Votre recherche * a donné 3905 résultats

a-z index des titres
  • Antwerpen

Filtres

De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor...

Eenig officieel orgaan erkend door den Stadsbond en de aangesiotene Maatscliappijen. ABON N EMENTSPRIJS : FB 6.00 per jaar voor de maatschappijen. . 5.00 PARTICULIEREN 8 00 het buitenland. VOOR HOLLAND FR. 6.00 Elk abonnement is vocraf betaalbaar en eindigt op 3) December van het abonnementsjaar Afzonderlijke nummers centiemen OPSTELRAAD: DE ...

Het Vlaamsche nieuws

1 ABONNEMENTSPRIJZEN : Voor één maand '-7B foor 3 maand — Voor 6 maand ». foor Één jaar Is- Redaklle, Beùeer en Aankondigingen : 44, ROODESTRAAT. 44 oo 1VTa« TnT^ _ ode Iaarir Nr *32-2 Priis 6 Cerîtiem voor Felerië HFT ALAAMSCHE NIEUWS A 4NKONDIGINGEN : Tweede blad, den regel 2.69 Derde id. id. I — Vierde id. id • -50 Doodsbericht ...

Het Vlaamsche nieuws

IABONNfiMENTSPRlJZEN : Voor één maand 1 76 \joor 3 maand B.uO Voor 6 maand 10.00 j Voor één jaar 1B 0U Aille klaehten nopens onreg«lm&tig-heden in de besteiling <Jer posta baimd. menteu zijn UITSLUITEND te rich-W1 aaa het BESTELLEND POST-gUBEEL an niet aan het beh«er ran h«t blad. VO£NS*AG 11 SEPTEMBER 1918 PRIJS 6 GENT1EM VOOR ...

Het Vlaamsche nieuws

lefisdag- 15 Maart 19x0. I weede jaarg, Nr 75 Prijs : 6 Centien eo door geheel België Het Vlaamsche Nieuws *? — - ■ — — • — —— ^ • «■•«««» «s* * * ««ssws-. ckm^" - « * m •^hmmbp^ Het best ingelicht en meest verspreid Nieuwsblad van Bdgië. » Verschijnt 7 maal per week ABONNEMENTSPRIJZEN: AFGEVAARDIGDEN VAN ...

De legerbode

DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit tolacl is VOOR DE SOI DATEN beslemd ; iedere compagnie, escadron of foatterij ontvangt tien Pransclie en tien Nederlandsche exemplaren. De Belgische Soldaat Op 'l eersle oog valt hij tegen. IL j bezit ùet de flinhe statigfieid van den Etigelschen oldant. hij bezit nid de ...

Het Vlaamsche nieuws

■ Donderdag 25 Januari 191% Derde Jaargang Ni% 25 '4bw^' Prijn : © Centiem wo@r geheel België Het Vlaamsche Nieuws Verschijnt; 7 maal in da week "Bt ABÔNNEMENTSPRIJZEN : Voor één S-76 Voor 8 maaud ®,— |A 34; Voor S maaud sli Voor één jaar iS~ = = Redaktie, Beheer on Asnkondigingen : ROODESTRAAT, 44 ANTWEKPEN DE OP8TEL5AAO ! Raf ...

De duivenvriend: orgaan der twee Antwerpsche bonden: weekblad voor...

33e Iaargang. Nummer 6 Antwerpen, 7 Februari 1914. DE DUIVEND VRIEND Eenig offieieel orgaan erkend door den Stadsbond en de aangeslotene Maatschappijen. , I ï <-7 ABON N EM ENTSPRIJS : fr 6.00 per jaar voor de maatschappijen. . 5.00 particulieren .. 8.00 HET BUITENLAND. voor holland fr. 6.00 Elk abonnement is vooraf betaalbaar en eindigt op 3j ...

Lux

27^ 028 N° 8 Antwerpen,*r9 ^ Januari 1914 15 Centiemen Eerste Jaargang. — Première Année ABONNEMENTSPRIJS : 3 fr. perjaar PRIX D'ABONNEMENTS : 3 fr. par an Verschijnt elken Vrijdag. — Paraît le Vendredi. Et zal verslag gegeven worden over de werken waarvan ons een exemplaar toegezonden wordt. Il sera rendu compte de tout ouvrage dont un ...

De legerbode

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BEI.GISCHE SOT.DATEN besl.emd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvang't Lien of vijflien Fransche en Nederlandsche exempiaren. TE NIEUWPOORT Een W tideling door de Puinen onder bct B.iixtb rdement. Onherstelbare Ramp. Ter itichtin» van de Neutralen en van het toekomstig ...

Antwerpen boven: orgaan der Groeningerwachten van Antwerpen en omstreken

3de jaargang, Nummer 21. Prijs : 5 Centiemen. Maart-nummer 1916 (A) ANTWERPEN BOVEN VERSCHIJNT OM DE VEERTIEN DAGEN Orgaan der GROENINGERWACHTEN j Men zegt dat 't Vlaamsch te niet zal gaan.... | 't En zal ! Ailes voor van Antwerpen en Omstreken Vlaanderen Geen rijker kroon Dan eigen schoon. détruira peu à peu l'élément germanique en ...

Het Vlaamsche nieuws

Donderdag x iugî stus 1918 4de Jaarg. JNr 206 mvi»'. - « v. >/ax\ma-fwvw>»i.r--:-o»«awKi|innjiii*in » iuh w-wnwwweewwmiwwpweimwwiwwwwfweem** Prija <8 Geatiem voor Beijriê I^KflUIlKKfiPRIKZlI* jf#s «,«•** - « Lrj«w*iwi ••- Iroor»®^4 ;;- ;foor«fa3*« "— , kl*chtMi aopeus onrejolmitij-in de be»teiling der ...

Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

Zondag 30 Januari 1916 5 CENTIEMES Tweede Jaarganj <• Nr 11 n PII I ÏTQTDPPDnF ZONDAGSGZET Bureel : HOPLA/ND 30, Antwerpen, Abonnement : 2.50 fr. het jaar TP A "1VT TT.T-RBIjAD T ' Aankondigingen : 4« bladz., den regel 0.30 Reklaam onder de Financieele aank. » 1.00 rubriek OVER ALLES d. reg. 1.0' Begrafenisbericht 5.00 Dit nummer ...

Pages