Votre recherche * a donné 3905 résultats

a-z index des titres
  • Antwerpen

Filtres

De waarheid: geïllustreerd maandelijksch tijdschrift der geloofsverdediging

Over Godsdienst. De Sint-Pieterspenning. De Paus krijgf jaarlijks van het katholieke vo!k. in vorm van Sinf-Pieterspenning een rond sommeke gelds. De laatste vijftig jaar, verzamelde mcn in België alleen en alleen in bijzondere gelegenheden, buiten de jaarlijk-lijksche inzamelingen gedaan door de katholieke biaden. de niet fe misprijzen som van ...

Het Vlaamsche nieuws

I Vnjd&g- 4 Juni 1915. Eerste Jaarg\ Nr, 141 £3EEST - Prijs : 5 Centiemen door geheel België Vlaamsche Nieuws Hat b<MVt îng,aî!cht en meest «verspref d N ieû wablad.. va « België. - Verschijnt 7 m&al per week M9wm.i.w1 Iih'wMJ. tKl ^5»<fiœ»araK3i3affle <sœ.r,:^:œs^^aû2Ew^^ fsNNM«54e ...

Het Vlaamsche nieuws

Lderdag 12 Aprt! 19x7. Derde Jaargang Nr. 202 Prijs : Cents? m voor geheeî België Het Vlaamsche Nieuws ¥ersefel|fil 7 xxiaal m de week î ^Ônnementsprijzen : ItfBfflaand ; 176 i,) nisând • * • ........ 5. Lmaand-- ' i0~" j léén ja8r " '• î8"~" j Rcdaktie, Bebeer en Aankondigingen : || ROODESTRAAT, 44 ANTWERPEN DF. ...

Het tooneel

Het Tooneel 2e Jaargang Nr 33 — 28 April 1917 Beheer en Redactie : Kerkstraat, 13, Antwerpen 10 Gentiem - — =— ; - Paljas in Anvers^-Palace Frans Van Dijck, Orkesileider. Koninklijke JVederlandscbe Schouwburg. HET SPEELPLJHS 19)6-1917. In het eerste nummer van den tweeden jaar-Sfang van «Het Tooneel» kwam, als hoofdartikel, het interview ...

De legerbode

den Dlnsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN beslemd ; iedere compagnie, escadron* of batterij ontvang-t tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. Een Hulde aan het Belgisch Leger Onder den titel L'Armée belge en campagne >— het Belgisch Leger te velde — publiceerde de Revue militaire ...

Het Vlaamsche nieuws

| Maandag S Januari 1917, Derde Jaargaug Mr. 8 Prijs ; O Ceotiem voor geheeî Beîgië Het Vlaamsche Nieuws Yerscmijot 7 ma al m de weelc IABONNEMENTSPRIJZEN : ;Vooi- éên maand 1,75 Voor 3 maand 5'— Voor 6 maand ••••« î0 — Voor één jaar 18~ Redaktie, Beheer en Aaakondigingen : R09DESTRAAT, 44 ANTWERP8H DE OPSTEl ;AAD : Raî ...

Het Vlaamsche nieuws

|70ndag 24 Febmari 1918, - 4de Jaargang, Nr 54 Priis 0 Centiem voor gehee! ^elgië «siœr ri.*-? 5rsr»3a«QaiE««se? i T--~I iiumubi .M- ,I.„ —— _ Het VIaamsehe Nieuws mr~ii Beheer en AankowHgingen : ■: 5T4AKOBMARKT, 73 ■ antwerpen . , .• . ■ ■ y.—^rrx^mrrz - -gOMaaaWft^jag ¥erscmjnt 7 maal in de week DE OPSTELRAAD: ...

Het beursblad: finantieel dagblad

27 9 0 28 8dî Jaargang, - Slr I 15 centiemen het numnsr Zafe^dag 4 Augustus 1917 Het Beursblad BUREKLEN: 55, Oude Koornmarkt, ANTWERPEN 37, Warmoesbergstraat, BRUSSEL Telefoon 2996 Telegrammkn : Pol«t-Cha nge-An vers Rekeningen : Hat. Bank - Post N' 6S0 Do opstelraad is niet ver»ritwoordelijk voor de opgenomen aaiikon<iigiiig#n versclii.) ...

Het Vlaamsche nieuws

aBÛNNEMENTSPRIJZEN : m éfa 1-75 eM 3 maand ; »#— : foor 0 10 ; fogg» j"a'' 8"~ ; ^ kladiten nopens onregelmatig- ] r* m de besteUing dea- postabonne- j fezih, UITSLUITEND te rich-het BESTELLEND POST-jf'RElX M niât aan het beheer van tel U"ld' Dinsdag 4 Juni 1918 4*® jaârg. Jfc. 150 Prijs 6 Ccntiem voor België Het Vlaamsche ...

De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor...

• Eenig officieel orgaan erkend door den Stadsbond en de aangeslotene Maatschappijen. A BON NEM ENTSPRIJS : FR 6.00 PER JAAR VOOR DE MAATSCHAPPUEN. . 5.00 PARTICULIEREN 8.00 H ET BUITENLAND. VOOR HOLLAND Fr. 6.00 Elk abonnement is tooraf btlaalbaar en eindigt op ij December van bel abonnementsjaar Afzonderlijke nummeis i5 centiemen OPSTELRAAD: ...

Het Vlaamsche nieuws

I )fiderdag 26 April 1917, Derde Jaargaûj Nr, 116 Prijs : © Centiem voor geheeî Belgiê Het Vlaamsche Nieuws Yerschfgnt 7 maal in de week ■ ^NNEMBNTSPRIJZEN t H..yn - {,ï* ■ tSmwnd *■—■ ■(.t!»»113 '# — H; lia j«*r '* 51" Redîktie; Beheer 9a AtnkondlginfM ! ROODESTRAAT, ii 4STWE8PSB RB OPSTF.MUADi «si VERHULST, Dr. Ang, ...

Het Vlaamsche nieuws

■\bon»EMENTSPRUZEN : ■ u. maand ,,7° W'f^ 5- ■fa" 10.— ■^f^î ;:;; .8- ■-r^en nopins onregeimatig ■ ' •„ A* besteilins dar postabonn#- 10 "* niXSLU ITEND te rich |m»nt#a list BKSTELLEND POST-■bURKEL m niet aan het bahaar va« Zocdag 30 Juni 1918 4ie Jaarg .Nr 176 OMTbi. M«*Wiml»Wl.W«IH»l»a>6M»'M»l Prijs B ...

Pages