Votre recherche * a donné 40 résultats

a-z index des titres
  • Ons Limburg

Filtres

Série ou titre

Ons Limburg

Nummer 2 en 3. Maand .Juli en Augustus 1916. Ons Limburg Nieuwsblad uilgcgcvcn door den ce Kring der Limburgers ». ^ REDACTIE : 18, RUE JULES LEGESNE, LE HAVRE. EEN Woordje Vooraf. Ilel eerste nummer van « Ons Limburg» heefl een bijval gehad die al onze verwachtingen overtroffen heeft. Van aile kanten zijn ons loelredingen taegekomen ; ...

Ons Limburg

Nommer Ons Limburrg Mrojni/cKI a A Hsîcfocrmfon /!aaï> /l/>n a ICrincf Ae>r> I .imniirtï^rc v* 11 T7 T"\ A rI^ T I? -I o 15 T T 17 T TT T T7 C7 T P r< D C \T T7 T 17 1T \ A 7 15 17 Bericht. De maandelijksche vergadering va tien Limburgschen Kring zal plaals lie! ben op Zondag, 21 Sept, om 17 1/2 u in ons lokaal : « Café ...

Ons Limburg

Nummer 5. Maand October 1916. Ons Limburg NîeuwsMad oilgegeven door den ce Kring der Lîmfeiirgera ». REDACTIE: 18, RUE JULES LECESNE, LE HAVRE. BERICHT De maandelijksche vergadering van onzen Kring zal plaats hebben opZondag 5d0 November om 3 uren ncimiddag, in ons gewoon lokaal : Café Guillaume Tell i,ste verdieping. Boulevard de Strasbourg, ...

Ons Limburg

Nu m mer 6. Maand Novembcr 1916. Ons Limburg Niëuwsblad uitgegeven door . den ce Kring der Limburgers ». REDACTIE: 18, RUE JULES LECESNE, LE HAVRE. BERICHT De maandelijksehe vergadering van onzen Kring zal plaats hebben op Zon-dag 3 December 1916 te 17 uren 's na-middags, in ons Jôkaal : Grande Taverne, lstc verdieping, Rue Ed. Larue. 14, ...

Ons Limburg

Nummer 7. Maand Decembcr 1916. Ons Limburg Nieuwsblad ullgegeven door à.en. ce Kring der Lîmborgers »9 REDACTIE: 18, RUE JULES LECESNE, LE HAVRE. Zalig 'Nieuwjaar ! ; « Ons Limburg » wcnsebt aan al zijn Lezers cen zalig on gelukkig nieuwjaar! IIcl hoopt vurig dat deze winter de iaalslc zal zijn welken onze ^ dappere soldaten in de ...

Ons Limburg

Nummer 8. Maand Januari 1917, Ons Limburg Nieuw&Lïad uifgegeven door den ce Kring der Limburgers ». REDACTIE: 18, RUE JULES LECESNE, LE HAVRE. Bericht Ter gelegenheid van het nieuwe jaar, zijn er ons meer dan lionderd brieven met heilwensçhen toegekomen. Deze blijken van toegenegenheid hebben ons zeer getrofferi en znllen ons een spoorslag ...

Ons Limburg

Nummer 9. Maand Fèbruari 1917. Ons Limburg Mîeuwsblad uilgegeven door den ce Kring der Lîmburgers ». REDACTIE: 18, RUE JULES LECESNE, LE HAVRE. Mededeelingen De laatste vergadering van onzen Kring, welke op t Fèbruari plaals had, werd druk hijgewoond. De lieer advo-kaat Braekers van Peér hield er een zeer boeiende voordracht. Na eer'st het ...

Ons Limburg

Nuinmer 10. Maand Maart 1917. Ons Limburg Nienwsbiad uitgegeven door den ce I\ring der Limburgers ». REDACTIE: 18, RUE JULES LECESNE, LE HAVRE. Wijverzoeken de blaadjes, welke nieuws uit « Ons Limbttrg » over-nemen, zoo goed le zijn de bran klkenmale le vcrihelden. Nous prions les journaux, qui reprennent des nouvelles de «. Ons Linîburg », ...

Ons Limburg

M 0 E D G E I) U L I) V E R T R 0 U W EN — en K 0 P B 0 V E N liieuvosblad uiige geven door den « Kring der Limburgers » REDACTIE: 18, RUE JULES LECESNE, LE HAVRE. Ons eerste Verjaringsfeest. Op Zondag 3 juni vierde de « Ivring der Limburgers » zijn eerste verjaringsfeest. Meer dan 200 Limburgers waren om 4 uren in het kdifieluiis « La ...

Ons Limburg

Nummer 11. Maand April 1917. Ons Limburg Nieuwsblad uitgegeven door den ce Kripg der Limburgers ». ^ REDACTIE: 18, RUE JULES LECESNE, LE HAVRE. IWIWMrrTTnBTTr,~,M,MMM-TMt*i--'»^i^^M!i-tw^w|ilHB I ■ ■ ni M il i ■■■■■iiiiMiiiii ■■■iiniMm n ■■■ii.iw t. — ■... , , - .. ^ Mededeeling en I)e maandeli jksche vergadering ...

Ons Limburg

Nu m mer 11. Maand April 1917. Ons Limburg Mieuwsblad nilgegeven door den ce Kring der Lirriburgers ». REDACTIE: 18, RUE JULES LECESNE, LE HAVRE. Mededeelingen De maandelijksciie vergaderîng van ■ onzen Kring zal plaats hebben op Zon-dag, 6 Mèi 1917, te. 1 are's namiddags, in ons gewoon lokaal Grande Taverne, éerste verdieping, rue Edouard ...

Ons Limburg

Nummer 12. Maaml M^pi)17. Ons Limburag Nieuwsbïad uitgegeven ' door den ce Kring der Limburgers ». REDACTIE: 18, RUE JULES LECESNE, LE HAVRE. / Mededeelingen. Op tle vergadering van (> Moi hield de Eerw. H. Kanunnik Jos. Schoenaers van I Ielchleren ecn voordracht over dé reis Rio-de-Jatieiro (Brazilië) naar Pa-rijs welke hij in. Dccember ...

Pages