Votre recherche * a donné 1442 résultats

a-z index des titres
  • Calais

Filtres

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

ÛERDÉ JAAR£Aîfê - Nummer 74? FfH» ? § zmîfamm YRIJDAG 1 JCNI 1917 ONS VADERLAND s â. TRWP8RE Belgisch dagblad verschiineode al de dagen. dei week R1IMT11 ? J. BACekjBLAm •s. W if* AI ft lit •nBBigK.K «s-HTSFRUZiï-IJ » Per maaiMS a £a*si»« i.SO Pnwkp'il «.00 Et^mMWtaatf S.Of P*r ipiiKAitei* OC * S.SC » ®.B( Stësss ewïsfSiwe- ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

Vijfde Jaargang - Nuinmsr 1512 Prijs : iO ce;. nem -'^■gCTPKSgaa VrJjdag 22 Augustus 1918 h m. ■ —.Lu i lÉnr ONS VADERLAND Tolk van h et Vlaamsche Front " Ons Vaderland " was en blijft het blad onzer Vlaamsche (80 °/0) IJzerjongens. H et t8ld9 verscheideno tienduizenden lezers op het front. Aan den IJzer ontving " O. V. " ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

perde jaargang — Nmanicr 932 Prfcls: 9 Dinsdafl 11 Dcccwber 191? ONS VADERLAND Administrai!» i A. TEMPERE Drukkor-Ultgevor, 17, ru» de Vie, CALAI! Belgisch dagblad verschijnende op al de dagen der week Radactu i J. BAECKELANDT 17, ruo Nlortat, CALAIS ABONNEMKNTEN Per maand Belgie 1>50 Fi-ankrijk Ï.(M) Rngreland-HoUaiid 3.0" fer ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

Mummer 970 Zondag 20 Januari Î918 ONS VADERLAND Aiimlslstrstlsi A. TE83PERS prukksr-WHgfflvsr, 17, rus à» Vie, CALAIS Belgisch dagbîad versehijneiaide o'p si de dagen der week Rsfiaetïa"! «J. E6ECKELAKE' i 7, rua K3ori*t, 8AL.&5SJ ABOWNKIMnEJÎÎTEW »er niooaii BcSgrîe 4."5 Fratskrlji %.S5 9Sn£e]&raiï°HollMKl 3.59 Per ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

STICHTERS : 1. Baeckslandt en A. Tempera su*-.. «s*3 — *+zs3br~- ' ~^-eesB5bSX3P V^Ç>C^ | Bolgisch dagblad YerschïjacBjie, op al de dagea der week Opstel en Beheer : J. BAECKELAN3T 17, rue Ktarlet, CALAIS Asonss sassKTii:^ fer amand Beigie KA B'rcmâcH'îJfe î3.ys .. , aadî^S® Pcr Moiectei* «s &>00 s»- ®.S4i- & t£.*f ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

ONS VADERLAND Admettrait* I Ak tsmpkrk BôUnBCb (lâgMâd fftfSCJ]'î'jïlftR.da_f \ cJ§^6B dôf %êc'• t I J. ^EKKELIkHO-f Qr«î*tit»r-U)t9*vM-f i î, ru» de Vis, OAkAIH w 0 <? ■ ' ^ tT, fu* Martnl, OALAli . ■--.^;r^«aBra«re.j^:Ksscc^aBEgKœr*;-..5Cj*^:MM*«^^ IJ i H 11 iiri^rowjaegjfcj» i. ,"'. ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

♦ Belgisch dagbkd verschijnende op al de dagen der week * : " f"c ABOWNSMuasrsrpsw Por ojaauii Bcïgle i."*5 PranfcrtjbS.25 Bn^elaitd>Bollmd 3<50 Pei* trlxtMSitfbc&Jt* *î< &.©HS '■*■ 0.Ë.0 & h0»00 aSen rc-Sss-tJve i « On» Vadcirlaiid » fi5?» rue «Se V5«, CsiSseîis | Kgcht émr9 vrij en vramk wmr ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

RUSLAND De kranten van 14 dezer kondigcn aan dat Petrograd zonder brood is. Het Amerikaansch ministerievangeld-wezen seint op 11 dezer : aan Rusland Averd offîcieel bekend, dat de eerste stor-tingvanll4 millioen dollars, op voor-beurende leening van 325 millioen dollars aan het voorloopige goevernement toegestemd, nietzal toegezonden worden ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

ONS VADERLAND mjr l m \ L|nlstrfttl$ i A. TEMPERE Belgisch dagbkd vercehijneitde ml de dagem der week Rotisctfo i J. BAECKELANDT IS 7, ru* ISartit, OAI.A98 ABONNENIENTSPRIiIZEN l nKnd: Beigie I.SO . «PrankHjk Si.OO Engaland-Holland 3.00 Etutter » 4.QO » 6.50 » 8.50 Btn »ct(r!iv« i « (5»t V»«Serfand » 17, rue d* Vie, Calai* Ecchl door, ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

Ëi«t>lik^i>'lli^evel> : A. TIRPtRE'KIIYLE B»feterkkt*«n, se. ai PANNE <Bol»io> Vmp FriicitHik i il, ru* M* Ifift CALJU8 OPSTEL 1 M. BAECRELAKDT, pu* ttortat, 17, CALAIS. RECHT DOOR, VRIJ , EN VRANK * -»■ *• ♦ VOOR GOD EN VOLK EN LAND ! !JtBOftN£aENTEN ieig^ FfnnSsï'jjk Engeland en HaDand 1.50 p. pe«* swa«sn8 I.SD pcr ...

Ons vaderland: tolk van het Vlaamsche front

ONS VADERLAND Iin, , • 1 -1 1 -e t 1 •« j 1 J J J V epsieî ea Beheer : J. B&ECKEL&NBT tHTEBS : J. Basckelandt an A. Tempera =#= belglSCfa. dâgbl&£i VeFSCmjB6M8 Op El (16 <lâg8Sl Û&T W86E 17, rue Mortel, CALAIS £ ~ " ; ~ 3 i /' BS»ACT28IITW«kKWt 5^!^* TR MN9IN «UB MORTBT 4 7 EN *WB «WArtTI^UY 9» ,***<« ...

Pages