Votre recherche * a donné 765 résultats

a-z index des titres
  • Londen

Filtres

De stem uit België

IRegistered at G.P.O. as a Newspaper. Vrijdag, 28 September, 1917. DE STEM UIT BELGIE. (1637) 3 I .Wat is dan toch «an pakje, wanneer men i Haarmee en daarmee alleen leven moet. Soms ben ik twee vo,^e niaanden geweest zonder iets te cmtv.angen. Ge joint oordeelen wat een miserie er toen in de schapraai was, waar de muizan dood lage-n. Toen we de ...

De stem uit België

Bureel : 21. RUSSELL SQUARE, LONDON, W.C. Téléphoné: Muséum 267. we Stem Abonnement : 2sh. voor 3 maanden. SubscripHon : 2sh. for 3 months. Voor de Vereenigde Staten : 50 cts. Voor Holland : 1 fl. Voor Prankr'jk : 2.50 fr. Voor de soldaten : lsh. ot 1.50 fr. 3<de Jaargang, Nr. 41* (Blz. 1519-1526.) Opiage : 11,100. VRIJDAG, JIJNI 29, 1917* ...

De stem uit België

Registered at the General Post Office as a Newspaper. Telephoon: Muséum 2 6 7. De Stem WT12 BladXm uit Belgie Bureel: 21, Russell Square, London, W.C. Abonnement: ls. 9d. voor drie maanden. Subscription : ls. 9d. for three months. I 2de Jaargang.- -Nr. 43. Oplage: 13,000. VRIJDAG, JULI 14, 1916. Abonnement voor de Vereenigde Staten, 40 cts. ; ...

De stem uit België

Abonnomtnt : 2/« thi 3 maandea. fabscrljfeiton t il* for 3 month». Voot d« Yer*«ntgd« Statan l Met». Yoor Rolland : l.M II. Yoor tPrankrljk: | ûf. Vw 4* mMatMt 1|« Bureel: 81, RUSSELL SQUARE, LONDON, W.C. VOOR god EN VADERLAND. Téléphona: Muaeum 267. 5de. Jaargang, Nr. 3. (Blz. 2107-2114.) Oplage: 10,000. VRIJDAG, ...

De stem uit België

Bureel : M, RUSSELL SQUARE, LONDON, W.C Téléphoné : Muséum 267. VOOR GOD EN VADERLAND. Abonnement : 2sh. v*or 3 maanden. Subscription : 2sh. for 3 months. Voor de Vereenlgde Staten : 50 cts. Voor Holland : 1 fl. Voor Frankrijk : 2.50 fr. Voor de soldaten : lsh. of 1.50 fr. —1 i mmiimiipii 'un i' h■■ ...

De dageraad: Belgisch weekblad, voorloopig te Londen

1Bte Jaargang Nr 18 1 PENNY Registered ai the G. P. U. as a Newspaper Zaterdag, 12 October 1918 DE DUGERAAD BELGISCH WEEKBLAD, VOORLOOPIG TE LONDEN AANKONOIGINQEN Per regel ... 1 sh. Groote volgens overeenkomst BEHEER EN OPSTELRAAD : 28, VICTORIA STREET, S.W.1 Telefoon : Victoria 7099 gABONNEMENTEN Een jaar . 6 sh. Buitenland 10 sh Zes maanden 3/6 ...

De stem uit België

LEcho de Belgique DE STEM UITBELGÏE Yoor God enVaderland. Dieu et Patrie. Administration 4>Rédaction (Bestuuren OpstelJ-43 T?alace Street,London.S.W. No. 1 VENDREDI (Vrijdag) SEPTEMBRE 25, 1914. Price ld. Our Object In order to mitigate in some small degree the terrible sorrows and trials wliich the Belgian Refugees are under-going, we hâve ...

De stem uit België

RerUtered at tbe General Post Office as a Newipap< Telephoon: Muséum 267. De Stem uit Belgie Bureel: 21, Russell Square, W.C. Abonnement : xs, 6d, voor drie œaanden. Subscription : is4 6d. for three months. 2de Jaargang.—Nr. 31. DONDERDAG, APRIL 20, 191( Abonnement TO»t de Vereenijde State», 40 î !>•.!/»/* 3 . reor Holland, 1 L; ...

De stem uit België

Bureel l 21, RUSSELL SQUARE, LONDON. W.C. Téléphoné» K'useum 267* Abonnement : lsh. 9d. voor 3 maanden. Subscription : lsh. 9d. for 3 months. Voor de Vereenigde Staten : 50 cts. Voor Holland : 1 fl. Voor Frankrijk : 2.25 fr. Voor de soldaten : lsh. of 1.50 fr. 3de Jaargang, Nr. 13. (Blz. 1227.1238.) VRIJDAG, 15 DECEMBER 1916. Registered at ...

Pages