Votre recherche * a donné 371 résultats

a-z index des titres
  • Landbouwpers

Filtres

Sujet

De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking...

De Landbouwer Weekblad voor Landbouwera uitgegeven onder medewerking van het Duitsch Generaal Gouvernement in België. Belgische t>la«S«n mogen ui» < De Lan<j&ouw»r > ni«ts overnemen, zorvder telkens de bron ta vermolden. Nr 7. Opstelraad en verstnding Kefaerl. Duitsch Beatuur, afdeel. VII, £«uni«ûsu'wu. Il DruXKerij : J ...

t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal...

2lc JAAR 20 APRIL 1916 Nr 18 't Landbouwleven Orgaaa der Lamdboowafdeeling vas 't Provinciaal Voediogskoinlteit van Oost-Vlaandersn. VERSCHIJNENDE IEDEREN DONDERDAG. s f Ailes wat Bestuur en Redaktie van het blad betreft, sture men 21-23 Galgenbergstraat, Gent. Overname en vertaling der artikelen slechts toegelaten met vermelding van 't blad en ...

t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal...

't Sandbouwleven Orgaan der Landbouwaldeeling van 't Provinciaal Voedingskomileil van Oost-Vlaanderen. VERSCHIJNENDE IEDEREN DONDERDAG. Ailes wat Bestuur en Redaktie van het blad betreft, rture men 21-23 Galgenbergstraat, Gent. Overname en vertaling der artikelen slechts toegelaten met vermelding van t blad en den naarn des schrijvers. Allé ...

t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal...

De gemeenten hebben tôt 31 Oktober 1916 de vlasprul-lè'n (vlasafval) aan de Kommandantuur « afdeeling Landbouw » in het magazijn aan de voorhaven, Kelder I, af te leveren. De dag van aflevering is de' voorafgaande dag in het buréel der Kommandantuur aan te melden onder bij-voeging van een naamlijst van aile leveranciers en aangifte van de ...

t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal...

ls,e JAAR 11 MAART 1915 Nr 5 't Landbouwleven Orgaaa der Landbouwafdeeling van 't Provinciaal Voedingskomiteit van Oost-Vlaanderen. VERSCHIJNENDE IEDEREN DONDERDAG. Ailes wat Bestuur en Redactie van het blad betreft, sture men 21-23 Galgenbergstraat, Gent. Aile mededeelingen, berichten, annoncen, enz., raoeten ten laatste des dijnsdags, ingezonden ...

Der Landmann: landwirtschaftliche Wochenschrift herausgegeben unter...

Der Landmann Landwirtschaftliche Wochenschrift, herausgegeben unter Mitwirkung des Deutschen General-Gouvernements in Belgien. ' Nachdruck in belgîschen Zeitungen ist nur unter genauer Quellenangabe gestattet. ScKriftleîtung und Versand : -T oc Abtl. Vlltlér Kais. Zivilverwaltg^,Namùrer Strasse, 10 ]N r • O O Druch : Staatsdruckerei, ...

t Landbouwleven: orgaan der landbouwafdeling van 't provinciaal...

215 JAAR 23 NOVEMBER 1916 N' 47 't Landbouwleven Orpan der Landbouwaldeeling van 'l Provinciaa! Voediiigskomiieil van Oost-Ylaanderen. VERSGHIJNENDE IEDEREN BONBERBAG. Ailes wat Bestuur en Redaktie van het blad betreft, «ture men 21-23 Galgenbargstraat, Gent. Overnamé en vertaling dér artikelën slechts toegelaten met vermelding van t blad en ...

De landbouwer: weekblad voor landbouwers uitgegeven met de medewerking...

De Landbouwer Weekblad voor Landbouwers uitgegeven onder medewerking van het Duitsch Generaal Gouvernement in België. Opztelraad en verzending 1^r n KoiaorUDoitsch Bostuur, aîdeel. VII, Namenstraat, 10 * Drukheri) : Staatsdruikerij. Leuvensche wof, 40. ' Brussel, 22 Maart 1916. AANKONDIGINGEN : 30 oentiem de kleine regel. Jaarff3n£« Bijlagen, ...

De Vlaamsche boer: orgaan der landbouwcomicen Dixmude en Nieuwpoort

Z a t e rp a g 18 A p r i l HH 4. 2e Jaargang ■rctt'n^rrjtm'giictnv^aw^btmiba^gt—./a» • *.rMM NU M MER 16 DE VLAAMSCHE BOER Drukker~Uitgever : O. DEREEPERE-NEUT, Eessenstraat, 9, Dixmude A RTIKELS. Voor alleovergedrukteinzendingen vangelijk welke aard is de inzender ot de schrijver veranlwoordelijh Ondergeieekende ariikcls mogen ...

De boerin: orgaan der boerinnenkringen van Vlaamsch-België

De Boemn Maandschrift van den fèelgiscfym lioerinnenbonâ Jl! Aile briefwisseling betrekkelijk het blad moet gestuurd worden aan het adres: BELGISCHE BOERINNENBOND, IWinderbroedersstraat, 24 LEUVEN. * n -y. a r m w y a ^ i 6de JÂAR. Nr 2. FEBRUARI ...

De boer: weekblad van den Belgischen boerenbond

Vrijdag 20 December 1918 25,t# Jaarg. (1918-1919^ DE BOER Weersblad Dan Jrn BrTgisrten Boerrnbond De ledta der boerengilden betalen aan den BOERENBOND eene jaarlijksche bijdrage van 1 frani Aile brielwisseling wordt gezoudeii aan BOERENBOND (hier Je afdeeling- opgeveni LEUVEN BUBEELEN Minderbroedersstraat, 24, LEUVEN Adres voor telegram : ...

Le paysan: revue mensuelle du Boerenbond belge (Ligue des paysans)

Le Paysan REVUE MENSUELLE DE LA LIGUE DES PAYSANS Le I*ajsan parait chaque mois.—Il est envoyé gratuitement aux membres de la Ligue qui paient annuellement la cotisation de 1 fr. Le prix d'abonnement pour les personnes qui n'en sont pas membres est de 2 fr. par an, recouvrable par la poste ou payable par bon postal au siège du Boerenbond, rue ...

Pages