Votre recherche * a donné 194 résultats

a-z index des titres
  • Haarlem

Filtres

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

V 2sŒ ' I • OlTGAVE. N-V-PgUK.KLiiLU» »"i>E.3PAflg.NESTflD"-riA&5AOi-AAH f£>. HflflRLLM- | — DE HOOGEERW. HEER TH. J. A. BOSMAN, kanunnik van het Kathedraal kapittel van het bisdom van Haarlem, is bcnoemd tôt deken van Amsterdam. 14 JULI SISTE JAARGANG No. ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

1 • UlTGAVE. N'V/'DROKK.LRIJ ••• -DE.3PAflfc<SE.5TAD - ttASSAULAArt ±9. H AARLELf^TH "m. TT —^ ^ ^^BjPWBP i^PV^j i j de veront\yaaRpiging-\vekkende vernieling \ an zf.vkn nedereandsche sciiei'kn ni j de sciley-eilanden. Wij brengen hier in beekl boven de Zaandijk, beneden de Noorderdijk, beide van de Holland- \mcril*a-lijn Boven ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

• UlTGAVE. N-V-PgUKKLRM • • • .DEL«SPARR.NE.STAD• • • <HA55AULAArt f 9. HftflRLE-M • | DE ZOO UITSTEKEND GESLAAGDE LEGERDAG TE LEEUWARDEN: boven een zeer intéressante foto van de uitwerking der handgranaten. Zie ook de stalen helmen. In het midden de motortiets met mitrailleurs erop. Onder- aan de stafmuziek per rijwiel. Men ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

-^ JUL1 1914 — 48c JAARGANG " -~- No. 42 OVERSTE THOMSON'S U1TVAART TE AMSTERDAM: Een drietal mooie kicken van deze indrukwekkende gebeurtenis. Boven links de familie van den overledene in het rouwpaviljoen gedurende de plechtigheid: van links kapitein Thomson met diens echtgenoote, mevrouw de wed. Thomson en haar dochtertje; rechts: de kist ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

MOEDER WILLIBRORDA viert heden als Overste van het geneeskundig gesticht „Coudewater" te Rosmalen, haar zilveren jubilé. Aan haar viel bij die gelegenheid de hooge onderscheiding ten deel, door Z. H. den Paus te worden begiftigd met het eerekruis vBene Merenti". 19 JUNI 1915 — 49e JAARGANO — No. ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

MIJ 1S DE WRAKE door Mevr. J. R. VAN DER LANS. (Vervolg.) EZE bezoeker liet zich de versnapering, welke Rika opdlende, goed smaken en had met beide dames een onderhoud dat zoowel aan mevrouw Hélène als aan Rika vreugdebetuigingen ontlokte. Bijwijlen staken ze de hoofden bijeen als drie samenzweerders, en Rika's oogen schitterden, toen ze met ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE ILLUSTRATIE wuiudlK 1^14 — 49e JAAKUANO — INo- -3 DE VOORNAAMSTE VERWOESTINGEN IN HET NU DOOR DE DUITSCHERS GENOMEN ANTWERPEN: Boven: de Schoenmarkt, vlak bij de Groenp/aats, waar een heele hoek huizen in puin ligt; beneden de Beddenstraat, eveneens in het centrum der stad, waar verschillende huizen zijn verbrand. (Vereenigde ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE ILLUSTRATIE 7 MAART 1914 — 48e JAARGANG — No. 22 Z. D. H. MGR. E. S. LUYPEN, S. J., Apostolisch Vicaris en Pastoor van ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

«—■ ITALIë TREKT TEN OORLOG: KIEKJES VAN HET GEMOBILISEERDE ITALIAANSCHE LEGER: Een lancier in velduitrusting; II. Bersaglieri in de Tyroler Alpen; III. Gardekurassiers op marsch naar de grenzen van Trente; /. Alpenjagers, de moedige bergbeklimmers, in Milaan, trekken op naar de grens; V. motorwielrijders te Rome gereed ont naar ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

6 FEBRUARI 1915 — 49e JAARGANG — No. 18 ONZE NEDERLANDSCHE ONDERZEEëRS: (bij het artikel zie blz. 278). Boven de onderzeeboot 1 in de haven: men ziet deti onderzee'ér met de lanceerbuis vooraan boven water, in gewonen toestand is die onder water. Beneden links: de K I in de vaart boven het water. Voor de brug de telefoonboei. Rechts: luit. ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

♦ UlTGAVE. N-V-DROUKLRtJ -DE.«SPflRRISE.5TftD ••• MASSftOLAArt ±9. HAARLLM IJSPK ET: boven: <>p de Zniderzee <>p -chaats en rijwkl. In het midden links de witiHaar.» van den eersten pri.js in den uedstrijd van de A. IJ. C, de heer Ciitïi-tnej. Vliegcr In het midden de \vH>rd-Hollam!sehc ao-dorpen-tocht: aan lu t ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIKE ILLUSTRATIE KARDINAAL KOPP. + De Vorst-Bisschop van het uitgestrekte Bisdom Breslau, dat zoowe Duitsch als Oostenrijksch gebied omvat, dat in Duitschland mee dan drie millioen katholieken telt, en nog een 300,000 Oostenrijksch' diocesanen heeft, is op zichzelf reeds 'n man van gewicht en beteekeni: in het Duitsche Rijk! De nù overleden ...

Pages