Votre recherche * a donné 376 résultats

a-z index des titres
  • Leuven

Filtres

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

I 20 Dimanche 14 Mai 1916 98e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN I Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches. Les annonces de une à trois lignes se paient 60 centimes, au delà à raison de 20 centimes par ligne. Les annonces de la première page se paient exceptionnellement à ...

De boerin: orgaan der boerinnenkringen van Vlaamsch-België

...

Uilenspiegel van Leuven

Abonnemcnten : Een jaar, 5.00 fr. — Zes maand, 2.50 fr. — Drie maand, 1.25 fr. is vsrantwoardelijb «b? zijn spstellsn. * De " Scherteweg „ bij de Flaminganten 17 agenten van de " Stads=Poliœ „ In " vies posiuur. „ Uitroep van 9ne Kommissair ; " Een schoon affaire, vandoe^ moe het zâ kinne een tristiire win ven ons ook ...

Uilenspiegel van Leuven

Een Leuvensche " PÀTRIOTÂRD », MAAE ALTIJB ZAGEN Is de leuze, u al is yoor de loopgraven EERSTE JAARGÀNG NUMMER 12 Prijs : 10 Centiem ZONDAQ 21 APR1L ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 40 Dimanche 3 Octobre Î915 97" année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribué tous les Dimanches. Les annonces de une à trois lignes se paient 60 centimes, au delà à raison de 20 centimes par ligne. Les annonces de la première page se paient ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN Per trimester . . 2.50 fr. Per jaar . . . 7.50 fr. Ilet nummer . . 0.2.-> fr. 1.75 fr. per jaar meer voor het verzenden per post. Men aboniieert zich te Leuvenbij VAN LINTIIOUT Diestselie straat, 32. Par trimestre . . 2.50 fr. Par an ... . 7.50 fr. Le numéro. . 0.25 fr. i.75 fr. par ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

— 522 — Verkoopzaal en bazar VANKEROKHÛYEN Bazar van speelgoed. — Nieuwe en oude meubelen. — Stoven en cuisinières. Groote aankomst van bloemen. Men aanvaardt aile voorwerpen om uit ter hand te verkoopen. Aile dagen verkooping uit ter hand. Margaretaplaats, Leuven. 506/27 Salie da ventes et bazar VANKERGKHOVEN Bazar de jouets. — ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 53 Dimanche 31 Décembre 1916 98e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN ABONNEMENTSPRIJZEN. " PRIX D'ABONNEMENTS. Per triraester .... 2.00 fr. Par trimestre .... 2.00 fr. Per jaar 6.50 i'r. Par an 6.50 fr. Het nummer .... 0.20 fr. Le numéro 0.20 fr. 1.75 fr. per jaar meer voor het 1.75 fr. par an en plus pour ...

De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

Tweede Jaargang, nr 46. Prijs per nummer : 5 centiem. Zondag, 18 Norember 1917. De Gazet van Leuven ABONNEMENTSPR1JS : Per jaar .... 2,50 fr. Voor 6 maanden . . 1,25 fr. Voor 3 maanden . . 0,65 fr. ALLE BRIEFWISSELINQ TE ZENDEN : 148, Naamsche Vest, 148, LEUVEN Postoheck-rekening Nr 242 Elke medewerker blljft verantwoordelijk voor zijn opattl. ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

N° 51 Dimanche 23 Décembre 1917 99e année JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LQUVAIN JU' -te—J ^ JLr -fcL. IFW? -A-J ABONNEMENTSPRIJZEN. Per triraester 2.50 fr. Per jaar * . . . . 7.50 fr. Ilet nummer 0.25 fr. 1.75 fr. per jaar meer voor het verzenden per post. Men abonneert zich te Leuven, bij VAN LINTIIOUT, Diestsche ...

De gazet van Leuven: weekblad voor het arrondissement Leuven

Berde Jaar g*mg, a-r 38. P:ei|B ip m limiter . * ësmiiem y <?: r~ SS^S A^adag 28 September i L» 13. Âbciniiemeiiisprijs : Per jaar . . 4.00 fr. Voor 6 maanden . 2.00 fr. Voor 3 maanden . 1.00 fr. Elkc medewerker blijft verant-woordelijk voor zîjn opstel. Ongcteekende brieven of bij-dragen worden niet in aanmer-king genomén. — ...

Journal des petites affiches: weekblad voor het arrondissement Leuven

JOURNAL DES PETITES AFFICHES DE L'ARRONDISSEMENT DE LOUVAIN , ■ Le JOURNAL DES PETITES AFFICHES paraît et est distribue tous les Dimanches. Les annonces de une à trois lignes se paient JH 60 centimes, au delà à raison de 20 centimes par ligne. Les annonces de la première page se paient exceptionnellement à raison de H 40 centimes par ...

Pages