Votre recherche * a donné 194 résultats

a-z index des titres
  • Haarlem

Filtres

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

ILLUSTRATIE 10 OCTOBER 1914 — 49e JAARGANG — No. 1 FOTO'S VAN HET OORLOGSVELD IN BELGIë: De bovenste foto geeft een zeer intéressant kiekje uit den strijd der jongste dagen in Vlaanderen: Belgische soldaten, die bij de nadering der Duitschers in de baurt van Gent de boomen om.hq.kken. De onderste foto geeft weer een levendig ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

g- , DE ROOMSCHE MEETINGS OP HOUTRUST EN IN HET STADION. Op Houtrust te Den Haag en in het stadion te Amsterdam hebben verleden Zondag Roomsche meetings plaats gehad, die beide reusachtige demon-straties van openbaar katholiek leven geweest zijn. Als dit nummer verschijnt, is de uitslag van de groote woisteling op den historischen dag van 3 Juli ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

BR. BERTHOLDUS. Algemeen Overste van de Congregatie der Broeders van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Maastricht. 20 NOVEMBER 1915 50e JAARGANG — jsf0- 7 » 11 1 J \ * \l« y V"ti„—nw. ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

31 JANUARI 1914 — 48e JAARGANG — No. 17 H. K. H. MARIE ADELAÏDE, GROOTHERTOGIN VAN LUXEMBURG, OP BEZOEK BIJ H. M. DE KONINGIN: Een prachtopnarne van de twee jeugdige Vorstinnen bij het bezoek der Groothertogin aan ons hof. (Foto Haagsch _ ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE ILLUSTRATIE wuiudlK 1^14 — 49e JAAKUANO — INo- -3 DE VOORNAAMSTE VERWOESTINGEN IN HET NU DOOR DE DUITSCHERS GENOMEN ANTWERPEN: Boven: de Schoenmarkt, vlak bij de Groenp/aats, waar een heele hoek huizen in puin ligt; beneden de Beddenstraat, eveneens in het centrum der stad, waar verschillende huizen zijn verbrand. (Vereenigde ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

20 MAART 1915 — 49e JAARGANG — No. 24 DE CRISIS DOOR DEN OORLOG. De oorlog in het buitenland1 — Gode zij dank in het buitenland nog immer! — leidt in ons vaderland tôt allerlei nooit-verwac'nte en nooit-gedachte gevolgen. We spreken hier niet eens van de politieke gevolgen, die op een soort van algemeen compromis tusschen de partijen zijn ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

1 • UITGAVE. N-\/-DRUKKE.RIJ .DE.3PARR.<SE.5TAD flA55AULAArt 9. H AARLE.M •Jj DE VERREZEN CHRISTUS, MET DJi VIER EVANGEL1STEN. Naar de schilderii van Fra Bartolomeo in de Pitti-verzameling te Florence. 30 MAART 1918 52STE JAARGANG No. ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

• UlTGAVE. N-V-DRUKKLRtJ -DE.»SPAP13.NL5TAD • • • NassaulaaH ±9. HflflRLLM • 1 JHR MR CH. RUIJS DE BEERENBROUCK, DE NIEUWE COMMÎSSARIS I)ER KONING1N IN DE PROVINCIE LIMBURG. 8 JUNI 1918 52STE JAARGANG No. ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE " ■ ■ ■■ ■ i ri i — ir.i. ( w< mw , .rm n m m i m + <* m * ^ *, ,A <B 15 AUGUSTUS 1914 48e JAARGANG No. 45 1^. .„■ . -, " - -- : Z. D. H. MGR. HENRICUS VAN DE WETERING, Aarlsbisschop van Utrecht, die heden — onder zoo droevigc oinstandigheden — zijn veertigjarig priesterfeest herdenkt. (Foto C. J. L. ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

• UlTGAVE. N-V-PgUKKLRM • • • .DEL«SPARR.NE.STAD• • • <HA55AULAArt f 9. HftflRLE-M • | DE ZOO UITSTEKEND GESLAAGDE LEGERDAG TE LEEUWARDEN: boven een zeer intéressante foto van de uitwerking der handgranaten. Zie ook de stalen helmen. In het midden de motortiets met mitrailleurs erop. Onder- aan de stafmuziek per rijwiel. Men ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

«nHHHKk HnH wÈSËmKfc m Dh VOJ.KNOPLOOPFN IX ONZE «".ROOTF STFDEN : bo\en links een radicale betimnv ring in !)< n Haag (ot a.in de eerste \erdiepmg; rechts een winkel gedeelteliik betimmerd met kastdetuen: beneden ni h-b ein betimmering in aanteg, ailes ter bcschcrming van étalagés en spiegelrniten die bij de onlusten g ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

^ ^^ __ ^ __ ^ ^ — . 1 • OITGAVE- /S-V-PRUKKLRU X>£.^Pflff R(SL5TftD - ; • fHA55AULAArt H-Q. HAARLLM • | DE ALGEMEENE VERGADER1NG VAN DE ALGEMEENE R. K. WERKGEVERSVEREENIGING, Donderdag 23 dezer in het gebouw van de Industriëele club te Amsterdam gehouden. HET TWEEDE LUSTRUM VAN DE R. K. MIDDENSTANDSVEREENIGING TE AMSTERDAM,. iat ...

Pages