Votre recherche * a donné 194 résultats

a-z index des titres
  • Haarlem

Filtres

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

7NOVEMBER1914 — 49e JAARGANG — No. 5 ffgjffiTlFîiirf'aa sl. ■ s;~ -~m - - am~ mvmœ&im -*mœw DE GOEDE LUIM EN DE ONTSPANN1NG VAN VREEMDE MILITAIRE GASTEN IN ONS LAND: Vreemd krijgsvolk dat ons land betreedt wordt volgens internationaal recht in oorlogslijd geinterneerd voor den duur van den oorlog. Onze folo's hierboven geven de ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

MONSEIGNEUR J A. S. VAN SCHAIK, president van het Aartsbisschoppelijk Seminarie Culemborg, geheim kamerheer van Z. tl. den Paus, kanunnik van het Metropolifaan Kapittel van Utrecht. (Foto C. J. L. Vermeulten, den Haag, R'dam, Utrecht) Ol TT TT T 1 P — 49e JAARGANG — No < 43 ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

1 ■ UlTGAVE. N'V'PRUKKLRIJ .PE-«SPARia.rtL5TflD"-<HASSA(lLAArt f9. HAARLEJ^- 1 DE EERSTE NEDERLANDSCHE JAARBEURS op Zaterdag 24 Februari plechtig en onder zeer groote belang-stelling geopend door minister Posthuma in tegenwoordig-heid van vele autoriteiten. ONZE EEKSTE l'OTO'S VAN DE JAARBEURS, dat sehitterend gewrocbt van Hollandsche ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

ILLUSTRATIE JAN TOOROP'S GESCHILDERD PORTRET VAN MONSEIGNEUR A. J. CALLIER. 10 APRIL 1915 — 49e JAARGANG — No. ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

DE NIEUWE BURGEMEESTER VAN TILBURG. in een plechtige raadszitting van den Tilburgschen Gemeenteraad, waarvan wij hieronder een mooie kiek geven, is de nieuwe burge-meester dezer welvarende gemeente, Mr. Dr. Vonk de Both, wiens beeltenis wij in het vorig nummer der „lllustratie" opnamen, als zoo-danig geïnstalleerd. Het is voor Tilburg een ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

HET FEEST VAN HET H. HART IN DE H. LAND-STICHTING. Er is geen onder-werp waarvoor wij met meer graagte onze plaatsruimte beschik-baar stellen dan voor ailes wat betrekking heeft op en dienen kan ter bevordering van de devotie tôt het goddelijk Hartv.Jezus. Op weinig plaatsen wordt de feestdag van dat allerheiligst Hart - dat in zijn be-loften aan ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

„Voor zaken?" „Ja, of ti niet wat stopgaren voor marna te leen heeft. Papa's sokken zijn aile kapot, en nu maakt Grietje een geweld van de andere wereld en in 't heele huis is geen stukje garen te vinden." «En kan je dan niet even naar 't dorp gaan koopen?" „'t Dorp! U begrijpt wel dat wij geen grove zwarte ofstijvewol noodig ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

• OITGAVE. N-V-DRUK.KE.feiJ ••• .PE.3PftQR.<SLSTAD---fSAS5flOLAAK M-9. HAftRLE-M • 1 j ■■ML DE ZEEREERW. PATER A. B. H. GIELEN S.J. (Zie bijschrift op bldz. 654). 29 SEPTEMBER 51STE JAARGANG No. 52 ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

* KIEKJES VAN DE TE 1JMUIDEX BINNEXGELOOPEN Dl lTSCHE TORPEDOBOOT Y 69: boven links: de vreeselijkc verwoesting aan boord. De geweldige schoorstèenpijp is omgcslagen en cen der reddingsbooten is zooals men duidelijk op de foto zien kan. doormidden geschoten. Rechts: een der zwaar gewofedeni wordt in den trein gedragen. Beneden: nog een duidelijk ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

EpMi|pyiappa ■■■■■Il 13 FEBRUARI 1915 — 49e JAARGANG - No 19 JAN H. BROM f, de beroemde Utrechtsche ed.elsm.id en sierkunstenaar, de vorige week ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

— saiÊam f • UtTGAVE. N'V-PieuKK.LRiJ • • • JDE.»SPARR.{SE.5TAD • • • fSA5SAULAArt *f£). HAARLEiM7- Z.D.H. MGR. WILH.VAN DKVEN» BISSGHOPr. »S-BOSCH OIE HEDEN ZUN 9«STI5> VERJAARDAG VIERT >'AAR 1)15 SCHILDERIJ VAN DOMBURG, KUNSTSCHILBER TE SCHMNBEL ' t 26 MEI 51STE JAARGANG No. 34 I ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE Prof, van Aken. Proîessor van Aken is een Noord-Brabanter van den westelijken kant. Hij vverd geboren te Terheij-den in 1876, en is de vierde uit een huisgezin van tien kinderen, waar-van er drie priester wer-den en een religieuse. Zijn humaniora volbracht hij snel en schitterend, aan het gymnasium Sint Nor-bertus te Heeswijk, zijn ...

Pages