Votre recherche * a donné 151 résultats

a-z index des titres
  • Averbode

Filtres

Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

Vœr dekalbolieke^^^^^vIaaiDsàejeugd PRAATJES VAN Ï1EEROOM. Een slakkenhuisje. * l wandelend door veld en bosch, zult /\ ge al wel meer dan ééns de ledige L X. schelp van een huisjesslak of wijn-gaardslak gevonden hebben. En dan hebt gij ze misschien met den voet te pletter getrapt of verachtelijk voortgeschopt. Wat heeft men immers ...

Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

vbor dekatbdielè^^^^^^laaiDsèeJeugi PRAATJES VAN HEEROOM. Onze kruistocht. Zeg eens, lieve kinderen, weten jullie nog, waarover Heeroom's laatste praatje ging ? Ja, de titel hierboven herinnert u eraan, nietwaar ? Ik heb u toen in 't kort ver-teld van die khapen, die vroegertijds, even-als de ridders en krijgslieden, ook naar het H. Land vvilden ...

Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

PRAATJES VAN HEEROOM. Moeder. Er was eens een bisschop, en die was op vormreis door zijn bisdom. In een klein dorpje nu vond hij de jeugd danig goed onderricht in den cate-chismus. Hij sprak er met de minzaamste woorden zijn voldoening over uit en zei ten slotte, dat hij de kinderen, om ze te beloonen, een kort, maar schoon gebedje tôt O. L. ...

Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

I dat hij, de zoon van een Aztekenhoofdman, aan de luimen van twee knapen moest gehoorzamen, die jonger waren dan hij. Als pater Diego hem vriendelijk had toege-sproken, dan voelde hij zich weliswaar weer opgewekt en vormde de beste voorne-mens5 maar steeds opnieuw maakte de zwaarmoedigheid zich van hem meester, en zijn zuster zoowel als de pater ...

La semaine d'Averbode

\ ». riuMÉRo 111 Famille ê^TTr^ \ i nrviTHTm irrtirmA n i . . £„ t t:n ti u „ 11 „ i „ js„ -> n r» ~n ^ 21 \ \ -~w v ^s&r w V vvw — •—" "W^JVVV r ABONNEMENTS : BnliivA I <:• ?SI n°''a°t^Van,'r- » Averbode, 15 Mars 1914. Secondons Sa jeunesse ! W • , •. ...;•:. |h" bien ! père Grégoire, vous ^ ...

La semaine d'Averbode

8e flNNÉE N^ R0 25 ravi semaine iminverdode 1J\. Dieu Pa trie ABONNEMENTS ; Belgique | - £ Jg;| î™»ia"£- î& ^ Averbode, 21 Juin 1914. Réunion-Congrès du 26 mai. vonxerence ae m. w. reraieus Révérendissime Prélat, révérends Pères, Mesdames, Messieurs. (. m'arrive une singulière aven-ture. On a bien voulu m'inviter a à vous ...

La semaine d'Averbode

montre plus étonnant dans les petites plantas, parce que cette vie nouvelle sort d'une faible semence. Pour les humains, au nouvel an, se présente une nouvelle vie physique, intellectuelle, morale. C'est par années que se comptent les diverses étapes de la vie humaine : ceux qui sont anciens aujourd'hui, furent dans l'âge mûr, ...

Averbode's weekblad

Droevige voorbeelden '*rrr^rr*y, menigmaal wezen we op den geweldigen invloed der pers, die, naar het woord van den jood Crémieux, mX§)v) heden ten dage « ailes » is, — oneindig méér dan Kiy geld en vernuft. | Iedereen i m mers ondergaat op den duur den in-^ j vloed van zijn blad, van zijn lezing. Niet alleen de gewone man des volks ; maar ...

Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

3" JAARfjANG Biilasrî aan «Avarbode's Weskblad » 16 Augustus NUMMER 33 PRAATJES VAN HEEROOM. * JLV nn 1 1 "1 Brandgevaar. t t y eeral vertelt het nieuwsblad van-\/\/ daag van een ontzettendeu brand, w « en weeral lees ik : « Kinderen heb-ben door hun lichtzinnig spel de ramj veroorzaakt. » Och ja, hoe vaak hebben wc dat al ge lezen ! ...

Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

PRAATJES VAN HEEROOM. Arbeid is geen schande. Dezer dagen las ik in een Duitsch blad een eigenaardig berichtje, en dade-lijk dacht ik bij mij-zelf : Dat moet ik eens aan mijn ionge vrienden van 't Blaadje vertellen. Hier hebt ge 't dan : In Baden leeft een groothertogin, met name Louisa. Zij is al y5 jaar oud. En ondanks dien hoogen leeftijd ...

Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

3e J^ARGANG Bîjlage a an «Averbode's WeekMad» 17 Meî NUMMER 20 PRAATJES VAN HEEROOM. « Komnginnetje ». — IV. / O 1 _ i \ .j Eindelijk brak voor Treesje de tijc aan, waarop zij zich tôt liaar eerstc heilige Communie moclit voorbe-reiden. Zij was nu ongeveer tien jaar ge worden, en toentertijd hadaen de kinderer nog het geluk niet, zeer ...

Het Sint Herman-Jozefsblaadje voor de katholieke Vlaamsche jeugd

fAAunAisjjr; Bfjiage aan « Averboiïe's Weekblad» 25 Januarà NOMMER 4 Praatjes van Heeroom. Nieuwsgieri^heid. — !. *k T TT Tas eigenlijk van plan geweest, w w 3u^e vandaag eens een preekje te houden over de « kurieuze neusjes », maar 't ma g niet elke week een preekje zijn, hé ? En daarom verteîikjul-lie liever eens een heel raar ...

Pages