Votre recherche * a donné 376 résultats

a-z index des titres
  • Leuven

Filtres

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 27 Dimanche 4 juillet 1915 97e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches. Les annonces de une à trois lignes se paient 60 centimes, au delà à raison de 20 centimes par ligne, Les annonces de la première page se paient exceptionnellement à ...

De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

Tweede Jaargaxig , ir 4. i Prijs per nummer ? 5 centieiAgn. Zondag, 28 Januari 1917. De Gazet van Leuven □ ABONNEMENTSPRIJS : Per jaar .... 2,50 fr. □ Voor 6 maanden . . 1,25 fr. Voor 3 maanden . . 0,65 fr. Allé Briefwisselinq te zenden : Naamsche Vest, 41, HEVERLEE (Leuven) Postckeek-rekening- N1' 242 Elke medewerker blijft verantwoordelijk ...

De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

Tweede Jaargang, nr 16. Prijs per nummer : 5 centiemen. Zondag, 22 April 1917. De Gazet van Leven >j i' - "I ABONNEMENTSPRIJS : Per jaar .... __2,50 fr. ]Voor 6 maanden . . 1,25 fr. Voor 3 maanden . . 0,65 fr. ALLE BRIEFWISSELINQ TE ZENDEN : Naamsche Vest, 41, HEVERLEE (Leuven) Postcheck-rekening' Nr 242 \p Elke medewerker blijft ...

Hooger leven: algemeen weekblad voor ontwikkelde katholieke Vlamingen

\ l ' — ^ Negende jaar^ang. Zaterdag i Augusti 1914. Nummer 3i met bijvoegsel 1NSCHRIJVINGSPRIJS België : 5 fr. 's jaars Noderlarvd : 3 snilden Anriere landen : 7 frank Vf en schrijft in bij het Beheer of op de postkantoren Losse nummers « 1 0 centiemen. M AANKONDIGINGEN : 0.25 fr. per drukregel Volledig tarief op aanvraag. HOOGER ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

|N° 43 Dimanche 27 Octobre 1918 100e année g s JOURNAL DES PETITES AFFICHES WEEKBLAD van KLEINE AANKOIVDIGINGEIV ABONNEMENTSPRIJZEN. PRIX D'ABONNEMENTS. Per trimester .... 2.50 fr. Par trimestre .... 2.50 fr. Per jaar. . . . . 7.50 fr. Par an 7.50 fr. Het nummer .... 0.25 fr. Le numéro 0.25 fr. 1.75 fr. per jaar ineer voor het 1.75 fr. par an ...

Hooger leven: algemeen weekblad voor ontwikkelde katholieke Vlamingen

INSCHRIJVINGSPRIJS België : 5 fr. 's jaars Nederland : 3 gulden Andere landen : 7 frank Men schrijft in bij het Beheer of op de postkantoren. Losse nummers 10 centiemen. AANKONDIGINGEN : 0.25 fr. per drukregel Volledig tarief op aanvraag. Algemeen Weekbiad voor Ontwikkelde Katholieke Vlamingen Briefwisselaars gelieven telkens hun volledig adres ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 40 Dimanche 7 Octobre 1917 99° année JOURANAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN ABONNÉM ENTS PKI JZE N. Per trimester .... 2.50 fr. î'erjaar 7.50 fr. •îlet nuinmer .... 0.25 fr. •1.75 fr. per jaar meer voor het verzeiiden per post. PRIX D'ABONNEMENTS. Par trimestre .... 2.50 fr. Par an 7.50 fr. Le numéro 0.25 fr. ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 5 Dimanche 1 Février 1914 96e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches, tant, à Louvain qu'à Tirlemont, Diest. Aersehot et dans toutes les communes de l'arrondissement de Louvain. La partie des annonces est affichée gratuitement en ...

De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

Derde Jaargang, n* I - I PM TC ttftr î te. £&Arl»1sa£MU . r* a- f» a mi o De Gazet van Leuven !1 a ^VS IIIBVSi SU SIS] Ibi 9 ml kV» I EM^Iwai Vi Kdi ï1 Mjo l-■""■■T=r □ AbonneaiantspriJ* : Per jaar . . 2,60 fr. □ Yoor 6 maanden . 1,25 fr. Voor S maanden . 0,65 fr. ALLE BRIEFWISSELINQ TE ZENDEN : 148, Naamsche Vest, ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

Tf/ Dimanche 18 Février 19YT 99e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN" ABONNEMENTSPRIJZEN. •Per trimester . . . . 2.00 fr. Per jaar 6.50 fr. Met nummer .... 0.20 fr. J.75 fr. per jaar meer voor het verzenden per post. PRIX D'ABONNEMENTS. Par trimestre .... 2.00 fr. Par an ...... 6.50 fr. Le numéro 0.20 fr. ...

Uilenspiegel van Leuven

LEUVEN BEHEER en OPSTELRAAXK: 41,CÂPTCIE2^ENV0ER . LEtT VEN. Elis merle,werkcc is rtrantw^ordelQk voor aijn opstellen. Stadslui en Boerenmenschen Wat de oorlog zooal meebrengt ! ! Abonnementen : Een }aar, 5.00 fr. — Zes maand, 2.50 fr. — Drie maand, 1.25 fr. EERSTS JAARGANG ÎNUMMBR 39 Prijs : 10 Ceatiem. ZONDAG 27 OKTOBER ...

De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

Tweede Jaargang, nr 8 Prijs per nummer : 5 centiepren. Zondagv'll Februari 191^. De Gazet van Leuvan □ ABONNEMENTSPRIJS : Per jaar .... 2,50 fr. | l—| Voor 6 maanden . . 1,25 fr. fr| I Voor 3 maanden . . 0,65 fr. Allé Briefwisseling te zenden : Naamsche Vest, 41, HEVERLEE (Leuveiï Postcheck-reksning- BP 24-2 Ellce medewerker blijft ...

Pages