Votre recherche * a donné 231 résultats

a-z index des titres
  • Göttingen

Filtres

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

vt— is\rt Weekbladje voor de vlaamschspi'ekende krijgsgevangenen. 28® Juïi 1917 ai o r^»CL \//~\o IML-O LJEZ V WO . . . Volgens een bericht uit Kopenhagen zou C Huysmans te Stockholm verklaard hebben, da hij weet, dat de Belgische Regeering de invoerinj van de kultureele zelfstandigheid van Ylaanderei voorbereidt en dat hij precies om die ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL VI AANIH-.IO.N i,S tTnTTiTT ,* i'-î ~|TTI 11 KKmiKCTE Nr. 146. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. Alten-Grabow, Gôttingen, Giistrow, Miinster, Soltau, enz. 25 Mei 1918. EEN INTERVIEW Gedurende de enkele dagen, die de heer Luitenant Van Rosseni en de steller dezes, in 't Munsterkamp hebben doorgebracht in April ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

- 286 — ' Wie zijn egoïsme het behendigst weet aan den dag te leggen, komt het verst in het maatschappe-lijk leven. Zie, waarde lezer, buiten uw kamp naar de tragische wereldfeiten die zich ontrollen, en zeg me of dat het gevolg is van liefde of eigenbelang ? Geen mensch twijfelt in het beant-woorden dezer eenvoudige vraag. Bepalen we ons ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

Nr. 74. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. j 11? November 1916 Shakespeare en de Oorlog-. William Shakespeare, de man met den held-haftigen naam en de heroïsche aderen, die het tafereel van den oorlog in zoo menigvuldige en diepgeestige vormen heeft afgeschilderd, heeft nochtans nooit zelf het schrikwekkende of het geweldige ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL. I Nr' ,8' | Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. 30? Juni 1915. IJan Hus Het concilie van Constanz (1414-18) dat over het westerlyk Schisma besliste en den waren paus aanduidde, heeft ook nog een byzondere wichtig-heid wegens de veroordeeling van Johannes Hus. Deze Hus, een Bo-hemer, geboren in het jaar 1373, reeds een ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL. Nr. 20. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. 14? Juli 1915. De Gedachte: Vaderland. Er komen tyden op in de geschiedenis der menschheid, waarop de gedachte van het vaderland dreigt te verflauwen in den geest en in het harte ; rampzalige tyden, want die gedachte is niet meer onontbeerlyk aan de zedelyke ontwik-keling van ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL Nr. 25. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenen. 18? Augustl915 Ons Streven. Deze week kunnen wy dus hei verschynen van het 25ste nummer van „Onze Taal" begroeten. Wy hebben steeds met onze kortgevleugelde en eenvoudige gedachten getracht onze vlaamsche medegevangenen dienstig te zyn ; uit oprecht ge-voelde overtuiging ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL avTn^mriTïï^ KNOUTTfiKNÎgSûi Nt. 134 Weekbiadje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen 23 Februari 1918 VORDERINGEN Ceterum censeo... Zoo dikwerf herhaaide Cato de Oude voôr den Benaat te Rome zijn tragische vordering : "Ceterum censeo... Daarenboven ben ik van meening dat warthago rnoet vernield worden." Want Karthago ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL Nr. 123 Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. 17? November 1917 HET VLAAMSCHE VOLK i. Ons volk in volkenkundig opzicht. Yoôr onze tijdrekening, zoover de geschied-schrijvers reiken kunnen, was ons land bewoond door de Kelten. Omstreeks de IIde eeuw vôor Christus kwamen de Germanen, die uit West-Azië afstamden, in onze ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL ■ Nr. 82. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen. 6? Januari 1917 Beulemans en Uylenspiegel. Aan den koenen en wijzen strijder Dr. A. Borms opgedragen. De Vlamingen, met al Iran verscheidenheid in handel en wandel, in schijn en zijn, wil ik nu gaarne terugbrengen tôt deze twee beroemde letterkundige wezens : Beulemans ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL. Nr. 57. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krijgsgevangenen 3? Heï 1916 Zij die helpen.. Met uitgestoken hand gaan zij rond; kijken met klare wijde oogen om zich heen ; neigen naar aile smarten zorgvol neder; hopen tegen aile hope in; van zelfzucht vrij, draaien zij het hoofd niet om als ze langs verlompte menschen voorbij wandelen. ...

Onze taal: weekbladje voor de Vlaamschsprekende krijgsgevangenen

ONZE TAAL. Nr. 21. Weekbladje voor de vlaamschsprekende krygsgevangenei 21? Juli 1915 De Gedachte : Vaderland. (Vervolg.) Zoo er, spyts de inspanning die er zoo onaf-scheidelyk van is, een diepe zefvoldoening ligt in elk ernstig gedachtenwerk, by den staatsman, die gcnoegzaam doordrongen is van vaderlandsliefde, wordt die zelfvoldoening vooral ...

Pages