Votre recherche * a donné 51 résultats

a-z index des titres
  • Oorlogspers|Katholieke pers

Filtres

Sujet

Des tanks au front !

La Première Guerre mondiale dégénéra rapidement en un conflit de tranchées dont les lignes de front bougeaient à peine. Toutes les parties belligérantes se mirent dès lors ardemment à chercher des façons de sortir de l'impasse. Les Français et les Britanniques eurent chacun de leur côté une idée similaire : des véhicules ...

Wilson et la politique de neutralité

La nouvelle de l'invasion allemande de la Belgique ne laissa pas les Américains indifférents. Dès 1914, ils organisèrent des campagnes de grande envergure pour fournir de la nourriture et des vêtements à la « pauvre petite Belgique ». Mais une participation effective à la guerre n'était à ce moment-là pas à ...

Wilson en de neutraliteitspolitiek

Het nieuws van de Duitse inval in België liet de Amerikanen niet onbewogen. Al in 1914 organiseerden ze grootscheepse campagnes om ‘poor little Belgium’ van voedsel en kleding te voorzien. Maar een effectieve deelname aan de oorlog was op dat moment niet aan de orde. President Woodrow Wilson was pas anderhalf jaar aan de macht en ...

Wilson and the Politics of Neutrality

The news of the German invasion of Belgium did not leave Americans indifferent. As early as 1914, they organised large-scale campaigns to provide ‘poor little Belgium’ with food and clothes. Actual participation in the war, however, was not on the cards yet. Having been in office for only a year and a half, President Woodrow Wilson ...

Wilson und die Neutralitätspolitik

Die Nachricht vom deutschen Einmarsch in Belgien ließ die Amerikaner nicht ungerührt. Schon 1914 organisierten sie großangelegte Kampagnen, um „poor little Belgium“ mit Nahrung und Kleidung zu versehen. Eine eigene Kriegsbeteiligung dagegen stand zu diesem Zeitpunkt nicht zur Diskussion. Präsident Woodrow Wilson war erst anderthalb ...

Panzer an der Front!

Der Erste Weltkrieg versandete schnell in einem Grabenkonflikt mit fast völlig festgefahrenen Frontlinien. Alle kriegsführenden Parteien machten sich darum eifrig auf die Suche nach Auswegen aus dieser Sackgasse. Die Franzosen und Briten kamen unabhängig voneinander auf eine gleichartige Idee: motorisierte und gepanzerte Fahrzeuge, bewaffnet ...

Tanks at the Front!

The First World War quickly got bogged down in a trench war whose front lines barely moved, and which had all warring parties frantically searching for ways to break the stalemate. Independently of each other, the French and British hit on the same idea: motorised, armoured vehicles armed with machine guns and cannons. Such 'tanks', as the ...

Het volk: christen werkmansblad

^jf-en-Irâligste Jaar. — N. 51 Gûisfiiessf — Molsgszla — EipïMOM Zondag, 21 Februari 1918 r— Aile bricfwisselingen vracht-trrij te zenden aan Aug. Van [seghem, uitgever voor de naaml. maatsch. « Drukkerij Het Volk», Meersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor West-Vlaanderen: Gaston Bossuyt, Gilde der Am* bachten Kortrjjk. Telefoon 523. ...

Het volk: christen werkmansblad

ZeYen en Twinligste Jaar. / H. 277 GoMîensî — Huispzin — Elgeudom Zosdag, 25, en laaadag, 26 November 1917 Aile brieXwissclÎDgcn vracht» *rij te Ben den aan Aug. Van Iseghem, uitgever voor de naaml. maalech. « Di'ukkerij Het Yolk», Heersteeg, n° 16, Gent. Bureel voor Wesfc-Vlfui.nde.renJ Gaston Bossuyt, Reeollefcten» •traat, 14, ...

Het volk: christen werkmansblad

Aile brïefwÎÉSelingen vracM. rrï te senden a an Aug. Van leeghem, nitgever voor de n&aml. Biaatsch. «Drukkerjj Het Volt»# lîecrsteeg, n* 16, Gent. ÎSurcel voor Wcst-Vlaanderen» Bw0n Bossuyt, Eeeolletten» •fec*at,I4, XCortrijk. HET VOLK M«n sohrljtt In » Opalle postkantoi'âhaan lOfr. per jaar. Zes maanden fr. S.OOt Drie maanden ...

Het volk: christen werkmansblad

Aile 6 ri p f wiseelingeii vraehf rrij te een den aan Aug. Tan ÏEeghem,ui(gcver voor denaaml scaetEcli. « Drukkc rij Het Volk», Meersteeg, n° 18, Gent. Bureel voor West-Vlaandereni Gaston Bossuyt. Recolletten* çtraat, lé, Kortrijk. M ■ H ■ M I m# I II m |nk l|p* «Jf ' ' V, f» ; - v 3 Mîti siM]Tî ïn ♦ Opnllr- posik.Trîoivnsan ...

Het volk: christen werkmansblad

Afle brfefw'eseîingen vracht. *r*f te Benden âan Aug. V#n fcegbem, uitgeyer TOor de naftml. «aa*tecL. «Brukkerjj Het Vofk», l%rsteeg, n* 16, Ge&t. Kureel voor West-VJaan deren » fiastôn Bossuyt, Reeôlîetten-ttf&àt.U. Korfriîk. I HET VOLK Mon schrljtt la t Opalle postkantorenaan I0fr< per jaar. Zes maanden fr. 5.00» Drie ...

Pages