Votre recherche * a donné 2239 résultats

a-z index des titres
  • Brussel

Filtres

Het Rood Kruis: officieel tijdschrift van het Rood Kruis van België

„Inter arma caritas" Het Rood Kruis Nr. 24. ♦ 2. Jahrg. ♦ 1916 Das Rote Kreuz La Croix Rouge Offizieile Zeitschrift des Belgischen Roten Kreuzes Officieel Tijdschrift van het Rood Kruis van België Uitgever — Herausgeber — Éditeur: Prof. Dr. Pannwitz. Bulletin officiel de la Croix Rouge de Belgique Redaktion: Dispensaire social Bd. ...

Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

loofdopstilier-Eigenair : JUX.ITJS HOSTE, BEUSBEL VIJFTIENDE JAAR Maandag: 20 April 1914 30, St-Pieterstraat, 30, Brussel ABONNEMENTEN: 1 jaar 6 maand* m. Belftt,vrachtvrijtr. 14,00 7,504,00 Nederland, » » 20,00 10,508,80 Anderelanden. > 32,00 16,008,00 Jen kan inschrijven op aiie postkantoren De intchrijvert voor een jaar (14 frank), keiben ...

De telegraaf: sportwereld

PinMHnppWPPVMHMIHHnRHnRHmHRm mnpniMM «TWEEDE JAARGAïTG. —- K . &*, EINSDÀG, 18 AUGUSTUS Î911r n Fransche Zegepraal in België De Franschen hebben slag geleverd te Dînant, en de Duitschers over de Maas gedreven Bet Ministerie van Oorlog geeft gerus [stellende tijdingen over het Belgisch leger Officiëele Mededeelingen : Het Belgisch Ie ...

De telegraaf: sportwereld

■HWVWWW :* • &4p: "'<■■' III ■ ■ XWEEDETtAARGAN'G. — N' sar. n Beekstraat, 3 BRUSSEL ~^^fc-*««a - — 5 CENT8EMEN f?£R NUMMËfil SPORTWERELD TKLEFHOON B 7061 A 4695 A 9076 ZATERDAG" 15 AUGUSTUS 1014. n 'iyt^*«g^t»*Vltft»»»»c ft Het Belgisch Oorlogsveld is kalm. De vijand bereidt zich tot een slag, « Gisteren ...

De telegraaf: sportwereld

DONDERDAG 13 AUGUSTUS 1914 .TWEEDE JAARGANG. — N. 301 g-i—«-"i■ ■■' Pe Oorl • ie ENE GROOTE VERAtöERING ROND TH ZOU DE OORLOG SOMS EB|E ANDERE WENDING NE1VSE e vijand bombardeer de forten van-fik == Beschieting der De Duitsciiers moeten achteikttrekken nabij Sint-Truiden. ittiMRpeti voort te zetten* HET OORLOGSPLAN DER ...

De telegraaf: sportwereld

.TWEEDE JAARGANG, N. 298. MAANDAG 10 AUGUSTU5 1011. ■ ,1 ..■-!,- S CENTBEMEN PER MUMÎVÎER —» TELEPHOON B 7061 A 4595 A 9076 Beekstraat, 3 BRUSSEL SPORTWERELD \ • ui i *5 ni' urn iHMiiMiimiiiniiirii' Eur eesche OorI • il ansche Les>er beh DEZE LAAT VERLIEZEN 30.000 MAN De stad Luik in handen der Dnilschers DOCH DE F AAN ONS Een ...

De telegraaf: sportwereld

DINSDAG U AUGUSTUS 1914, C2l £WF,i:r>F. T— Nr. 299. RUSLAND SCh De Toestand in ENKT DE VRIJHEID AAN POLEN België blijft onveranderd sedert Zondag ELZAS LOTHA Men verwacht in 't kort een groote veldslag, waaraan de vereenigde Fransch-Belgische troepen zullen deelnemen. De Duitschers worden overal na Gebeurtenissen wslh den dag :{ DE ...

Vlaamsche gazet van Brussel: dagblad voor Zuid- en Noord-Nederland

?oor Beigië 5 centiemen, vcor Hsdsrlaad 5 csat het nummer i VIJFTIENDE JAAR Dinsdag- 21 April 1914 30, St-Pieterstraat 30, Brosse! ABONNEMENTEN: 1 jaar 6 maand * m. BtlgiZ, vrachtvrij tr. 14,00 7,50 4,00 Nederland, » » 20,00 10,80 8,80 Andtrelandcn » 52,00 16,00 8,00 Men kan inschrijven op aile postkantonon Dt intchrtfvcri voor een ja*r ( 14 ...

Het nieuws van den dag

Derfigsfs Jsarpng Wr 1S2 2 centlemen per nummer Brussel. Ocnderdaq 13 Ajustas 1914 HET NIEUWS VAN DEN DAG I* BUREEL I AANKONDIGINGEN : ABONNEMENT'EN s BESTUUR EN OPSTEL : |""1 A fP> I 2\ n DER KLEINE AANKONDIGINGEN : Gevraagde en aangoboden plaatsen. Gewone, per kleine regel... 30 «. . . „„v o p ... O fraj,v „ . , . „ _ . la**? ...

De afrosser

ABONNEMËNTSPRIJS : 3 frank per jaar.— Prijs par nummer : 5 centiemen OPSTEL EN BEHEER: 1 6, Parochianenstraat, Brussel. Spreekdraad A 69 53 J Aankondigingen : Agence Belge de Publicité Générale, 16, Parochianenstraat, Brussel. Tél. A 6953. De Kaiser en de Belg zij zrullen liem nlet temmen... — Toe, braaf manneken, laat me eens door. Ge ...

Het nieuws van den dag

Derîîgste faargang NrfSS 2 côntiemen per nummëf Brusse!s Woensdag S Augustes 1914 HET NIEUWS VAN DEN DAG IABONNEMENTEN I Zes maaedeù • 4 franlc. 0 Peu ji.tR. 8 frank. Voor Helland ». 11 — ïoor de andero landen van het postverbond ». 2 0 — BESTUUR EN OPSTEL : Zandsiraat, 16, Brussel TELEFOON A 171 DAGBCAD Gesticht door Jan ...

Vlaamsch leven: zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekblad

Eerste Jaargang Nr 8 Beheer en Opstelraad : 13, PAKHUISLAAN, 13 =zr= Rrussel ABONNLiMENTSI'RIJS : Per Jaar . . Fr. 6.50 PRIJS : 1" CEX'I I EM EN VLAAMSCH LEVEN -Zelfstandig Vlaamsch-Geillustreerd Weekblad inhoud Oostenrijksche troepen bestijgen het Montene- grijnsch gebergte (plaat) 85 Hoe staat het met den Oorlog ? Beknopt over-zicht der ...

Pages