Votre recherche * a donné 3905 résultats

a-z index des titres
  • Antwerpen

Filtres

Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

Zondag 6 Februari 1916 5 OKHtNITIIEIMIElSr Tweede Jaargang ] Nr 12 QEILLUSTREERDE GEILLUSTREERDE ZONDAGSGAZET Bureel : HOPLAND3C), Antwerpen, Abonnement : 2.50 fr. het jaar IF'JLIMIIILjIIEIBIILi.A.JD Aaiikondigingeii : 4e bladz., den regel 0.30 Reklaam onder de Financieele aank. » 1.00 rubriek OVER ALLES d. reg.1.00 Begrafenisbericht 5.00 EDWARD ...

Het tooneel

Het Tooneel 2e Jaargani N' 50 - 25 Augustus 1917 Beheer en Redactie : Kerkstraat, 13, Antwerpen 10 Centiem Dit nummer van ZES bladzijden bevat de lijst der ingezonden tooneelwerken voor den Prijskamp van Tooneelletterkunde uitgeschreven door de firma Gust Janssens, oader patronaat van "HetTooneel,, alsookde voorwaarden van den nieuwen ...

Het Vlaamsche nieuws

Waandag 19 Juni 1916. Twéede jaarg S _ifi■ «wm Mtwi«w<r#r»«oBiira^iK^^ Nr 169 Frljs s é Centiemea door ereheel Bel&rië Het Vlaamsche Nieuws Het best mgelicht en meest verspreia I^ieuwsblaci van Beigiê. - v erscfetjnfc 7 maal per week [âBONNEMENTSPSIJZEK i JPw, aas>isa<i !.7S Pk « ams&fe» sa,— iJn S saaaw&e» ...

Het Vlaamsche nieuws

Bfoeflsdag 31 Mei iqiô» Tweede jaarg. Nr 151 Prijs: 6 Ceotie*rea door geheel Belgfië Het Vlaamsche Niéuws Het best insreHcht en meest versoreid Meuwsblad van Beigië, - ¥erschîint 7 ma&l per week IÂBONNEMENTSPRIJZEN : p« znaand ..... '."S Per < nuutadea ........ si.— Per 3 eusndïii i.— ?«r jstr îî.— •Ck ^*h"ir ...

De legerbode

den Dlnsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batlerij onïvang't tien'of vijftien. Fransche en Nederlandsche exemplaren. Oorlogslisten. In het begin van den oorlog stelden eenige oumoristen voor de paarden van het leger on-zichtbaar te maken door ze te verwen. De ...

Pages