Votre recherche * a donné 248 résultats

a-z index des titres
  • Brugge

Filtres

Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen...

ONTHOUDERSBLAD ABONNEMENTSPRIJS • ÎVl£ianc!schï~ift te<ren het clT-anlimisforuili AANKONDIGINGSPRIJS : i.oo frank per jaar (Vrachtvrij) OPSTEL EN BESTUUR : Van ^ege^ — Goedkooper voor de Genootschappen. BRUGGE : Oudenburgstraat, 26. Bij abonnement groote korting. Z.M. KONINGLEOPOLD II. De groote Vorst onder wiens wijs beleid België den ...

Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen...

ABONNEMENTSPRIJS : i.oo frank per jaar (Vrachtvrij) Goedkooper voor de Genootschappen. Maandsschritt tegeu het drankmisbruik OPSTEL EN BESTUUR : BRUGGE : Oudenburgstraat, 26. AANKONDIGINGSPRIJS : Van i tôt S regels .... i.oo frank. Elke regel meer 20 centiemen. Bij abonnement groote korting. Priester Edmond Vaslet Ridder der Leopoldsorde, ...

t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken

BRUGQB 18 JUU 1914. BEN CBNT FER NUMMBR. 3* JAAR - - 29 HET BRUCSCWE VOLK KflTMQLiEK VOLKSGEZi N 0 WEEKBLflD V'OOR^S^. BRUGGE EN OMSTREKEN N ÉÉNIG VOLKSFEEST is het christen-syndikaal betcog van 12 Juli k Gent gswesst : éénig door zijne grootschheid ir hertelijkhsid en eenvoud. Men wilde 't werk der zelfbawuste arbeiders viereu. De zelfbewusta ...

t Brugsche volk: katholiek volksgezind weekblad voor Brugge en omstreken

BRUGQB 13 JUNI Î9I4, EEH CSMT PERpWllWR. ssmmmœ™»# <• JAAR — 24 1 m HET BRUGSCHE VOLK Ze zijn tegen den godsdienst niet "We hebben, deze weke, per pos een vlugbladje ontvangen. 't Is ee van de goddeloosste die we nog tegei kwamen. la dat bladje wordt Ons Heei Jesus-Chri^tus opentlijk aangeran< Niet alleen loochent het bladje Oi ...

Onthoudersblad van West-Vlaanderen: tolk van den west-vlaamschen...

ABONNEMENTSPRIJS : i.oo frank per jaar (Vrachtvrij) Goedkooper voor de Genootschappen. iMaandschrift tegen het drankmisbruik OPSTEL EN BESTUUR : BRUGGE : Oudenburgstraat, 26. AANKONDIGINGSPRIJS : Van i tôt 5 regels . . . . i.oo frank. Elke regel meer 20 centiemen. Bij abonnement groote korting. De laatste verkiezing, en de drankbestrijding. Als ...

De goedendag: tolk der Vlaamsch-vrijgezinde studenten

DE COEDENDAG STUDENTEN BLAD VOOR NOORD- ZUID NEDERLAND N. 7 21.JAARGANG 1913 • ...

Het Brugsch dagblad

I BEHEER EN REDACTIE Coupures^, 9, Brugge Drukkerij Cam. Moeyaert Coiipurerei, 10 Aankondigingen Aankondigingen 25 c. per regel Blijvende annonce, bijzonder akkoord Kleine aankond., 50"c. per rege '■ninimum 4 regels) Verkoopingen . 25 c. » Rechterlijk bericht 2 fr. » Begravenisbericht . . 5 fr • Prijs per nummer : 7 centiemen. Donderdag ...

Brugsch handelsblad: onpartijdig nieuws-, handels- en nijverheidsblad

MS-fé-Z. 27 0 0 28-ZATE&DÀG 26 OOïOBEE 1918 Prijs per nurnmer : 10 Centiemen. 13e Jaargang. — Nr 1. Brugsch handelsblad Buraeien Eeckhouisiraat, 8 verschijnende den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag Stadsuieuws, ir 0-50. — Notnrieële, fr. 1.25. Drukker-Uitgcver : M. HERREBOUDT. Andere volgens overeeakomst. 0ji-, j fcwir» ...

Pages