Votre recherche * a donné 194 résultats

a-z index des titres
  • Haarlem

Filtres

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIKE ILLUSTRATIE 2 MEI 1914 — 48e JAARGANG — No. 30 EEN PAAR AARDIGE MOMENTEN VAN DEN BETROUWBAARHEIDSTOCHT VAN KLEIN-AUTO'S ENZ.: Boven: Staphorst wordt gepasseerd. Langs den weg stonden de schoolkinderen geschaard, de Staphorster jeugd in hun typische costumes, die de deelnemers vroolijk toejuichten. Beneden: een kijkje op de pont, ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE ILLUSTRATIE • UlTGAVE. N'V'Drouk.LRU ••• .DE.»SPARR.NE.5TAD ••• HassaulaaH *+£>. HAflRLLM •] .V1AKIAF l t.JN 1IN UiL HLKiUOMAU. Zondag jl. heeft te 's-Bosch weder de plechtige ommegang plaats gehad ter eere der Zoete Lieve Vrôuw als Koningin des Yredes; rechts de plechtige ommegang zelve, door een zeer talrijke ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

DE OVERSTROOMINGEN IN DE BUURT VAN MAASTRICHT, waar de Maas buiten haar oevers getreden is en heele weilanden, velden en wegen blank gezet heeft. Een kijkje in het dorp Heugem, dat van Maastricht uit slecbts per bootje of rijtuig te bereiken is. HET NIEUWE GEBOUW VAX HET MINTSTERIE VAN LANDBOUW, HANDEL EN NIJVERHEI1? aan het Bezuidenheut te ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE ILLUSTRATIE 24 JANUARI 1Q14 - 48e JAARGANG — No. 16 DE GROOTE MANNEN- EN VROUWENHARDRIJDERIJEN TE LEEUWARDEN: gehouden in tegenwoordigheid van Koningin Wilhelmina. H. M. is, zooaLs bekend mag worden verondersteld, Zelve een groote liefhebster van het ijsvermaak en toonde ongemeen veel belangstelling in het verloop der rijderijen. ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

8 AUGUSTUS 1914 — 48e JAARGANG — No. 44 Z. D. H. MGR. P. HOP MANS* de nieuwe bisschon van Brcda. (Spcciaal opname voor de Kat/i. Illustrafie. — foto A. ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

HAARLEM GRAAF CZERNIN, de bekende Oostenrijksche minister van Buitenlandsche Zaker., die den laatsten tijd veel van zich heeft doen spreken en veler sympathie heeft verworven door zijn ijveren voor den algemeenen vrede. Czernin is misschien de eenige onder de op den voorgrond tredende staatslieden van den tegenwoordigen iijd, die met diepen ernst ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

20 MAART 1915 — 49e JAARGANG — No. 24 DE CRISIS DOOR DEN OORLOG. De oorlog in het buitenland1 — Gode zij dank in het buitenland nog immer! — leidt in ons vaderland tôt allerlei nooit-verwac'nte en nooit-gedachte gevolgen. We spreken hier niet eens van de politieke gevolgen, die op een soort van algemeen compromis tusschen de partijen zijn ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE ILLUSTRATIE ^ J I • OlTGAVE. N-V-PRUHKLRIJ ••• -PE-3PARR.(SE.5TAD---rtA55AULAAM ±9. HftftRLLM •") DE BLOEMENKEURING TE ROTTERDAM. Van de Voorjaars-bloemenkeuringte Rotterdam. Vrijdag 27 dezei werd te Rotter dam de door dt Nederl. Mij. var Tuinbouw- en Plantkundc uit geschreven en in de diergaarde ge-houden ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

MIJ 1S DE WRAKE door Mevr. J. R. VAN DER LANS. (Vervolg.) EZE bezoeker liet zich de versnapering, welke Rika opdlende, goed smaken en had met beide dames een onderhoud dat zoowel aan mevrouw Hélène als aan Rika vreugdebetuigingen ontlokte. Bijwijlen staken ze de hoofden bijeen als drie samenzweerders, en Rika's oogen schitterden, toen ze met ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

il APRIL 1914 — 48e JAARGANG — No. 27 PAASCHTIJD. In de heilige vreugde van het Paaschfeest, dat de viering is van Christus' zegepraal op den dood van lichaam en van ziel : de victorie van het leven en de victorie van de deugd, gaan onze gedachten van zelf terug naar den tijd, dat de Godmensch het grootste wonder Zijner liefde wrochtte door ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

—■ LL£L XTfXT ~^rrrk J ikj k^finrl ih i\. rtir^rrkY. .DÎ\,. —M LMX^i> .ryv ^rxr y.r>, :r^rfrit, .An.. HbfrH rH n zVJC: MGR. J. J. HOPSTAKEN, geheim.kamerh.eer van Z. H. Paus Pius X, officier in de Orde van Oranje-Nassau, kanunnik-theologant van het kathedraal kapitiel van Breda, président van het Groot-Seminarie ...

De katholieke illustratie: zondags-lectuur voor het katholieke...

KATHOLIEKE » *» mi *+. m \ *m- m. JT-—* Aa * a à i« *■ rfl i* 'I ^ -\ jt\ s\ a. » m. m m. ^ m* m. ± * ■» M. A A A X A /\ A JL Ak.*., »i « i— Mo[r. Dr. A. H L. Hensen. □ Terwijl wij nog onder den invloed waren van het ernsti-ge verlies, dat de Katholieke Kerk in Nederland, ja, wij mogen zonder overdrijving zeggen, geheel ons ...

Pages