZzLz Léider van de '• Nieuwe Orkestvereeniging " Koninklijke Nederlandsche Schouwburg HET TEEKEN DES KRUISES Niemand zal betwisten ...

Het tooneel

HET TOONEEL , , , ^ Beheer en Redactie : VIeminckxstraat, 15, Antwerpen 4 . lste Jaarsransr. Nr 20 ... 1 April 1916 a & Annoncenbureel open aile werkdagen van 9 tôt 1 en van 3 tôt 5 uur (Torenuur) N FRAINS VAN DYCK Leider van de " Nieuwe Orkestvereeniging " , Koninklijke Nederlandsche Schouwburg Niemand zal betwisten dat het bestuur ...

Het tooneel

Van Oscar Six drukken we heden een on-uitgegeven novelle af. Deze West-Vlaming, welke sinds ettelijke jaren Antwerpen bewoond, is voor het lezend publiek geen onbekende. Vooral in de laatste jaren was hij onvermoeid werkzaam en schonk zijn volk een paar zeer mooie proza-boeken: Een Lente van Schoonheid en Mijn wonnig Lànd, die allebei bij den ...

Het tooneel

HET TOONEEL „8}e „ ►. vTr-»-» Beheer en Redactie : Vleminckxstraat, 15, Antwerpen . _ . ., <_„, l,te Jaargang. Nr 22 ; 15 April 1916 Annoncenbureei open alîe werkdagen van 9 toi I en van 3 tôt 5 uur (Torenuur) r Mevr. FIERENS^VERBEECK Deze jonge, veelbelovende tooneelspeelster volgde de lessen der Nederlandsch-Belgische muziekschool ...

Het tooneel

10 Centiem HET TOONEEL l"te Jaargang. Nr 22 Beheer en Redactie : Vleminckxstraat, 15, Antwerpen Annoncenbureel open aile werkdagen van 9 tôt 1 en van 3 tôt 5 uur (Torenuur) 15 April 1916 Mevr. FIERENS=VERBEECK Deze jonge, veelbelovende toorteelspeelster volgde de lessen der Nederlandsch-Belgische muziekschool en had voor leeraar den ...

Het tooneel

HET TOONEEL lite Jaargang. Nr 23 Beheer en Redactie : Vleminckxstraat, i5, Antwerpen Annoncenburee! open aile werkdagen van 9 tôt 1 en van 3 tôt 5 uur (Torenuur) 22 April 1916 MAURITS SABBE Een Vlaamsche Opéra in de S8e Eeuw Dat er sedert cîe oprichting van do Vlaamsche Opéra te Antwerpen, bij ons weten a\-thans, nooit eens gewag ...

Het tooneel

10 Centiem HET TOONEEL l',e Jaargang. Nr 23 Beheer en Redactie : Vleminckxstraat, 15, Antwerpen Annoncenbureel open aile werkdagen van 9 tôt 1 en van 3 tôt 5 uur (Torenuur) 22 April 1916 MAURITS SABBE Een Vlaamsche Opéra in de 18e Eeuw gesteld werden, kunnen wij gerust afleiden, dat die vertalingen er ook gezongen werden, misschien wel door de ...

Het tooneel

Léo Van Goethem August Léonard van Goethem geboren te Beveren (Waas) op 10 Augustus t887, was dagbladschrijver te Antwerpen, dient nu als artillerist. In De BoomgaarcL Verscheen van hem De gei-le ziel, Troost, Vas Occultum in 1910 en Fas-teitjes in 1911. In De Tijd verschenen de fragmenten uit zijn werk dat hij schreef over den tijd der ...

Het tooneel

10 Centiem HET TOONEEL lBte Jaargang. Nr 25 Beheer en Redactie : Vleminckxstraat, 15, Antwerpen Annoncenbureel open aile werkdagen van 9 tôt 1 en van 3 tôt 5 uur (Torenuur) 6 Mei 1916 HEER PIERRY Heer Pierry is lang geen onbekende in de Antwerpsche tooneelwereld. Hij speelde vroe-ger in tal van maatschappijen, waar hij al s een goed liefhebber ...

Het tooneel

10 Centiem HET TOONEEL l,te Jaargang. Nr 26 Beheer ert Redactie : VIeminckxstraat, 15, Antwerpen Annoncenbureel open aile werkdagen van 9 tôt 1 en van 3 tôt 5 uur (Torenuur) 13 Mei 1916 Aan onze Lezers Met dit nummer nemen vvij afscheid van onze lezers. Niet voor goed, tijdelijk maar, totdat het tooneelseizoen weer opnieuw begint. Het blijkt nu ...

Het tooneel

Het Tooneel 2e Jaargang Nr 1 16 September 1916 Beheer en Redactie : Kerkstraat, 13, Antwerpen 10 Centiem HET TOOJSEELSEIZOEN Zoohaast wij vernomen hadden dat de opening van het speelseizoen 1916-1917 vastgesteld was op Zatur-dag, 16 September, trachtten we den bestuurder, den heer Bertrijn, te pakken te krijgsn om van hem het een en ander te ...

Het tooneel

Het Tooneel 2e Jaargang Nr 1 — 16 September 1916 Beheer en Redactie : Kerkstraat, 13, Antwerpen 10 Gentiem HET TOONEELSEIZOEN Zoohaast wij vernomen hadden dat de opening van het speelseizoen 1916-1917 vastgesteld was op Zatur-dag, 16 September, trachtten we den bestuurder, den heer Bertrijn, te pakken te krijgen om van hem het een en ander te ...

Pages