Votre recherche * a donné 194 résultats

a-z index des titres
  • Haarlem

Filtres

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE ILLUSTRATIE I -MITAAUF N*V/'Dp()KKF PIJ • • • DL4SPflflP.NE.STAD • • • /MA55AOLAAM H»9. HAARLLM' DE JONGE MOEDER N A A R DE SCH ILDERIJ VAN GERARD DOU IN H ET MAURITSHUIS TE S'GRAVENHAGE 4 NOVEMBER 1916 Jiste JAARGANG No ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

MGR. M. P. J. MOLLMANN VICAR IS-C.EN ER A AL VAX H ET H AARI.EMSCH F. B1SÔOM, ONLANGS TOT PROTONOTARIUS AHOSTOL1CUS HKNOEMO. . : ; j 12 JANUARI 1918 52STK JAARGANG No ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

t • U1TGAVE. N-V-DRUKKLRIJ £>E.>SPARf5.(SLSTftD • • • HA55AULAAH 9. HflflRLLM • BOMMEN OP GOES. Voor de derde maal in korten tijd zijn er op Zaterdagavond 22 Decembçr door roekelooze en geographisch-onkundige vliegers bommen op Zeeland ireworpen Thans is Goes aan de beurt geweest. Bovenaan rechts: het huis van den heer Giesen in ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE ILLUSTRATIE 14 NOVEMBER 1914 - 49e JAARGANG__— "~NôT6 DE ELLENDEN EN DE VRIENDSCHAP VAN HET OORLOGSVELD: Den veldslag-zelf kan men niet „kieken" in onzen tiid Maar wel de gevolgen! En al zijn ook de gruwelijkste hiervan niet geschikt voor onze lllustratie, de bovenstaande spreken al voor zichzelf Gelukkii' dut ook de ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

Lxk .iatxt „< irk iy / nel^hrn. ^u Axwk^ .a jJnrrTki. *cxrv, \niiL . Zi , *qll ^>cp.goi,, ,11 jxkLk xx_x/£ MIMIMM MGR. J. AELEN, y an de Congregatie van Mill-Hill, A arisbisschop van Madras, die op het oogenblik le Tilburg, in zijn geboorlestad, ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

^1 *U * i *3^\pu^_3JLJLy^a MBHBBWM ^ * * « >rz r^rTk i w t k i v j~yt rrvK: z-ît --.^ .AX); DE OPPERBEVELHEBBER VAN LAND- EN ZEEMACHT INSPECTEERT DE TROEPEN IN HET ZUIDEN DES LANDS: Z. £xc. generaal C. J. Snijders, opperbevelhebber van land- en zeemacht (in het midden vooraan) met zijn staf in Limburg, met den commandant van het veldleger, ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

18 JULI 1914 — 48e JAARGANG — No. 41 DE ROOMSCH-KATHOLIEKE PADVINDERS IN T1LBURG. (Zie ons bijschrift op blz. ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

DE NIEUWE NED. R.K. HANDELSREIZIGERSVEREENIGING ..ST. CHRISTOFFEL. GEVESTIGD TE UTRECHT' ontstaan door samensmelting der R.K. Handelsreizigersvereeniging te Rotterdam en van den Ned. Bond van R.K.-Handelsreizigersvereeniqin-gen St Christoffei te s-Bosch Veertienhonderd R.K. Handelsreizigers vormen thans een machttge organisatie. Z.D.H. de ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

HAARLEM GRAAF CZERNIN, de bekende Oostenrijksche minister van Buitenlandsche Zaker., die den laatsten tijd veel van zich heeft doen spreken en veler sympathie heeft verworven door zijn ijveren voor den algemeenen vrede. Czernin is misschien de eenige onder de op den voorgrond tredende staatslieden van den tegenwoordigen iijd, die met diepen ernst ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

" I , . ^ 1 • UlTGAVE. N'V'Drukklrk) ••• J>E.«SPARia.<SE.5TAD-"rtA55AULAArt *f£). HflflRLLM- EERSTE GELDERSCHE KATHOLIEKENDAG In verband met de tegenwoordige tijdsomstandigheden, zoo binnens-als buitenslands, die ook onder ons volk hier en daar weifeling biengen en waarin het moeilijk schijnt nog een weg te vinden, ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE ILLUSTRATIE 18 APRIL 1914 — 48e JAARGANG — No. 28 BIJ ONZE PLATEN. Het nijvere Nederland, dat zoo gaarne genoemd wordt als het middenpunt van den transitohandel, het land van de reusachtige havens en van het groote rivierverkeer, vergeet wel eens dat zoo hmtpno-pwnnn ornntp en gewichtige deel van het-zelfde land, dat „de ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

( • OrrSAVE N*V'PRU^KXRtJ^ • i>E^3PAPtR.<SLSTftDrtASSAULAArt H-9. HflflRLEM • t VAN DEN OFFICIEREN-VIJFKAMP VAN HET NED.-OLYMPISCH COMITÉ. ' >°'f dlt Jaar w"d. er te Amsterdam en op het Iandgoed «Velserbeek.( van den heer F. VV. baron van Tuvl van Serooskerken door het \. O. C. een wjlkamp voor otficieren gehouden. Wc geven ...

Pages